Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.PRDY.SM.TTZXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0721) Przetwórstwo żywności Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkujących żywność, jednostek kontroli jakości żywności oraz jednostek analitycznych (zależnie od specjalizacji), a także doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie oceny jakości surowców i wyrobów gotowych. W trakcie trwania praktyki student powinien rozwinąć umiejętność współpracy w grupie oraz uświadomić sobie znaczenie ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI: zakłady przetwórcze przemysłu spożywczego, zakłady żywienia zbiorowego, jednostki kontroli jakości żywności, jednostki analityczne (zależnie od wybranej specjalizacji)

Pełny opis:

Studenci, którzy są absolwentami studiów I stopnia Wydziałów Technologii Żywności, mogą część praktyki dyplomowej (dwa tygodnie - 80 godz.) odbyć w zakładzie przemysłu spożywczego/żywienia zbiorowego/kontroli jakości żywności, a 80 godz. w laboratoriach badawczych uczelni, gdzie zapoznają się m.in. z metodami analitycznymi stosowanymi w ocenie jakości żywności, organizacją pracy oraz wyposażeniem laboratoriów w aparaturę i urządzenia oraz zasadami pracy badawczej.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

PDP_W1 zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego/jednostkach kontroli jakości żywności

PDP_W2 procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności oraz metody oceny jakości żywności

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDP_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDP_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem technologii żywności

PDP_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PDP_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania - udział w ocenie końcowej 60%.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać pozytywną ocenę za pisemne sprawozdanie z praktyk - udział oceny za sprawozdanie w ocenie końcowej 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Małgorzata Bączkowicz, Renata Bieżanowska-Kopeć, Monika Cioch-Skoneczny, Adam Florkiewicz, Joanna Kapusta-Duch, Katarzyna Petka-Poniatowska, Aleksander Poreda, Marek Sady, Elżbieta Sikora, Jacek Słupski, Bożena Stodolak, Anna Wisła-Świder, Teresa Witczak, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Monika Cioch-Skoneczny, Magda Filipczak-Fiutak, Adam Florkiewicz, Dorota Gałkowska, Piotr Gębczyński, Joanna Kapusta-Duch, Karolina Królikowska, Dorota Litwinek, Ireneusz Maciejaszek, Dorota Najgebauer-Lejko, Ewelina Piasna-Słupecka, Bożena Stodolak, Maria Walczycka, Marzena Zając, Daniel Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Monika Cioch-Skoneczny, Adam Florkiewicz, Dorota Gałkowska, Piotr Gębczyński, Joanna Kapusta-Duch, Dorota Litwinek, Jerzy Pałasiński, Aleksander Poreda, Bożena Stodolak, Maria Walczycka, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)