Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 1 D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.MBE1.SM.TTZDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 1 D
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z laboratoryjnymi metodami stosowanymi w badaniach żywności; obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne wykorzystywane podczas badań prowadzonymi na potrzeby pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne

- Zasady planowania eksperymentów naukowych (podstawy teoretyczne i realizacja praktyczna).

- Metody badań w analizie surowców, półproduktów i produktów żywnościowych.

- Analiza sensoryczna (podstawy i zastosowanie).

- Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań.

- Weryfikacja przydatności metod analitycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009 (Czytelnia WTŻ)

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie 2018 (Czytelnia WTŻ)

3. Czasopisma krajowe i zagraniczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności, Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności (Czytelnia WTŻ lub Katedry)

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984 (Biblioteka UR)

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011 (Czytelnia WTŻ)

3. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT Warszawa 1997 (Biblioteka UR)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie analizy i oceny jakości żywności.

- podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze źródeł papierowych i cyfrowych (polsko- i obcojęzycznych) oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów.

- uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową.

- przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- rozplanowania działań prowadzących do wykonania badań.

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona na podstawie zaprezentowanych promotorowi: sformułowanego celu pracy, planowanego spisu treści pracy, zebranej literatury dotyczącej tematu pracy oraz kalendarza badań. Ocena końcowa uwzględnia samodzielność studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Gohar Khachatryan, Paulina Pająk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Karolina Królikowska, Ewelina Nowak, Paulina Pająk, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Adam Florkiewicz, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Karolina Królikowska, Paulina Pająk, Aneta Pater, Sławomir Pietrzyk, Paweł Satora, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Iwona Drożdż, Katarzyna Drzewowska, Dorota Gałkowska, Joanna Kapusta-Duch, Gohar Khachatryan, Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek, Dorota Najgebauer-Lejko, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Agnieszka Pluta-Kubica, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)