Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II A: Współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II A: Współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Nazewnictwo związków chemicznych zgodnie z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC); Wykrywanie zafałszowań w żywności;

Wykłady:

Procedury próbobrania żywności; Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia, walidacja metod analitycznych. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;

Metody przygotowania próbek do analizy; Procedury oczyszczania i ekstrakcji. Sposoby mineralizacji próbek żywności. Wpływ przygotowania próbek żywności na modyfikację jej składników;

Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie żywności;

Elektroforeza i elektroforeza kapilarna w badaniach żywności, wybór warunków i parametrów rozdziału;

Metody miareczkowe w analizie żywności; Metody grawimetryczne w analizie żywności;

Metody immunopomiarów i ich zastosowanie w analizie żywności; Szybkie metody mikrobiologiczne i sondy genetyczne w analizie żywności;

Wykorzystanie chromatografii gazowej w analizie żywności; Chromatografia jonowa i żelowa w analizie żywności;

Ćwiczenia

Elementy walidacji metod analitycznych; Eliminacja błędów, ocena istotności różnic, analiza krzywych wzorcowych, wyznacznie LOD i LOQ, porównanie metod analitycznych, badania międzylaboratoiryjne;

Substancje przedłużające trwałość żywności; Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego, benzoesowego, fosforowego oraz octowego; Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości butylohydroksyanizolu;

Substancje nieodżywcze; Oznaczanie zawartości kofeiny, garbników, fitynianów i rozpuszczalnego kwasu szczawiowego;

Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości żelaza, magnezu, fosforu i cynku;

Barwniki żywności; Oznaczanie sumy karotenolidów, chlorofilu i antocyjanów oraz betalain metodami spektrofotometrycznymi;

Spektrofluorymetryczne oznaczanie zawartości tiaminy, ryboflawiny i kwasu askorbinowego;

Analiza właściwości antyoksydacyjnych żywności; Oznaczanie zawartości związków fenolowych i flawonoidów; Ocemna właściwości przeciwrodnikowych; Analiza własciwości redukcyjnych metodami FRAP i CUPRAC;

Literatura:

1. Kumirska J., Gołębiowski M., Paszkiewicz M., Bychowska A. Analiza żywności Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2010 (w bibliotece KAiOJŻ).

2. Jankiewicz M., Kędzior Z (red) 2001 Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań, 2001.

3. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2000.

4. Cygański A. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa, 2017.

5. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E. Badanie towarów spożywczych. PWN, Wraszawa, 2018.

6. Krełowska-Kułas M. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- współczesne problemy/wyzwania jakie stoją przed nowoczesną analityką i kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności; procedury pobierania i przygotowywania próbek oraz walidacji metod analitycznych; źródła błędów w analizie i wskazuje metody ich eliminacji; rolę i miejsce laboratoriów badawczo kontrolnych w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności;

- zagrożenia wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz metody ich analizy;

- metody instrumentalne stosowane w nowoczesnej analizie żywności; techniki separacji (chromatograficzne i elektroforetyczne) stosowane w analizie żywności; metody instrumentalne, w tym spektroskopowe, wykorzystywane w analizie składników bioaktywnych i zafałszowań żywności;

Umiejętności - potrafi:

- wykonać zadanie badawcze (samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego) wykorzystując sprzęt laboratoryjny i aparaturę; zaprojektować i przeprowadzić analizy dotyczące składu chemicznego, jakości i bezpieczeństwa produktu żywnościowego wraz z opracowaniem uzyskanych wyników;

- zastosować metody statystyczne w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowania wyników badań naukowych, przedstawić w formie pisemnej i/lub ustnej opracowanie zawierające wnioski na temat badanego problemu;

- pracować w zespole przyjmując w nim różne role;

- planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych;

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego;

- wykazania zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności;

- oceny rangi możliwych do podjęcia działań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- pracy laboratoryjnej podczas ćwiczeń;

- przedstawionych prowadzącemu kompletnych obliczeń dotyczących wykonanych podczas zajęć analiz, przygotowanie i oddanie sprawozdania;

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% punktów. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 100%;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Jacek Rożnowski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)