Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 2 E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.SSP2.SM.TTZEZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 2 E
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach seminarium Student poznaje aktualne kierunki i problemy badawcze z zakresu biotechnologii żywności oraz uczy się jak przygotowywać i prezentować opracowanie naukowe

Pełny opis:

zasadniczym celem seminarium jest: zapoznanie studentów z tematyką badawczą katedry w zakresie biotechnologii żywności; wybór tematów prezentacji seminaryjnych; Przypomnienie zasad ukończenia studiów II stopnia oraz przygotowania pracy magisterskiej i prac seminaryjnych wraz z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów, przypomnienie formalnych zasadach i warunków pisania pracy magisterskiej oraz zapoznanie z przebiegiem egzaminu magisterskiego; doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji naukowych z baz danych i źródeł drukowanych oraz przygotowywania na ich podstawie prezentacji (ustnych i pisemnych) na tematy związane ogólnie z biotechnologią żywności, a następnie z tematyką swojej pracy magisterskiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa (literatura dostępna w bibliotece WTŻ lub Katedry Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności)

2. Bielec E. i J. 2000. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB w Krakowie (literatura dostępna w bibliotece WTŻ lub Katedry BiOTŻ)

3. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.(literatura dostępna w bibliotece WTŻ lub Katedry BiOTŻ)

Uzupełniająca:

1. Gambarelli G. Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wyd. Universitas, Kraków (literatura dostępna w bibliotece WTŻ lub Katedry BiOTŻ)

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie https://wtz.urk.edu.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Dokumentacja obsługi Systemu APD dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej https://apd.ur.krakow.pl/documents/page/instrukcje/

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie: nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie wiedzy o biotechnologii żywności; teorie, fakty i procesy związane z prezentowanymi zagadnieniami w zakresie biotechnologii żywności; zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady ukończenia studiów II stopnia i przygotowania pracy dyplomowej.

Potrafi: pozyskać, zanalizować i krytycznie ocenić informacje pochodzące z różnych źródeł związane z biotechnologią żywności; przygotować dokumentację dla źródeł swojego opracowania; precyzyjnie porozumiewać się i przedstawić prezentację, a także prowadzić dyskusję w której prezentuje swoje stanowisko i logicznie je uzasadnia; konstruować schematy, tabele, wykresy i inne elementy graficzne prezentacji z zakresu biotechnologii żywności w oparciu o literaturę polskojęzyczną i obcą, z wykorzystaniem programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Jest gotów do: śledzenia i przyswajania nowej wiedzy z zakresu biotechnologii żywności w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy technologicznej;

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym elementem oceny jest przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji na wybrane przez studenta zagadnienia dotyczące biotechnologii żywności i/lub bioanalityki. Za każdą prezentację prelegent otrzymuje dwie oceny - merytoryczną i za umiejętności. Dodatkowo wystawiana jest ocena kompetencji - za udział w dyskusji. Na końcową ocenę składa się w 60% średnia z dwóch ocen merytorycznych, w 20% średnia z dwóch ocen za umiejętności prezentacji i w 20% ocena kompetencji. Ocena merytoryczna to jakość przedstawionej wiedzy, selekcja informacji, rozumienie prezentowanych zjawisk i procesów oraz dokumentacja prezentowanych danych (zdjęcia, rysunki, schematy, tabele, wykresy). Ocena umiejętności to sposób wygłaszania, wygląd prezentacji oraz jakość bibliografii i poszanowania praw autorskich. Ocena kompetencji dotyczy częstości udziału w dyskusji: za 4 aktywności - 3,0; 6 aktywności - 4,0; >8 aktywności - 5,0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Duliński
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Robert Duliński, Maja Grabacka, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Byczyński
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Grzegorz Fiutak, Maja Grabacka, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)