Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca magisterska J

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.PMGR.SM.TTZJZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca magisterska J
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe umożliwia studentom zaprezentowanie wyników swojej pracy magisterskiej oraz wynikających z nich wniosków i przygotowanie pracy magisterskiej do druku.

Pełny opis:

Samodzielne wyszukiwanie baz danych oraz katalogów bibliotek w celu zgormadzenia i doboru literatury obejmującej zakres pracy magisterskiej.

Samodzielne zaplanowanie i wykonanie badań w celu realizacji pracy magisterskiej.

Przygotowanie pisemnego opracowania uzyskanych wyników, wraz z ich analizą statystyczną oraz skonfrontowanie ich z dostępną literaturą tematu oraz obowiązującymi normami/wymaganiami z danego obszaru.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka; zna politykę wyżywienia ludności, innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także zna naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka w stopniu przewidzianym programem studiów II stopnia;

- zasady działania aparatury laboratoryjnej oraz urządzeń, systemów technicznych i technologii wykorzystywanych w produkcji żywności, a także zna zaawansowane techniki badawcze i analityczne oraz metody statystyczne stosowane w badaniach żywności oraz metody i techniki badań żywieniowych;

- uwarunkowania prawne, etyczne i ekonomiczne związane w produkcją i dystrybucją żywności oraz z działalnością wdrożeniową, zna prawa własności intelektualnej, zasady prowadzenia badań oraz przygotowania pracy naukowej;

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł, także w języku obcym, na ich podstawie przygotować pracę pisemną, w której używając specjalistycznej terminologii dokonuje ich krytycznej analizy, syntezy i twórczej interpretacji i odniesienia do obowiązujących norm lub wytycznych, a także prezentuje swoje stanowisko, uzasadnia je oraz potrafi dyskutować o nim;

- samodzielnie zaplanować i wykonać określone zadanie badawcze w zakresie nauki o żywności i żywieniu człowieka objęte tematem pracy magisterskiej, korzystając i obsługując różne urządzenia, w tym laboratoryjne, niezbędne do jej wykonania, i wykonując samodzielnie niezbędne analizy i obliczenia; krytycznie ocenić różne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz dokonać wyboru i modyfikacji działań (w tym metod, technik i technologii). Potrafi właściwie opracować (w tym statystycznie) i zinterpretować uzyskane wyniki, przedstawić je graficznie, sformułować wnioski i przedyskutować je w oparciu o aktualną literaturę oraz skonfrontować z obowiązującymi wymaganiami i normami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową;

- umiejętnego zarządzania czasem i właściwego ustalenia priorytetów w celu realizacji zaplanowanych badań, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy;

- odpowiedzialności za pracę własną, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca magisterska podlega ocenie przez promotora i recenzenta. Ocena końcowa z pracy jest średnią z ocen uzyskanych w recenzjach. W ocenie przyznaje się punkty za odpowiedzi na pytania: Czy praca odpowiada poziomowi kształcenia? Czy treść pracy odpowiada jej tytułowi? Czy cel i zakres pracy zostały prawidłowo określone? Czy przyjęta metodyka pracy umożliwiła realizację założonego celu? Czy wyniki lub problematyka pracy została poprawnie opracowana i zaprezentowana? Czy dokonano rzetelnej interpretacji wyników lub zagadnień oraz czy przedyskutowano je korzystając z dostępnej literatury? Czy właściwie dobrano i wykorzystano wiarygodne, kompletne i aktualne źródła? Czy podsumowanie, zalecenia praktyczne, uogólnienia lub wnioski są poprawnie sformułowane i wynikają z treści pracy? Oceniane są także poprawność języka i opanowanie techniki pisania, kompletność i układ pracy oraz zgodność z wymaganiami. Ponadto promotor ocenia organizację pracy, samodzielność, zaangażowanie i kreatywność studenta, natomiast recenzent oryginalność i znaczenie poruszonej problematyki oraz aplikacyjność/poziom naukowy pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Magda Filipczak-Fiutak, Dorota Najgebauer-Lejko, Agnieszka Pluta-Kubica, Marek Sady, Joanna Tkaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.