Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw I: Technologie wytwarzania nowoczesnych produktów węglowodanowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.EL11.SI.TTZTX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw I: Technologie wytwarzania nowoczesnych produktów węglowodanowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką przemysłów przerabiających surowce węglowodanowe takich jak: przemysł cukrowniczy, przetwórstwo ziemniaka i cukiernictwo, obejmującą zagadnienia teoretyczne i zasady praktyki przemysłowej. W ramach zajęć studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych procesów produkcyjnych, podstaw badania jakości produktu oraz wymagań normatywnych dla produktów węglowodanowych. Dodatkowo, w trakcie trwania kursu studenci zgłębiają zagadnienia węglowodanowych dodatków funkcjonalnych do żywności (hydrokoloidy), pozyskiwania miodu oraz podstawowymi właściwościami żywieniowymi produktów spożywczych zawierających węglowodany.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawy chemii i fizyki cukrów.

Burak cukrowy i trzcina cukrowa, jako podstawowe surowce do produkcji sacharozy.

Technologia produkcji cukru buraczanego.

Technologia produkcji cukru trzcinowego. Sacharoza i inne środki słodzą¬ce stosowane w cukiernictwie.

Miód - naturalny środek słodzący. Otrzymywanie i właściwości. Podstawowe surowce dla przemysłu cukierniczego. Właściwości i otrzymywanie.

Skrobia, jako podstawowy polisacharyd przemysłu spożywczego.

Technologie produkcji skrobi.

Hydrokoloidy polisacharydowe - nowoczesne składniki funkcjonalne żyw¬ności.

Hydroliza kwasowa i enzymatyczna skrobi. Technologia, właściwości hy¬drolizatów i ich zastosowanie.

Fizyczne i chemiczne modyfikacje skrobi. Zwiększenie możliwości aplika¬cyjnych skrobi, jako konsekwencja zmian struktury molekularnej.

Przemysł ziemniaczany: właściwości technologiczne surowca ziemniacza¬nego.

Właściwości żywieniowe ziemniaka.

Przemysł ziemniaczany. Przechowalnictwo ziemniaka, rekondycjonowanie i ich wpływ na właściwości użytkowe.

Wyroby uszlachetnione z ziemniaka - produkty smażone.

Wyroby uszlachetnione z ziemniaka - ekstrudowane i ekspandowane.

Susze ziemniaczane.

Badanie charakterystyki produktów i półproduktów przemysłu cukrow¬niczego. Określenie czystości i jakości cukrów różnego pochodzenia. Ilo¬ściowa analiza surowców cukrowniczych oraz technologicznych produk¬tów ubocznych.

Analiza miodów różnego pochodzenia (nektarowych i spadziowych). Iden¬tyfikacja zafałszowań, miodu, aktywności enzymatycznej, składu węglo-wodanowego i kwasowości. Badania jakości podstawowych surowców dla przemysłu cukierniczego.

Podstawy wiedzy o biopolimerach pochodzenia roślinnego. Morfologia i skład chemiczny ziemniaka. Ocena zawartości skrobi, wyosabnianie skrobi metodą laboratoryjną. Badania morfologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego. Jakościowa ocena krochmali technicz¬nych. Ocena jakościowa i technologiczna suszy ziemniaczanych. Analiza wyrobów uszlachetnionych z ziemniaka (chipsy, frytki).

Hydrokoloidy polisacharydowe. Wykrywanie gum roślinnych w surow¬cach i produktach spożywczych. Określanie zawartości błonnika surowe¬go. Badanie właściwości technologicznych roztworów hydrokoloidów

Chemiczna modyfikacja, jako narzędzie do efektywnej zmiany właściwo¬ści skrobi. Analiza przemysłowych produktów (hydrolizaty skrobiowe) z uwzględnieniem właściwości reologicznych i rozpuszczalności. Określenie stopnia hydrolizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ann-Charlotte Eliasson. Starch in Food: Structure, function and applications. CRC, 1edition, 2004.

2. A. Golachowski P. Regiec A. Peksa A. Kita G. Lisinska, W. Leszczyński. Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1996.

3. K. Nowakowska M. Boruch. Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych. Politechnika Łódzka, 1996.

4. S Nikiel. Cukrownictwo. WSiP, Warszawa, 1996.

5. M. Pałasinski (Red.), Technologia Przemysłów Węglowodanowych. PTTZ, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Mosen Asadi. Beet-Sugar Handbook. Wiley-Interscience, 2006.

2. A. Philip Draycott. Sugar Beet. Wiley-Blackwell, 1 edition, 2006.

3. Wilbur A. Gould. Potato Production, Processing & Technology. CTI Publications, 1999.

4. Joseph F. Guenthner. The International Potato Industry. Woodhead Publishing Ltd, 2002.

5. G. Lisinska and W. Leszczyński. Potato Science and Technology. Springer, 1 edition, 1989.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umie sformułować właściwości żywieniowe surowców i produktów węglowodanowych. Jest w stanie scharakteryzować podstawowe procesy jednostkowe w technologii węglowodanów. Rozpoznaje maszyny i urządzenia niezbędne w produkcji sacharozy, miodu, skrobi i innych polimerów sacharydowych. Rozróżnia poszczególne produkty i wskazuje technologie ich otrzymywania.

Zna podstawy chemii i chemii fizycznej węglowodanów. Potrafi scharakteryzować wpływ budowy molekularnej sacharydów na ich właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne. Zna i rozróżnia produkty modyfikacji polisacharydów o znaczeniu aplikacyjnym. Potrafi zdefiniować ich właściwości oraz wskazać metody ich otrzymywania.

Umiejętności

Przeprowadza podstawowe analizy fizykochemiczne produktów i surowców węglowodanowych metodami chemicznymi, fizycznymi i instrumentalnymi. Posługuje się specyficzną aparaturą naukową do ilościowego określania zawartości sacharydów (sacharoza, skrobia). Korzysta z wiskozymetru w celu określenia parametrów mechanicznych kleików skrobiowych i roztworów dekstryn. Wykonuje testy na obecność enzymów w naturalnych produktach węglowodanowych.

Samodzielnie przeprowadza proces wyosabniania skrobi oraz określa morfologię skrobi różnego pochodzenia. Wykrywa nieskrobiowe polisacharydy w produktach spożywczych oraz materiale biologicznym. Wykrywa zafałszowania produktów węglowodanowych oraz szacuje ich, jakość.

Potrafi weryfikować wyniki badań laboratoryjnych oraz krytycznie je interpretować. Prezentuje wyniki badań w postaci zwięzłych raportów (sprawozdań).

Kompetencje społeczne

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne. Potrafi pracować w grupie i ma zdolność do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu.

Postrzegając relacje pomiędzy procesami technologicznymi a ich wpływem na środowisko naturalne postępuje zgodnie z zasadami etyki wykazując otwartość na problemy współczesnej technologii.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie umie sformułować właściwości żywieniowych surowców i produktów węglowodanowych. Nie jest w stanie scharakteryzować podstawowych procesów jednostkowych w technologii węglowodanów. Nie rozpoznaje maszyn i urządzeń niezbędnych w produkcji sacharozy, miodu, skrobi i innych polimerów sacharydowych. Nie rozróżnia poszczególnych produktów i nie wskazuje technologii ich otrzymywania.

Nie zna podstaw chemii i chemii fizycznej węglowodanów. Nie potrafi scharakteryzować wpływu budowy molekularnej sacharydów na ich właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne. Nie zna i nie rozróżnia produktów modyfikacji polisacharydów o znaczeniu aplikacyjnym. Nie potrafi zdefiniować ich właściwości oraz wskazać metod ich otrzymywania.

Nie przeprowadza podstawowych analiz fizykochemicznych produktów i surowców węglowodanowych. Nie posługuje się specyficzną aparaturą naukową do ilościowego określania zawartości. Nie korzysta z wiskozymetru w celu określenia parametrów mechanicznych kleików skrobiowych i roztworów dekstryn. Nie wykonuje testów na obecność enzymów w naturalnych produktach węglowodanowych.

Nie przeprowadza procesu wyosabniania skrobi oraz nie określa morfologii skrobi różnego pochodzenia. Nie wykrywa nieskrobiowych polisacharydów w produktach spożywczych oraz materiale biologicznym. Nie wykrywa zafałszowania produktów węglowodanowych oraz nie szacuje ich, jakość.

Nie potrafi weryfikować wyników badań laboratoryjnych oraz krytycznie ich interpretować. Nie prezentuje wyniki badań w postaci zwięzłych raportów (sprawozdań).

Nie rozwiązuje kreatywnie problemów analityczne. Nie potrafi pracować w grupie i nie ma zdolności do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu.

Nie postrzega relacji pomiędzy procesami technologicznymi a ich wpływem na środowisko naturalne. Nie postępuje zgodnie z zasadami etyki wykazując otwartość na problemy współczesnej technologii.

Na ocenę 3

Umie sformułować właściwości żywieniowe surowców i produktów węglowodanowych, ale nie jest w stanie scharakteryzować podstawowych procesów jednostkowych w technologii węglowodanów. Rozróżnia poszczególne produkty i wskazuje technologie ich otrzymywania. Nie rozpoznaje maszyn i urządzeń niezbędnych w produkcji sacharozy, miodu, skrobi i innych polimerów sacharydowych.

Zna podstawy chemii i chemii fizycznej węglowodanów. Nie potrafi scharakteryzować wpływu budowy molekularnej sacharydów na ich właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne. Nie zna i nie rozróżnia produktów modyfikacji polisacharydów o znaczeniu aplikacyjnym. Nie potrafi zdefiniować ich właściwości oraz wskazać metod ich otrzymywania.

Przeprowadza podstawowe analizy fizykochemiczne produktów i surowców węglowodanowych metodami chemicznymi, fizycznymi i instrumentalnymi. Posługuje się specyficzną aparaturą naukową do ilościowego określania zawartości sacharydów. Nie korzysta z wiskozymetru w celu określenia parametrów mechanicznych kleików skrobiowych i roztworów dekstryn. Nie wykonuje testów na obecność enzymów w naturalnych produktach węglowodanowych.

Samodzielnie przeprowadza proces wyosabniania skrobi oraz określa morfologię skrobi różnego pochodzenia. Nie wykrywa nieskrobiowych polisacharydów w produktach spożywczych oraz materiale biologicznym. Nie wykrywa zafałszowania produktów węglowodanowych oraz nie szacuje ich, jakości.

Potrafi weryfikować wyniki badań laboratoryjnych oraz interpretować je w stopniu podstawowym. Prezentuje wyniki badań w postaci zwięzłych raportów (sprawozdań).

Nie rozwiązuje kreatywnie problemów analityczne. Potrafi pracować w grupie i ma ograniczoną zdolność do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu.

Nie postrzega relacji pomiędzy procesami technologicznymi a ich wpływem na środowisko naturalne. Postępuje zgodnie z zasadami etyki wykazując otwartość na problemy współczesnej technologii.

Na ocenę 4

Umie sformułować właściwości żywieniowe surowców i produktów węglowodanowych i jest w stanie scharakteryzować podstawowe procesy jednostkowe w technologii węglowodanów. Rozróżnia poszczególne produkty i wskazuje technologie ich otrzymywania. Rozpoznaje niektóre maszyny i urządzenia niezbędne w produkcji sacharozy, miodu, skrobi i innych polimerów sacharydowych.

Zna podstawy chemii i chemii fizycznej węglowodanów. Nie potrafi scharakteryzować wpływu budowy molekularnej sacharydów na ich właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne. Zna i rozróżnia produkty modyfikacji polisacharydów o znaczeniu aplikacyjnym. Potrafi zdefiniować ich właściwości oraz wskazać metody ich otrzymywania.

Przeprowadza podstawowe analizy fizykochemiczne produktów i surowców węglowodanowych metodami chemicznymi, fizycznymi i instrumentalnymi. Dobrze posługuje się specyficzną aparaturą naukową do ilościowego określania zawartości sacharydów. Korzysta z wiskozymetru w celu określenia parametrów mechanicznych kleików skrobiowych i roztworów dekstryn. Wykonuje testy na obecność enzymów w naturalnych produktach węglowodanowych.

Samodzielnie przeprowadza proces wyosabniania skrobi oraz określa morfologię skrobi różnego pochodzenia. Wykrywa nieskrobiowe polisacharydy w produktach spożywczych oraz materiale biologicznym. Nie wykrywa zafałszowania produktów węglowodanowych oraz nie szacuje ich, jakości.

Dobrze potrafi weryfikować wyniki badań laboratoryjnych oraz krytycznie je interpretować. Prezentuje wyniki badań w postaci zwięzłych raportów (sprawozdań).

Podejmuje próby kreatywnego rozwiązywania problemów analitycznych. Potrafi pracować w grupie i ma zdolność do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu.

W sposób zadowalający postrzega relacje pomiędzy procesami technologicznymi a ich wpływem na środowisko naturalne i postępuje zgodnie z zasadami etyki wykazując otwartość na problemy współczesnej technologii.

Na ocenę 5

Umie sformułować właściwości żywieniowe surowców i produktów węglowodanowych i jest w stanie scharakteryzować podstawowe procesy jednostkowe w technologii węglowodanów. Rozróżnia poszczególne produkty i wskazuje technologie ich otrzymywania. Rozpoznaje maszyny i urządzenia niezbędne w produkcji sacharozy, miodu, skrobi i innych polimerów sacharydowych.

Zna podstawy chemii i chemii fizycznej węglowodanów. Potrafi scharakteryzować wpływ budowy molekularnej sacharydów na ich właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne. Zna i rozróżnia produkty modyfikacji polisacharydów o znaczeniu aplikacyjnym. Potrafi zdefiniować ich właściwości oraz wskazać metody ich otrzymywania.

Przeprowadza samodzielnie podstawowe analizy fizykochemiczne produktów i surowców węglowodanowych metodami chemicznymi, fizycznymi i instrumentalnymi. Ze zrozumieniem posługuje się specyficzną aparaturą naukową do ilościowego określania zawartości sacharydów. Korzysta z wiskozymetru w celu określenia parametrów mechanicznych kleików skrobiowych i roztworów dekstryn. Wykonuje testy na obecność enzymów w naturalnych produktach węglowodanowych.

Samodzielnie przeprowadza proces wyosabniania skrobi oraz określa morfologię skrobi różnego pochodzenia. Wykrywa nieskrobiowe polisacharydy w produktach spożywczych oraz materiale biologicznym. Wykrywa zafałszowania produktów węglowodanowych oraz szacuje ich, jakość.

Bardzo dobrze potrafi weryfikować wyniki badań laboratoryjnych oraz krytycznie je interpretować. Prezentuje wyniki badań w postaci zwięzłych raportów (sprawozdań).

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne. Potrafi pracować w grupie i ma zdolność do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu.

Postrzegając relacje pomiędzy procesami technologicznymi a ich wpływem na środowisko naturalne postępuje zgodnie z zasadami etyki wykazując otwartość na problemy współczesnej technologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Berski
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Anna Dobosz-Kobędza, Dorota Gumul, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)