Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy III: Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego - aspekty żywieniowe, technologiczne i higieniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.EK32.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy III: Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego - aspekty żywieniowe, technologiczne i higieniczne
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Dietetyka, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu było zapoznanie Studentów - w poszerzonym zakresie - z zasadami planowania i organizacji produkcji potraw w różnych dietach, jak również ich higienicznego przygotowania, z uwzględnieniem znaczenia prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP i jego doskonalenia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Planowanie i organizacja żywienia

Planowanie produkcji potraw w diecie podstawowej i łatwostrawnej

Planowanie produkcji potraw o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru oraz soli. Wykorzystanie przypraw.

Planowanie produkcji potraw w diecie o obniżonej wartości energetycznej

Planowanie produkcji potraw w diecie o zwiększonej zawartości białka bądź błonnika

Planowanie produkcji potraw dla osób z nietolerancjami bądź alergiami

Dieta wegetariańska - aspekty żywieniowe i technologiczne. Suplementy diety.

Współczesne zagrożenia fizyczne i chemiczne występujące w surowcach, produktach, w tym dietetycznych.

Bezpieczeństwo potraw dietetycznych - prognozowanie mikrobiologiczne.

Oczekiwania konsumentów w zakresie oferty posiłków dietetycznych.

System HACCP w gastronomii. Doskonalenie.

Tematyka ćwiczeń:

Planowanie i produkcja potraw w diecie podstawowej i łatwostrawnej.

Planowanie i produkcja potraw o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru oraz soli.

Planowanie i produkcja potraw o obniżonej wartości energetycznej.

Planowanie i produkcja potraw o zwiększonej zawartości białka bądź błonnika.

Planowanie i produkcja potraw dla osób z nietolerancjami bądź alergiami.

Planowanie i produkcja potraw wegetariańskich.

Planowanie i produkcja potraw o obniżonej zawartości cukru i soli.

Higiena surowców i potraw.

Organizacja i higiena produkcji posiłków dietetycznych w diecie "pudełkowej".

Kontrola stanu higienicznego wyposażenia i pracowników.

Ocena występowania zanieczyszczeń procesowych w żywności.

Badanie zawartości soli kuchennej i fosforu w nisko- i wysoko przetworzonych produktach stosowanych w technologii

gastronomicznej.

Zastosowanie programów komputerowych do symulacji, przeżywalności i inaktywacji mikroorganizmów w żywności.

Literatura:

- podstawowa:

1. Flis K., Procner A. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Tom 1, 2, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997.

2. Kołożyn-Krajewska D. (red). Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW, Warszawa, 2019.

3. Zalewski S. Podstawy technologii gastronomicznej. WNT, Warszawa, 2009.

- uzupełniająca:

1. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wyd. SITSpoż NOT, Warszawa, 1999

2. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

EK3_b_W1 znaczenie doboru właściwych surowców i technik kulinarnych w produkcji potraw w zależności od zaleceń żywieniowych i medycznych:

EK3_b_W2 zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w żywności oraz metody ich identyfikacji

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

EK3_b_U1 identyfikować i analizować, z wykorzystaniem różnych metod i źródeł zjawiska wpływające na jakość i bezpieczeństwo potraw dietetycznych

EK3_b_U2 zgodnie z zadaną specyfikacją, zaplanować, zorganizować i zrealizować zadanie z zakresu produkcji i higieny potraw dietetycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

EK3_b_K1 ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- ocena zaplanowania, organizacji i wykonania zadania związanego z produkcją potraw/posiłków - udział w ocenie końcowej modułu 25%; - sprawozdań/prac pisemnych/prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu -25%.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Katarzyna Petka-Poniatowska, Anna Sadowska-Rociek, Radosława Skoczeń-Słupska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Katarzyna Petka-Poniatowska, Anna Sadowska-Rociek, Radosława Skoczeń-Słupska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)