Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SPIc.SI.TTZXX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska ma umożliwić studentom robocze zaprezentowanie założeń oraz stanu realizacji, a także dyskusję wyników pracy inżynierskiej będącej rezultatem ich działalności. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania pracy dyplomowej. Dodatkowo doskonali umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania swoich osiągnięć w formie prezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie struktury pracy inżynierskiej (pisemnej)

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt. założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Majchrzak J., Mendel T. metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2005.

2. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską. Wolters Kluwer, 2012.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl).

5. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD (www.ur.krakow.pl).

Literatura uzupełniająca:

1. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłonowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

2. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności

Formułuje hipotezy badawcze, cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy na temat zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności . Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej) na temat zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności, jak również umiejętność dyskutowania wyników.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy inżynierskiej oraz nie wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z zakresu swojej pracy inżynierskiej na temat zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

Nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Nie wykazuje świadomości potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego

Na ocenę 3

Zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

W stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy inżynierskiej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i nie przedstawia swojej prezentacji multimedialnej z zakresu swojej pracy inżynierskiej na temat zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

Nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego, ale nie uwzględnia tego w swoich działaniach

Na ocenę 4

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnia ich w swoich działaniach

W stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy inżynierskiej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną z zakresu swojej pracy inżynierskiej na temat zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

Jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

Na ocenę 5

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnia je w swoich działaniach

Potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementy pracy inżynierskiej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z zakresu swojej pracy inżynierskiej na temat zagadnień związanych z produkcją, chłodnictwem i przechowalnictwem żywności

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego i uwzględnia to w swoich działaniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Mateusz Kucharek, Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)