Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.ZBJZ.SI.TTZCX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prewencyjnymi systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności opartej na naukowej analizie przyczyn i skutków; przedstawienie systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem aktualnych norm i zaprezentowanie sposobu ich dokumentowania; omówienie aktualnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Pełny opis:

Treści kształcenia w części pierwszej omawiają rozwój badań nad zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w aspekcie wymagań międzynarodowych i krajowych, znaczenie systemów bezpieczeństwa, systemów dobrych praktyk – GMP, GHP, GLP oraz obowiązkowego systemu HACCP. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa żywności – fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne, wtórne i krzyżowe. W ramach systemu HACCP prezentowane są zasady systemu, w tym metody analizy zagrożeń, etapy wdrażania systemu HACCP, sposób rozwoju systemu HACCP oraz dokumentowanie działań podejmowanych w tym systemie.

W drugiej części omówiono zagadnienia pojęć w zarządzaniu jakością, zasad, metod i narzędzi w zarządzaniu jakością, systemów jakości wg norm ISO 9000 i 22000. Wdrażanie systemów jakości. Podejście procesowe podczas rozwoju, wdrażania i doskonalenia. Certyfikaty produktów. Księga jakości, dokumentacja, norma ISO 15161.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa.

2. TrziszkaT. 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. UP we Wrocławiu;

3. Kijowski J., Sikora T. 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – praca zbiorowa WNT, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Hamrol A., Mantura W. 2016. Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa.

2. Olszewski A. 2014. Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym. WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie: - zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne przenoszone z żywnością oraz sposoby ich kontrolowania (systemy dobrych praktyk - GxP, HACCP, ISO 22000), zasady i etapy wdrażania systemu HACCP i normy ISO 22000, - normę ISO 9000, strukturę i sposób tworzenia Księgi Jakości, zasady dokumentowania systemów zarządzania jakością.

Umiejętności - potrafi: - opracować podstawowe elementy systemu HACCP, w tym: dobrać członków interdyscyplinarnego zespołu, przygotować opis produktu objętego systemem i określić jego przeznaczenie, opracować diagram przepływu, wyodrębnić potencjalne zagrożenia i dokonać i ich analizy w celu wyznaczenia CCP, dobrać przykładową metodę monitorowania i działania naprawcze w odniesieniu do wybranego CCP oraz zapisać powyższe w postaci dokumentacji HACCP, - opracować instrukcję i procedurę oraz skonstruować Księgę Jakości.

Kompetencje społeczne - jest gotowy do: - pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem, - informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji bezpiecznej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu wykładowego i oceny z zajęć praktycznych.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- zespołowe (w podgrupach) przygotowanie projektu obejmującego elementy systemu HACCP - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- zespołowe (w podgrupach) przygotowanie projektu procedury i instrukcji - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Magda Filipczak-Fiutak, Piotr Gębczyński, Michał Stojak, Małgorzata Tabaszewska, Monika Wszołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Agnieszka Pluta-Kubica, Monika Wszołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)