Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 D
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium specjalizacyjne umożliwia studentom zdobycie umiejętności potrzebnych do:

- udziału w dyskusji naukowej,

- krytycznej oceny publikacji naukowej,

- przeprowadzenia kwerendy na zadany temat

- zaprezentowania wyników naukowych oraz wniosków.

Pełny opis:

Przedstawienie KAiOJŻ: tematyki prac badawczych, pracowników, wyposażenia laboratoryjnego, zasad pracy w laboratorium; zapoznanie studentów z zawartością katedralnej biblioteki; przygotowanie przez studentów omówienia jednego z artykułów z biblioteki.

Prezentacja własnej pracy inżynierskiej (cz1).

Prezentacja własnej pracy inżynierskiej (cz2).

Prezentacja dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności na podstawie polskojęzycznej publikacji (cz1).

Prezentacja dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności na podstawie polskojęzycznej publikacji (cz2).

Prezentacja związana z tematem pracy magisterskiej na podstawie treści publikacji polskojęzycznej (cz1).

Prezentacja związana z tematem pracy magisterskiej na podstawie treści publikacji polskojęzycznej (cz2).

Wykorzystanie norm i przepisów prawnych w pracy dyplomowej; zaprezentowanie przez studentów normy związanej z pracą.

Prezentacja dotycząca zwyczajów żywieniowych rejonu pochodzenia (cz1).

Prezentacja dotycząca zwyczajów żywieniowych rejonu pochodzenia (cz2).

Literatura:

Podstawowa:

1. Normy dotyczące analizy sensorycznej i chemicznej żywności (dostępne w bibliotece Katedry).

2. Czasopisma polskojęzyczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności oraz prawa żywnościowego (dostępne w bibliotece Katedry).

3. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego (dostępna na stronie www Wydziału).

Uzupełniająca:

1. Internetowy system aktów prawnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp).

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

- nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie analizy i oceny jakości żywności.

- podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

Umiejętności - potrafi:

- samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze polskojęzycznych źródeł papierowych i cyfrowych oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów.

- uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową.

- przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

- odpowiedzialności za poufność posiadanych danych i informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie, zaprezentowanie i przedyskutowanie podczas zajęć:

- czterech prezentacji obejmujących: pracę inżynierską, zagadnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, temat pracy magisterskiej, zwyczajów żywieniowych,

- dwóch streszczeń (przygotowanych podczas zajęć i zaprezentowanych) obejmujących: publikację (z zasobów biblioteki KAiOJŻ), normy (z zasobów biblioteki KAiOJŻ).

Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Teresa Fortuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rożnowski
Prowadzący grup: Jacek Rożnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)