Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw 3: Higiena żywienia i żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.3EL1.SI.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 3: Higiena żywienia i żywności
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Żywienie Człowieka, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie Studentów z wymaganiami dotyczącymi higieny przy produkcji posiłków (ze szczególnym uwzględnieniem świadomości personelu w tym zakresie), zasadami GHP, GMP i systemu HACCP, a także zagrożeniami (biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi) występującymi w żywności,

jak również przedstawienie zasad organizacji żywienia zbiorowego, a także urzędowej kontroli żywności.

Pełny opis:

Wykłady:

1. RASSF.

2. Urzędowa kontrola żywności. Stan sanitarny w ujęciu kraju i województwa.

3. Zatrucia i zakażenia pokarmowe.

4. Rodzaje zakładów żywienia. Ocena higieniczna poszczególnych etapów produkcji potraw w zakładzie żywienia.

5. Zapobieganie obecności szkodników w zakładzie żywienia.

6. Rodzaje i źródła zagrożeń fizycznych oraz chemicznych w żywności.

7. Promieniowanie jonizujące a higiena i bezpieczeństwo żywności.

8. Personel jako istotny element w zapewnieniu bezpieczeństwa produkowanej żywności.

9. Istota i zasady systemu HACCP. Etapy wdrażania systemu w zakładzie żywienia.

Ćwiczenia:

1. Urzędowa kontrola żywności. Zasady kontroli sanitarnej – wizyty w jednostkach kontrolujących.

2. Nieprawidłowości dotyczące higieny w zakładzie żywienia - studium przypadku.

3. Ocena wybranych procesów technologicznych pod względem ich wpływu na wartość higieniczno-żywieniową produktów w stosunku do surowców wyjściowych.

4. Opracowanie wybranych instrukcji dotyczących higieny podczas produkcji posiłków.

5. Ocena migracji metali z naczyń kuchennych do żywności.

6. Higiena przygotowania posiłków - zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej.

7. Świadomość personelu odnośnie zasad higieny w zakładzie - przygotowanie materiałów edukacyjnych.

8. Realizacja zasad higieny podczas produkcji posiłków - zajęcia terenowe w wybranych zakładach.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kołożyn-Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności, Wyd. SGGW, Warszawa. 2003.

2. Seńczuk W., Toksykologia. Wyd. PZWL, Warszawa. 2002.

3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wyd. SITSpoż NOT, Warszawa. 1999.

Uzupełniająca:

1. Akty prawne krajowe i UE.

2. Czasopisma branżowe.

3. Raporty o stanie sanitarnym.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

FŻ36_W1 zasady organizacji żywienia zbiorowego w Polsce oraz zasady urzędowej kontroli żywności.

FŻ36_W2 zagrożenia wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności.

FŻ36_W3 warunki sanitarno-higieniczne, jakie powinny być spełnione w procesie produkcji potraw w zakładzie żywienia.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

FŻ36_U1 wykonać proste zadania pod kierunkiem opiekuna naukowego, po czym prawidłowo opracować i zinterpretować uzyskane wyniki. Potrafi poprawnie sformułować logiczne wnioski.

FŻ36_U2 wykorzystać wiedzę dotyczącą występowania zagrożeń w procesie produkcji posiłków w zakładzie żywienia.

FŻ36_U3 precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotowywać i przedstawiać prace/prezentacje dotyczące aspektów higienicznych produkcji posiłków w zakładzie żywienia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

FŻ36_K1 przyjęcia odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności, w ujęciu społecznym, etycznym i zawodowym.

FŻ36_K2 aktywności w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją posiłków w zakładzie żywienia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

- udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 40%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- przygotowanych sprawozdań, instrukcji i materiałów edukacyjnych oraz aktywności na zajęciach:

- udział w ocenie końcowej 60%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Katarzyna Petka-Poniatowska, Anna Sadowska-Rociek, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska, Anna Sadowska-Rociek, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Tomasz Dera, Barbara Mickowska, Katarzyna Petka-Poniatowska, Magdalena Surma, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)