Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 23 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2133 dni temu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYDZIAŁU MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/14

W związku z przygotowywaniem rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2013/14 informujemy o możliwości składania wniosków do dnia 03.06.2013 r. Na wniosku student powinien bezwzględnie podać:

  • odległość Uczelni od miejsca stałego zamieszkania w kilometrach,
  • czas dojazdu w minutach,
  • dom studencki, w którym chciałby mieszkać (DS.: 1, 2, 3, 4, AGH) i w którym, w miarę możliwości otrzyma miejsce,

co jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.

Zgodnie z § 11 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego miejsca w domach studenckich rozdzielane będą centralnie na podstawie danych dostarczonych przez wydziałowe komisje stypendialne. W pierwszych dniach czerwca 2013 r. sporządzone będą listy rankingowe pozwalające ustalić, którzy ze studentów otrzymają miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki. Dokumenty dołączone do wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2012/13 ustalające dochód w rodzinie studenta za 2011 r., mogą być wykorzystane do wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2013/14 pod warunkiem, że nie zaszły zmiany w sytuacji finansowej rodziny studenta w bieżącym okresie.

Załącznik: Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2013/14

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2012/2013

Studenci, którzy złożyli wniosek w miesiącu lutym o przyznanie pomocy materialnej, a których wnioski nie zostały jeszcze zaakceptowane przez koordynatora (nie ma ich w systemie USOS), muszą ponownie złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach przez system USOSWeb w turze na semestr letni roku akademickiego 2012/2013.

Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom UR na semestr letni roku akademickiego 2012/13:

- 1 marca – 15 czerwca 2013 r. – stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- 1-16 marca 2013 r. – stypendium rektora dla najlepszych studentów (tylko studenci rozpoczynający naukę od marca 2013 na 1 i 3 semestrze studiów II stopnia)

Szczegółowe informacje dotyczące składania w/w wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2012/2013

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej studentom UR na rok akademicki 2012/13 będą przyjmowane w wersji elektronicznej przez system USOSweb. Dotyczy to: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, wniosków o zapomogę.

Przed wypełnieniem wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy dostarczyć do dziekanatu orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku starania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za posiadane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, przed wypełnieniem wniosku o stypendium należy dostarczyć do dziekanatu dokumenty dot. posiadanych osiągnięć. W przypadku studentów z innych uczelni, rozpoczynających studia II stopnia, starających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, należy dostarczyć do dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen.

Wypełniony wniosek należy wydrukować i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do dziekanatu w terminie.

Dokumentacja dla studentów:

NUMERY KONT DO OPŁAT

Numery kont do opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, czesne i akademikisą dostępne w USOSweb (w menu Dla studentów -> Moje studia -> Płatności).

Studenci Uniwersytetu Rolniczego

Przywiązujemy dużą wagę do Waszej opinii na temat zajęć dydaktycznych i warunków studiowania. Opinie te są niezbędne w okresowym ocenianiu pracowników naukowo-dydaktycznych i w podejmowaniu decyzji zmierzających do poprawy jakości zajęć dydaktycznych.
Zgodnie z standardami procesu dydaktycznego i zarządzeniem Rektora UR w Krakowie z 30 maja 2007 r. przeprowadzamy sondaż opinii studentów o poszczególnych formach zajęć odbytych kursów w każdym semestrze. Ocena obejmuje:
  1. atrakcyjność zajęć
  2. sprecyzowanie wymagań
  3. umiejętność przekazywania wiedzy
  4. terminowość zajęć oraz komunikatywności pomiędzy nauczycielem a studentami
Ankiety są anonimowe ponieważ system USOS nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do kodu identyfikacyjnego studenta w USOSweb.
W oknie komentarza można uzasadnić swoje odpowiedzi, wskazań największe pozytywne strony i mankamenty ocenianych zajęć.
Anonimowe wyniki sondażu ankietowego i komentarze są przekazywane bezpośrednio każdemu pracownikowi, w częci odnoszącej się do jego zajęć, i w całości Dziekanowi wydziału.
Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w moduł ANKIETY w górnym MENU.
Ankietyzacja obejmuje przedmioty danego semestru, rozpoczyna się na dwa tygodnie przed sesją i trwa do jej zakończenia. W przypadku wystąpienia problemów z wypełnieniem ankiet prosimy o kontakt z wydziałowym pełnomocnikiem.
Zwracamy się z apelem do wszystkich studentów o udział w wypełnianiu ankiet w systemie USOS. Poprawa jakości nauczania jest w dużej mierze w Waszych rękach.
Za ankiety odpowiadają:
Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny - dr Paweł Nicia (tel. 12 662 43 70)
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki - dr hab.inż. Barbara Krzysztofik, tel. (012) 662 4664
Międzywydziałowe Studium Biotechnologii - dr hab. Wojciech Jagusiak, tel. 012 662 4121
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - dr inż. Piotr Micek, tel. (012) 662 4171
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - mgr inż. Karol Król, tel. 012 662 4132
Wydział Leśny - dr inż. Maciej Pach, tel. (012) 662 5047
Wydział Ogrodniczy - dr inż. Aleksander Gonkiewicz, tel. 012 662 5230
Wydział Technologii Żywności - mgr inż. Andrzej Buczek tel. 12 662 4752
Studium Języków Obcych - mgr inż. Karol Król, tel. 012 662 4132
Studium Wychowania Fizycznego - mgr Monika Talaga, tel. (012) 662 4138
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)