Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 12 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 5 dni temu
Dokumenty RODO dla studentów:

Szanowni Studenci,

Dział Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu podstawowej obsługi aplikacji USOSweb, które odbędzie się w terminach wyszczególnionych poniżej na platformie Microsoft Teams.

Szkolenie ma charakter otwarty, co pozwoli Państwu na uczestnictwo w nim w dowolnym ze wskazanych poniżej terminów. Ze względu na zgłoszone przez dziekanaty godziny przerw w zajęciach, sugerujemy studentom wyszczególnionych wydziałów i kierunków skorzystanie ze wskazanych terminów szkoleń jako optymalnych.

Aby dołączyć do szkolenia, proszę skorzystać z dostarczonych linków.

 • 16.10.2020 (Piątek)
  • 8:00-9:00 – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (studia stacjonarne). [Dołącz do szkolenia]
  • 10:15-11:15 – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (studia niestacjonarne). [Dołącz do szkolenia]
  • 11:20-12:20 – Wydział Technologii Żywności (kierunek: Technologia Żywności). [Dołącz do szkolenia]
 • 19.10.2020 (Poniedziałek)
  • 9:00-10:00 – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (kierunki: Inżynieria Środowiska i Inżynieria i Gospodarka Wodna). [Dołącz do szkolenia]
 • 21.10.2020 (Środa)
 • 22.10.2020 (Czwartek)
  • 8:00-9:00 – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (kierunki: Biotechnologia, Ogrodnictwo, Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych). [Dołącz do szkolenia]

Z wyrazami szacunku,

Piotr Straszak, Dział Informatyki UR


Aplikacje „MS TEAMS" do zajęć zdalnych oraz „MS OUTLOOK” do studenckiej poczty elektronicznej dostępne są z poziomu Office365 pod LINKIEM.

Jednorazowe dane dostępowe do powyższych aplikacji dla nowoprzyjętych studentów dostępne są z poziomu aplikacji ERK (elektroniczna rekrutacja kandydatów) pod LINKIEM.

Informacje oraz instrukcje dot. funkcjonowania systemów informatycznych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dostępne są pod LINKIEM.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy prosimy o kontakt pod adresem email helpdeskURK@urk.edu.pl z podaniem imienia, nazwiska i numeru albumu/indeksu.

UWAGA !!!

Numery rachunków wirtualnych od 1 października 2020 r. zostały zmodyfikowane na numer rozliczeniowy wg standardu Alior Banku S.A. Od 01 października 2020 r. do obsługi płatności należy wybrać rachunek bankowy ALIOR BANK S.A.

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty na dotychczasowe rachunki wirtualne w standardzie BPH S.A. będą obsługiwane do 31.12.2020 r.

Informacje Bieżące

Aplikacja Mobilny USOS UR już dostępna!

Od 28 lutego 2019 studenci i pracownicy URK mogą pobierać aplikację Mobilny USOS. To stworzony z myślą o użytkownikach smartfonów program, który ma poprawić funkcjonalność USOS jako systemu do obsługi toku studiów. Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

Pozostałe Informacje
Nowy numer konta!

Informujemy, iż od dnia 1 października 2013 roku funkcjonuje nowy numer konta do wpłat za odsetki od nieterminowej wpłaty.

Numer konta za odsetki widnieje w zakładce Dla Studentów - Płatności.

Uwaga dotycząca procedur zaliczania kursów/semestru

W związku z wdrażaniem elektronicznego indeksu zwracamy uwagę na obowiązujące od 1.10.2012 r. zapisy Regulaminu Studiów.

Komunikaty wydziałowe dotyczące toku studiów będą zamieszczane na wydziałowych stronach www. W tym celu wprowadzono możliwość przejścia z menu USOSweb, po lewej stronie aktualnej strony.

Od bieżącej sesji student jest zobowiązany między innymi do:

 1. posiadania aktywnego konta na serwerze, umożliwiającego dostęp do systemu USOSweb,
 2. okazania na egzaminie dowodu tożsamości, legitymacji lub indeksu,
 3. sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOSweb,
 4. zgłaszania nauczycielowi, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia, niezgodności oceny ogłoszonej ustnie z oceną wpisaną do systemu USOSweb,
 5. zgłaszania dziekanowi faktu nie wpisania w systemie USOSweb oceny z egzaminu lub zaliczenia w terminach określonych zarządzeniem,
 6. niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

Plan rozliczenia kursu/przedmiotu/modułu w sesjach przygotowuje starosta roku w porozumieniu z nauczycielem, któremu zlecono prowadzenie tej formy nauczania. Daty zaliczeń/egzaminów muszą mieścić się w wyznaczonych przez Rektora okresach sesji. Dziekan zatwierdza plan zaliczeń kursów/przedmiotów modułów w sesji i podaje do wiadomości studentów przed jej rozpoczęciem.

Zaliczeniu podlegają zajęcia przewidziane na dany semestr w planie studiów dla danego kierunku oraz zajęcia, na które student zarejestrował się i/lub został skierowany decyzją dziekana.

Zajęcia zalicza prowadzący nauczyciel na podstawie oceny wyników pracy studenta i osiągniętych efektów kształcenia w całym semestrze/roku.

Zaliczenie zajęć jest etapem dopuszczenia do zaliczenia kursu/przedmiotu/modułu.

Jeżeli student nie może uczestniczyć w zaliczeniu kursu/przedmiotu/modułu w wyznaczonym terminie, winien przedłożyć nauczycielowi usprawiedliwienie w ciągu 7 dni roboczych. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu w wyznaczonym terminie jest podstawą do nie zaliczenia i wpisania w dokumentach oceny niedostatecznej.

Wpis na następny semestr powinien nastąpić: na semestr zimowy do 1 października, a na semestr letni do 1 marca.

Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich