Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 23 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 58 dni temu
Dokumenty RODO dla studentów:

Dostęp do POCZTY ELEKTRONICZNEJ w domenie @student.urk.edu.pl, odbywa się poprzez logowanie do serwisu Microsoft 365. Po zalogowaniu należy wybrać w lewym górnym rogu 9 kropek i kliknąć usługę Outlook (logowanie odbywa się przy użyciu tych samych poświadczeń co do MS Teams). Link do logowania https://portal.office.com/

Aplikacja do zajęć zdalnych pod nazwą "TEAMS" dostępna jest z poziomu Office365 w chmurze (https://login.microsoftonline.com/).

W celu dostępu do aplikacji należy podać:

  • login (imię.nazwisko@student.urk.edu.pl)
  • hasło do poczty w domenie student.urk.edu.pl / urk.edu.pl

W celu uzyskania/odzyskania hasła do usługi TEAMS proszę o kontakt pod email helpdeskURK@urk.edu.pl z podaniem Imienia, Nazwiska i numeru albumu/indeksu.

Więcej informacji o aplikacji Teams pod adresem https://urk.edu.pl/ms_teams.

Pozostałe informacje dot. funkcjonowania systemów informatycznych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dostępne są pod adresem https://urk.edu.pl/index/site/6068

Dział Informatyki UR prowadzi prace mające na celu udostępnienie użytkownikom zmiany hasła w Office365.

UWAGA !!!

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rolniczym od dnia 12 marca, wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o świadczenia stypendialne przez poszczególne Dziekanaty.

Student zainteresowany złożeniem wniosku o świadczenia stypendialne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, zobowiązany jest wysłać wniosek drogą pocztową na adres właściwego Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Informacje Bieżące

Aplikacja Mobilny USOS UR już dostępna!

Od 28 lutego 2019 studenci i pracownicy URK mogą pobierać aplikację Mobilny USOS. To stworzony z myślą o użytkownikach smartfonów program, który ma poprawić funkcjonalność USOS jako systemu do obsługi toku studiów. Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

Pozostałe Informacje
Nowy numer konta!

Informujemy, iż od dnia 1 października 2013 roku funkcjonuje nowy numer konta do wpłat za odsetki od nieterminowej wpłaty.

Numer konta za odsetki widnieje w zakładce Dla Studentów - Płatności.

Uwaga dotycząca procedur zaliczania kursów/semestru

W związku z wdrażaniem elektronicznego indeksu zwracamy uwagę na obowiązujące od 1.10.2012 r. zapisy Regulaminu Studiów.

Komunikaty wydziałowe dotyczące toku studiów będą zamieszczane na wydziałowych stronach www. W tym celu wprowadzono możliwość przejścia z menu USOSweb, po lewej stronie aktualnej strony.

Od bieżącej sesji student jest zobowiązany między innymi do:

  1. posiadania aktywnego konta na serwerze, umożliwiającego dostęp do systemu USOSweb,
  2. okazania na egzaminie dowodu tożsamości, legitymacji lub indeksu,
  3. sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOSweb,
  4. zgłaszania nauczycielowi, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia, niezgodności oceny ogłoszonej ustnie z oceną wpisaną do systemu USOSweb,
  5. zgłaszania dziekanowi faktu nie wpisania w systemie USOSweb oceny z egzaminu lub zaliczenia w terminach określonych zarządzeniem,
  6. niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

Plan rozliczenia kursu/przedmiotu/modułu w sesjach przygotowuje starosta roku w porozumieniu z nauczycielem, któremu zlecono prowadzenie tej formy nauczania. Daty zaliczeń/egzaminów muszą mieścić się w wyznaczonych przez Rektora okresach sesji. Dziekan zatwierdza plan zaliczeń kursów/przedmiotów modułów w sesji i podaje do wiadomości studentów przed jej rozpoczęciem.

Zaliczeniu podlegają zajęcia przewidziane na dany semestr w planie studiów dla danego kierunku oraz zajęcia, na które student zarejestrował się i/lub został skierowany decyzją dziekana.

Zajęcia zalicza prowadzący nauczyciel na podstawie oceny wyników pracy studenta i osiągniętych efektów kształcenia w całym semestrze/roku.

Zaliczenie zajęć jest etapem dopuszczenia do zaliczenia kursu/przedmiotu/modułu.

Jeżeli student nie może uczestniczyć w zaliczeniu kursu/przedmiotu/modułu w wyznaczonym terminie, winien przedłożyć nauczycielowi usprawiedliwienie w ciągu 7 dni roboczych. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu w wyznaczonym terminie jest podstawą do nie zaliczenia i wpisania w dokumentach oceny niedostatecznej.

Wpis na następny semestr powinien nastąpić: na semestr zimowy do 1 października, a na semestr letni do 1 marca.

Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich