Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw IV: Technologia produkcji przekąsek mięsnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL42.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw IV: Technologia produkcji przekąsek mięsnych
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawy produkcji przekąsek mięsnych, rybnych oraz z owoców morza. Wprowadzane są techniki pozyskiwania, obróbki i przetwarzania surowców. Aspekt praktyczny obejmuje własnoręcznie wykonane przykładowe przetwory z wybranych grup produktowych oraz ocenę ich jakości.

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje:

Spożycie przekąsek mięsnych różnego typu w Polsce i na świecie

Produkcja przekąsek typu jerky

Produkcja kiełbas przekąskowych suszonych, podsuszanych, fermentowanych

Przetwórstwo ryb

Innowacyjne metody obróbki i pakowania stosowane w przemyśle mięsnym i rybnym

Literatura:

1. Adam Olszewski "Technologia przetwórstwa mięsa" Wydawnictwo WNT, 2012

2. Zdzisław Sikorski "Ryby i bezkręgowce morskie", Wydawnictwo WNT, 2016

Uzupełniająca :

1. Czasopismo branżowe "Mięso i wędliny"

2. Magazyn przemysłu rybnego - czasopismo branżowe

Efekty uczenia się:

EK4_b_W1 Zna i rozumie schematy technologiczne wytwarzania przekąsek mięsnych i rybnych; stosowane metody utrwalania przekąsek, zastosowanie urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie mięsa

EK4_b_W2 Zna i rozumie problematykę związaną z wytwarzaniem bezpiecznych dla konsumenta przekąsek mięsnych i rybnych, problematykę wytwarzania innowacyjnych produktów w sektorze przetwórstwa mięsa

EK4_b_U1 Potrafi zaplanować produkcję oraz wyprodukować prostymi metodami wybrane przekąski mięsne

EK4_b_U2 Potrafi ocenić jakość przekąsek i opracować sprawozdanie na podstawie przeprowadzonej oceny

EK4_b_U3 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa oraz higieny podczas wytwarzania przetworów mięsnych

EK4_b_K1 Jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego , podjęcia odpowiedzialności za bezpieczną produkcję przetworów mięsnych

EK4_b_K2 Jest gotów do wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa i hiegieny produkcji

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Prezentacja wykonanego wyrobu, sprawozdanie z ćwiczeń na zaliczenie. Ocena wykonanego wyrobu przez prowadzącego-zaliczenie. Sprawozdanie powinno zwierać opis działań dokonanych w czasie ćwiczeń, ocenę jakości wyprodukowanego przetworu mięsnego.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Egzamin obejmuje tematykę ćwiczeń i wykładów. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu 100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Zając
Prowadzący grup: Paulina Guzik, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)