Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 O

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZOZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 O
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy studentów z zakresu przetwórstwa zbóż, przemysłu ciastkarskiego i cukierniczego a także stosowanych metod badawczych, w stosunku do informacji uzyskanych na wykładach oraz ćwiczeniach, poprzez prezentacje opracowań lub publikacji z różnych czasopism naukowych, a także zdobycie umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, przygotowania i przedstawienia prezentacji (pisemnej lub ustnej).

Pełny opis:

Tematyka Seminarium:

Prezentacja prac dotyczących rodzajów szkodników zbożowo-mącznych i metod ich zwalczania

Prezentacja prac dotyczących pleśni i mykotoksyn w ziarnie zbóż i jego przetworach – zagrożenia dla zdrowia, metody oznaczania i zapobieganie ich występowaniu.

Prezentacja prac dotyczących wartości żywieniowej i możliwości wykorzystania nowych surowców w przetwórstwie zbóż (amarantus, komosa ryżowa, teff (miłka abisyńska), chia (szałwia hiszpańska).

Prezentacja prac dotyczących akryloamidu – niechcianego składnika przetworów zbożowych i pieczywa.

Prezentacja prac dotyczących indeksu glikemicznego produktów węglowodanowych.

Prezentacja prac dotyczących wyrobów cukierniczych specjalnego przeznaczenia w kontekście ich właściwości żywieniowych i prozdrowotnych.

Prezentacja prac dotyczących rodzajów pieczywa w Polsce i na świecie.

Prezentacja prac dotyczących charakterystyki wyrobów ciastkarskich okazjonalnych w Polsce i na świecie.

Prezentacja prac dotyczących wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz możliwości wykorzystania ziarna kakaowego a także produktów jego przetwarzania.

Prezentacja prac dotyczących celu i możliwości wzbogacania karmelków twardych i nadziewanych.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. wybrane publikacje z czasopisma „Żywność. Technologia. Jakość”

2. wybrane publikacje z czasopisma „Przegląd Zbożowo-Młynarski”

3. wybrane publikacje z czasopisma „Przegląd Piekarsko-Cukierniczy”

UZUPEŁNIAJĄCA

1. wybrane publikacje z czasopisma „Przemysł Spożywczy“

2. wybrane publikacje z czasopisma „Cukiernictwo i Piekarstwo”

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- rodzaje szkodników zbożowych i metody ich zwalczania. Zna zagrożenia wynikające z obecności mykotoksyn i pleśni w ziarnie zbóż, wskazuje metody oznaczania i zapobiegania ich występowaniu.

- wartość żywieniową i możliwości wykorzystania nowych surowców w przetwórstwie zbóż (amarantus, komosa ryżowa, teff (miłka abisyńska), chia (szałwia hiszpańska).

- charakterystykę akryloamidu – składnika przetworów zbożowych i pieczywa.

- wartość wyrobów cukierniczych specjalnego przeznaczenia w kontekście ich właściwości żywieniowych i prozdrowotnych, zna rodzaje produktów ciastkarskich i oraz pieczywa w Polsce i na świecie. Rozumie pojęcie indeksu glikemicznego.

- pojęcie wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz możliwości wykorzystania ziarna kakaowego a także produktów jego przetwarzania oraz znaczenie i możliwości wzbogacania karmelków twardych i nadziewanych.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- sformułować cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruować tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

- precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotowywać i przedstawiać prezentację ustną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności.

- świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie :

- przygotowanej prezentacji dotyczącej wybranego zakresu tematycznego - udział w ocenie końcowej modułu 70%,

- uczestnictwa w dyskusji tematycznej - udział w ocenie końcowej modułu 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Halina Gambuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)