Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 K

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZKZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 K
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium umożliwia studentom pogłębienie wiadomości na temat przygotowania wystąpienia naukowego. W oparciu o zagadnienie dotyczące żywności pochodzenia roślinnego, studenci przygotowują i prezentują takie wystąpienie, a następnie prowadzą dyskusję.

Pełny opis:

W ramach seminarium jest omawiana struktura referatowego wystąpienia naukowego oraz metody i techniki przygotowania prac naukowych pisemnych i ustnych.

W ramach pracy własnej studenci rozpoznają zasoby dostępne w bibliotekach wyższych uczelni i innych na terenie Krakowa oraz zapoznają się z zasadami wykorzystania źródeł literaturowych z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

Na podstawie publikacji naukowych pracowników katedry studenci poznają przykłady odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

Studenci przygotowują również własne prezentacje dotyczące zagadnień związanych z produkcją i wykorzystaniem żywności pochodzenia roślinnego (owoców, warzyw, grzybów), jej wpływu na organizm człowieka oraz trendów jej rozwoju.

Literatura:

Podstawowa

1. Weiner J. 2012. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN.

Uzupełniająca:

1. Bielcowie E. i J. 2007. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB, Kraków.

2. Blogi internetowe, np. blog.2EDU. Peszko P. Jak tworzyć prezentacje które działają. http://blog.2edu.pl/prezentacje-szablony-powerpoint-jak-tworzyc

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie: - podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, sposoby wyszukiwania materiałów źródłowych i cytowania literatury, aktualne zagadnienia z obszaru nauk o żywności w zakresie przetwórstwa surowców roślinnych (owoców, warzyw, grzybów).

Umiejętności - potrafi: - sformułować cel i zakres opracowania, dobierać źródła literaturowe z wykorzystaniem źródeł dostępnych w bibliotekach i w internetowych bazach danych.

Kompetencje społeczne - jest gotowy do: - precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej), ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie 2 wystąpień referatowych z wykorzystaniem multimediów (minimalna ocena uzyskana za każde wystąpienie nie może być mniejsza niż 3,0) - udział w ocenie końcowej 80% oraz aktywny udział w dyskusji nad referatami - udział w ocenie końcowej 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński, Anna Korus
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Anna Korus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński, Anna Korus
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Anna Korus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)