Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opakowania, magazynowanie i transport żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.OMTZ.NM.TTZXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opakowania, magazynowanie i transport żywności
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza wiedzę na temat opakowań do żywności. Dodatkowo podejmuje ważne tematy związane z transportem oraz magazynowaniem żywności.

Status: kierunkowy - obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego - zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne - brak

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Profil studiów - ogólnoakademicki

Kod formy studiów oraz poziomu studiów - NM

Semestr studiów - 1

Język wykładowy - polski

Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora - Wydział Technologii Żywności - Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

Pełny opis:

WYKŁADY:

Podstawowe tworzywa opakowaniowe i ich znaczenie

Zasady znakowania i kodowania opakowań

Nowości w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych

Nowości w zakresie opakowań metalowych

Nowości w zakresie opakowań z tworzyw papierniczych

Nowości w zakresie opakowań szklanych

Biodegradacja

Opakowania aktywne i inteligentne

ĆWICZENIA:

Fizyczne, mechaniczne, powierzchniowe i chemiczne badanie opakowań

Ocena cech promocyjnych opakowań jednostkowych Ocena poprawności znakowania opakowań

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Panfil – Kuncewicz H., Kuncewicz A., Juśkiewicz M.. Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności. Wyd. UWM Olsztyn 2012.

2. Lisińska – Kuśnierz M. Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych. Wyd. AE. Kraków 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. wybrane artykuły z czasopisma Opakowanie.

2. Lisińska – Kuśnierz M., Ucherek M. Postęp techniczny w opakowalnictwie. Wyd. AE Kraków 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe nowości w dziedzinie opakowań żywności

podstawowe tworzywa opakowaniowe i ich znaczenie

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

dokonać doboru metod badań opakowań

ocenić cechy estetyczne opakowań

prawidłowo oznakować opakowanie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

efektywnej pracy i współpracy w zespole projektującym opakowanie

ciągłego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA:

2 kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 40%.

WYKŁADY:

Egzamin w formie pisemnej lub ustnej. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta-Duch
Prowadzący grup: Joanna Kapusta-Duch, Jerzy Pałasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta-Duch
Prowadzący grup: Joanna Kapusta-Duch, Jerzy Pałasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta-Duch
Prowadzący grup: Joanna Kapusta-Duch, Jerzy Pałasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta-Duch
Prowadzący grup: Joanna Kapusta-Duch, Jerzy Pałasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)