Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia-bezkręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOB.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia-bezkręgowce
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Taksonomia świata zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Zoosfera - historia i współczesność. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt. Bioróżnorodność.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

Biogeneza – powstanie życia i historia biosfery

Fauna we współczesnej biosferze. Zasięgi geograficzne. Relikty, endemity, wikarianty i pseudowikarianty. Biomy i krainy zoogeograficzne Ziemi

Zoogeografia Polski. Taksonomia i bogactwo gatunkowe rodzimej fauny. Gatunki chronione i zagrożone oraz gatunki obce inwazyjne

Związki zwierząt. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnictwa i pasożytnictwa

Rozród i rozwój w świecie zwierząt

Filogeneza układów: pokrycie ciała i układ ruchowy; odżywianie się zwierząt – układ pokarmowy; układ oddechowy, krążenia i wydalniczy; układ nerwowy z narządami zmysłów i układ wewnątrzwydzielniczy jako układy regulacyjne

Omówienie poszczególnych grup systematycznych: Protozoa; Mesozoa, Porifera, Coelenterata; Plathelminthes; Nemathelminthes; Coelomata – Annelida; Arthropoda – Crustacea, Chelicerata, Insecta; Mollusca; Echinodermata; Hemichordata.

Ćwiczenia (30 godz.):

Pierwotniaki wolnożyjące

Pierwotniaki pasożytnicze, symbionty

Gąbki i jamochłony

Robaki płaskie: wirki i przywry

Robaki płaskie: tasiemce

Robaki obłe: nicienie pasożytnicze

Pierścienice: skąposzczety, wieloszczety, pijawki

Stawonogi: skorupiaki

Stawonogi pajęczaki

Stawonogi: owady morfologia, anatomia

Przegląd rzędów owadów: rozwój prosty

Przegląd rzędów owadów: rozwój złożony

Mięczaki: ślimaki, małże, głowonogi

Szkarłupnie

Literatura:

Błaszak Cz. (red.) Zoologia. Bezkręgowce (t. 1-3). PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. PWN, Warszawa, 1996.

Grabda E. Zoologia - Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

-najnowsze metody systematyzowania zwierząt bezkręgowych

-organizmy bezkręgowe na różnych poziomach organizacji życia

-adaptacje bezkręgowców do różnych środowisk

-bezkręgowce nowo poznane i mało znane

Umiejętności - potrafi:

-zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania różnych grup bezkręgowców

-analizować budowę bezkręgowców

-zastosować wiedzę do rozpoznawania różnych grup systematycznych bezkręgowców

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

-pogłębiania wiedzy zoologicznej

-określenia znaczenia i roli organizmów bezkręgowych w życiu człowieka i w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne: Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ, Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Adam Tofilski, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Sylwia Łopuch, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska, Kamil Kustra, Sylwia Łopuch, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)