Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia bezkręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOB.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia bezkręgowców
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady (15 godz.) - tematyka:

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna.

Powstanie życia. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze. Fauna Polski

Interakcje wewnątrz i między gatunkami ze szczególnym uwzględnieniem pasożytnictwa

Rozmnażanie i rozwój zwierząt

Filogeneza układów (układ powłokowy i ruchu; pokarmowy; oddechowy, krążenia i wydalniczy; nerwowy z narządami zmysłów

Ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) - tematyka:

Pierwotniaki – komórki i organizmy. Budowa i znaczenie

Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne – organizmy glebowe i wodne

Mięczaki – budowa i znaczenie

Stawonogi wodne: skorupiaki

Szczękoczułkowce jako organizmy drapieżne, saprofityczne i pasożytnicze (roztocze)

Owady – budowa, bioróżnorodność i znaczenie

Szkarłupnie - budowa, środowisko życia, specyfika budowy wewnętrznej

Słabo poznane jednostki systematyczne bezkręgowców

Literatura:

1) Bezkręgowce, Cz. Jura i in., 2001

2) Mackenzie A, Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady, Ekologia. PWN. 2000

3) Zoologia dla uczelni rolniczych, Hempel-Zawitkowska i in. PWN 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

Zna grupy systematyczne bezkręgowców oraz ich powiązania ewolucyjne

Potrafi scharakteryzować biologię typów i gromad bezkręgowców

Potrafi scharakteryzować interakcje między- i wewnątrzgatunkowe w świetle

przystosowań do środowiska

Zna powiązania filogenetyczne rozwoju układów wewnętrznych u

bezkręgowców

Umiejętności - student:

Potrafi wyjaśniać procesy koewolucyjne kształtujące biologię i budowę

głównych jednostek systematycznych bezkręgowców

Kompetencje społeczne:

Prezentowanie aktywnej postawy w zakresie samokształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne wykładów stanowi 50% oceny końcowej. Zaliczenie w formie testu wyboru. Minimalny procent poprawnych odpowiedzi do uzyskania oceny dostatecznej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Sławomir Kornaś, Mateusz Okrutniak, Adam Tofilski, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska, Sylwia Łopuch, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska, Kamil Kustra, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)