Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioindykacja środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.SRO.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioindykacja środowiska przyrodniczego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skażenia środowiskowe i skutki działania skażeń na różnych poziomach organizacji biologicznej. Molekularne mechanizmy tolerancji. Bioindykacja terenowa i laboratoryjna. Molekularne markery skażeń środowiskowych. Bioindykatory skażenia wód i gleby. Wykorzystanie badań struktury zespołów organizmów w bioindykacji.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 GODZ.)

1-2. Bioindykatory, typy oraz sposoby wykorzystania w ocenie środowiska

3-4. Tolerancja organizmów na skażenia środowiskowe

5-6. Molekularne mechanizmy odporności na skażenia środowiskowe

7-8. Bioindykacja terenowa

9-10. Bioindykacja laboratoryjna

11-15. Ocena ryzyka środowiskowego, współczesne problemy bioindykacji, ekotoksykologia wobec problemów decyzyjnych w ocenie ryzyka środowiskowego

ĆWICZENIA (15 godz.)

1-2. Tolerancja organizmów, podstawowe zagadnienia

3-4. Bioindykatory w ocenie jakości wody

5-6. Bioindykatory w ocenie jakości gleby, PHYTOTOXKIT

7-8. Rośliny wskaźnikowe

9-12. Współczynniki bioróżnorodności .

13-14 Wykorzystanie współczynników bioróżnorodności w bioindykacji

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura:

Laskowski R., Migula P. Ekotoksykologia. Państwowe wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

- Poznaje współczesne metody bioindykacji terenowej i laboratoryjnej.

- Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu tolerancji organizmów.

- Potrafi scharakteryzować zagrożenie dla zdrowia człowieka wynikające ze skażeń środowiskowych.

- Rozpoznaje wybrane bioindykatory zwierzęce oraz pospolite rośliny wskaźnikowe.

- Potrafi obliczyć różne współczynniki bioróżnorodności

- Potrafi zastosować test PHYTOTOXKIT oraz zinterpretować uzyskane wynki.

- Potrafi zilustrować wyniki doświadczeń w postaci graficznej.

- Ma świadomość zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających ze skażenia środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzian wiedzy.

Wykłady: Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skażenia środowiskowe i skutki działania skażeń na różnych poziomach organizacji biologicznej. Molekularne mechanizmy tolerancji. Bioindykacja terenowa i laboratoryjna. Molekularne markery skażeń środowiskowych. Bioindykatory skażenia wód i gleby. Wykorzystanie badań struktury zespołów organizmów w bioindykacji.

Pełny opis:

Skażenia środowiskowe i skutki działania skażeń na różnych poziomach organizacji biologicznej czyli na poziomie osobniczym, poziomie populacji oraz zespołu i ekosystemów. Molekularne mechanizmy tolerancji. Bioindykacja terenowa i laboratoryjna. Molekularne markery skażeń środowiskowych. Bioindykatory skażenia wód i gleby i powietrza. Cechy dobrego bioindykatora. Wykorzystanie badań struktury zespołów organizmów w bioindykacji.

Literatura:

Weiner J. Zycie i ewolucja biosfery, 2000

Mackenizie A, Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady, Ekologia. PWN. 2000

Grześ I.M. Ant species richness and evenness increase along metal pollution gradient in the Bolesław zinc smelter. Pedobiologia (2009) 56, 65-73.

Uwagi:

Przedmiot nie jest tożsamy z ochroną środowiska ani z ekologią.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)