Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SPIh.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma umożliwić studentom robocze zaprezentowanie założeń oraz stanu realizacji dyplomowej pracy inżynierskiej będącej rezultatem pracy studenta. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania oraz obrony pracy dyplomowej (w tym przebiegu egzaminu dyplomowego). Dodatkowo uzyskuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Omówienie struktury pracy pisemnej oraz warunków ukończenia studiów I stopnia.

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej zagadnień jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

Przedstawienie działalności naukowej Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, tematyki badawczej poszczególnych pracowników. Omówienie i wybór tematów prac inżynierskich.

Prezentacje studentów założeń swoich prac inżynierskich na wybrany temat z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Przedstawienie i omówienie zebranych materiałów. Konsultacje w zakresie pisania kolejnych części pracy inżynierskiej. Złożenie pracy inżynierskiej

Literatura:

Podstawowa

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

3. Czasopisma krajowe i zagraniczne z zakresu nauki o żywności

Uzupełniająca

1. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy seminaryjnej i inżynierskiej. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, uogólnień i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej) oraz pisania pracy inżynierskiej w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Dostrzega różnice między kontynuacją kształcenia a podjęciem pracy zawodowej. Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie zajęć na podstawie :

- oceny aktywnego uczestnictwa w dyskusji

- przygotowania i prezentacji własnej pracy dyplomowej

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Nie zna podstaw statystyki.

Umiejętności

Nie formułuje hipotez badawczych, celów, zakresu pracy, nie zestawia literatury, nie konstruuje tabeli, wykresów i innych elementów graficznych pracy. Nie wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i nie wyciąga wniosków.

Nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji, również umiejętności dyskutowania wyników.

Kompetencje społeczne

Nie wykazuje aktywności w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego.

Nie jest otwarty na konstruktywną krytykę i nie jest gotowy rozważyć propozycji innych osób.

Nie jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy.

Na ocenę 3

Wiedza

Zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna niektóre działania statystyczne.

Umiejętności

W stopniu podstawowym formułuje hipotezy badawcze, cele, zakres pracy, zestawienia literatury, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy oraz wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia pracy/prezentacji, również ma problemy z dyskutowaniem wyników.

Kompetencje społeczne

Wykazuje małą aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego.

Nie jest otwarty na konstruktywną krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób.

Jest świadomy, że uzyskana wiedza i umiejętności z czasem tracą na aktualności, jednak nie wykazuje inicjatywy by to zmienić.

Na ocenę 4

Wiedza

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swojej pracy/ach.

Zna działania statystyczne, ale nie wszystkie potrafi prawidłowo wykorzystać.

Umiejętności

W stopniu zadawalającym formułuje hipotezy badawcze, cele, zakres pracy, zestawienia literatury, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy oraz wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia pracę/prezentację, potrafi poprawnie dyskutować wyniki.

Kompetencje społeczne

Wykazuje umiarkowaną aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych żywności pochodzenia zwierzęcego.

Jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób.

Jest świadomy, że uzyskana wiedza i umiejętności z czasem tracą na aktualności, stara się dokształcać, wykazuje inicjatywę.

Na ocenę 5

Wiedza

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnia je w swojej pracy/ach.

Zna działania statystyczne i potrafi je prawidłowo wykorzystać do swoich badań.

Umiejętności

Potrafi doskonale formułować hipotezy badawcze, cele, zakres pracy, zestawienia literatury, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy oraz wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, prawidłowo przygotowuje i przedstawia pracę/prezentację, potrafi właściwie dyskutować wyniki.

Kompetencje społeczne

Wykazuje dużą aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z żywności pochodzenia zwierzęcego.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób oraz sam przeanalizować swoje błędy.

Ma świadomość odpowiedzialności, jaką osoba odpowiadająca za jakość i bezpieczeństwo żywności bierze za produkcję zdrowej żywności. Zdaje sobie sprawę z dezaktualizowania się uzyskanych umiejętności i wiedzy i ciągłej potrzeby doskonalenia. Wykazuje inicjatywę w kierunku dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Migdał
Prowadzący grup: Magda Filipczak-Fiutak, Władysław Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Migdał
Prowadzący grup: Władysław Migdał, Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)