Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczna analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.CHAI.SI.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczna analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Żywienie Człowieka, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznym wykorzystaniem metod instrumentalnych stosowanych w chemii analitycznej oraz konstrukcją używanej aparatury. Tematyka zajęć: wprowadzenie do analizy instrumentalnej - proces analityczny, kalibracja; spektroskopia UV-VIS – teoretyczne podstawy analizy ilościowej, budowa aparatury; metody chromatograficzne – podział i omówienie metod chromatograficznych, aparatura, parametry analizy; elektrochemia – podstawy, potencjał elektrody, SEM; metody elektroforetyczne – omówienie różnych odmian metod elektorforetycznych, budowa aparatury; spektrometria masowa – rodzaje jonizacji i detekcji, widma masowe; atomowa spektroskopia absorpcyjna – podstawy teoretyczne, metody mineralizacji i atomizacji próbek. Przykłady zastosowań poszczególnych metod.

Pełny opis:

Treść nauczania

Wykłady – tematyka zajęć:

Wprowadzenie do analizy instrumentalnej: etapy proces analitycznego, analiza ilościowa metody kalibracji, opracowanie wyników.

Spektroskopia UV-VIS, podstawy teoretyczne i budowa aparatury.

Chromatografia gazowa: aparatura (dozowniki, kolumny, detektory), wybór parametrów analizy, zastosowanie techniki GC.

Chromatografia cieczowa: aparatura (pompy, dozowniki, kolumny, detektory), fazy stacjonarne w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, zastosowanie HPLC.

Elektrochemia: podstawy metod elektrochemicznych, potencjał elektrody – podwójna warstwa elektryczna, siła elektromotoryczna.

Metody elektroforetyczne: elektroforeza żelowa – zasada i podział metod, sposoby detekcji, elektroforeza kapilarna – podział technik, budowa aparatury. Przykłady zastosowań.

Spektrometria mas: aparatura (układ wprowadzania próbki, źródło jonów, analizator jonów, detektor), widma mas związków organicznych, zastosowanie spektrometrii mas.

Atomowa spektrometria absorpcyjna: podstawy metody ASA, budowa aparatury, analiza ilościowa metodą ASA.

Ćwiczenia laboratoryjne – tematyka zajęć:

Spektrofotometria UV/Vis – spektrofotometryczna analiza ilościowa: wyznaczanie stężenia jednego składnika.

Atomowa spektrometria absorpcyjna - Oznaczenie zawartości Ca w materiale biologicznym metodą płomieniowa spektroskopii absorpcji

atomowej.

Chromatografia cieczowa HPLC – Oznaczanie zawartości azotanów (V) z wykorzystaniem metody dodatku wzorca.

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas – analiza składu olejków eterycznych i aromatów spożywczych.

Elektroforeza kapilarna – analiza witamin z grupy B metodą elektroforezy kapilarnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczepaniak, 1999, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Nauk. PWN W-wa;

2. Z. Witkiewicz, 1995, Podstawy chromatografii, Wyd. Nauk.-Tech. W-wa;

3. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, 1998, Spektrometria mas, Wyd. Nauk.-Tech. W-wa;

Literatura uzupełniająca:

1. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, 2001, Spektrometria mas (Podręcznik dla chemików i biochemików), Wyd. Nauk. PWN W-wa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- pojęcia z zakresu chemii analitycznej i metod instrumentalnych przydatne do rozwiązywania prostych zadań;

- podstawowe aspekty budowy i działania aparatury wykorzystywanej w analizie instrumentalnej;

- zjawiska i procesy wykorzystywane w analizie instrumentalnej, podstawowe pojęcia oraz podstawowe twierdzenia i prawa.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- wykonać proste analizy ilościowe i zna zasadę ich wykonywania;

- wykonać zlecone proste doświadczenia, pomiary fizyczne/chemiczne lub obserwacje według instrukcji i pod kierunkiem prowadzącego oraz analizować ich wyniki;

- opisać i zinterpretować wyniki z przeprowadzonego doświadczenia, zaprezentować je oraz opracować np. w formie sprawozdania;

- wykorzystać dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne. Korzystać z literatury z zakresu przedmiotu zajęć w języku polskim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- prawidłowego określenia czynności służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej określoną rolę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- zaliczonych sprawozdań z prac laboratoryjnych (wszystkich),

- kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna po uzyskaniu min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 50%.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 51% zadanych pytań. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Surma
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz, Barbara Mickowska, Anna Sadowska-Rociek, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Surma
Prowadzący grup: Adam Florkiewicz, Barbara Mickowska, Anna Sadowska-Rociek, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Surma
Prowadzący grup: Barbara Mickowska, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)