Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
R.1s.AOS.SI.RROYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zadań i współczesnego zakresu badań agroekologii i ochrony środowiska. Omówione będą czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów w agroekosystemach i bioindykacja jako narzędzie waloryzacji stanu środowiska. Znaczenie oddziaływań między populacjami oraz przyczyny i skutki inwazji populacyjnych. Biocenoza i jej funkcjonowanie oraz różnice pomiędzy biocenozami naturalnymi i sztucznymi (agrocenozami), a także przejawy i ekologiczne skutki ingerencji człowieka w biocenozie i ekosystemie. Przedstawione zostaną także rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, bezpośrednie i pośrednie skutki tych zanieczyszczeń (np.: efekt cieplarniany, dziura ozonowa), a także sposoby przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym. Omówione zostanie zagadnienie ochrony środowiska przed odpadami oraz aktualne akty prawne z zakresu ochrony środowiska. W trakcie zajęć zostaną również zaprezentowane wybrane metody analiz próbek środowiskowych.

Strona przedmiotu
R.1s.AME.SI.RROYZ.I
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Agrometeorologia traktuje pogodę i klimat jako jeden z przyrodniczych czynników produkcji rolniczej. Przedmiotem nauczania agrometeorologii są wiadomości odnośnie składu, budowy i zanieczyszczenia atmosfery oraz podstawowe procesy klimatotwórcze tj. obieg ciepła, obieg wody i cyrkulacja atmosfery. Procesy te kształtują określony klimat na obszarze Polski i stwarzają różnorodne warunki i ograniczenia dla wzrostu, rozwoju i plonowania roślin uprawnych.

Znajomość treści kształcenia stwarza możliwości praktycznego wykorzystania walorów klimatycznych i niwelowania występujących zagrożeń klimatycznych w produkcji rolniczej.

Strona przedmiotu
R.1s.BHP.SI.RROYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp na podstawie aktualnych wybranych przepisów prawnych. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi na stanowiskach odbywania zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Przekazanie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o zapobieganiu pożarom, systemami wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz zasadach przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Strona przedmiotu
R.1s.BOT.SI.RROXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 6 /semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Głównym celem przedmiotu jest poznanie budowy, sposobów rozmnażania i znaczenia użytkowego roślin okrytonasiennych oraz podstaw systematyki i zasad nomenklatury botanicznej.

Treści merytoryczne:

Budowa komórki eukariotycznej ze szczególnym uwzględnieniem swoistych cech komórki roślinnej. Strukturalne i funkcjonalne zróżnicowanie tkanek roślinnych. Formy życiowe roślin okrytonasiennych. Morfologia i anatomia organów wegetatywnych i generatywnych. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe.Typy owoców i nasion. Podstawy systematyki. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae z wyróżnieniem przedstawicieli mających znaczenie użytkowe i gospodarcze.

Strona przedmiotu
R.1s.EKN.SI.RROYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności chodzi o przedstawienie studentom zagadnień związanych z prowadzeniem firmy w warunkach ograniczoności zasobów (ziemi, pracy, kapitału) oraz konkurencji . W ramach makroekonomii analizowane są zagadnienie wzrostu gospodarczego, inflacji, bezrobocia, koniunktury gospodarczej, polityki monetarnej i fiskalnej a także problemy globalizacji, liberalizacji i integracji we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
R.1s.MAT.SI.RROYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO /ECTS: 5/ semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: podstawowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku macierzowego z zastosowaniem do rozwiązywania układów równań liniowych.

Strona przedmiotu
R.1s.MIK.SI.RROYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie ich roli w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenie mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenoz, przemianach biogenów oraz o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić zarówno pożyteczną, jak i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze światem roślin, zwierząt i ludzi.

Strona przedmiotu
R.1s.OWI.SI.RROYZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 1 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów wymienionego powyżej kierunku studiów z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym (np. rozpoznawanie sytuacji plagiatu, naruszenia prawa do wizerunku).

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Strona przedmiotu
R.1s.PRR.SI.RROXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa rolnego zarówno na polu prawa cywilnego jak i prawa publicznego a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym, w szczególności w działalności oraz planowaniu działalności wytwórczej w rolnictwie i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Strona przedmiotu
R.3s.STM.SI.RBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Student zapoznaje się z praktycznymi metodami statystyki opisowej, które nawiązywałyby w swej treści do dyscypliny naukowej studiujących.

Wykładowca podczas zajęć podkreśla niemożności mechanicznego stosowania gotowych formuł konkretniej metodylecz poprzedzenie ich konkretną analizą i sprawdzeniem założeń.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)