Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia i inwazjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.6s.PiI.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parazytologia i inwazjologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student charakteryzuje pasożyty i ich żywicieli, zna biologię i cykle rozwojowe pasożytów. Rozpoznaje i opisuje objawy kliniczne oraz zmiany anatomopatologiczne powodowane przez pasożyty. Zna metody diagnostyki parazytologicznej oraz stosuje optymalne sposoby zwalczania chorób inwazyjnych. Posiada wiedzę o zagrożeniach zoonozami pasożytniczymi dla człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

1. Systematyka, morfologia i biologia płazińców. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji przywr z rodziny Dicrocoelidae, Fasciolidae i Paramphistomatidae.

2. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji przywr z rodziny Diplostomatidae, Echinostomatidae, Prosthogonimidae, Opisthorchidae i Schistosomatidae.

3. Chemioterapia parazytoz powodowanych przez przywry.

4. Tasiemce z rzędu Pseudophyllidea (Diphyllobothriidae) i Cyclophyllidea. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji tasiemców z rodziny Taenidae u żywicieli pośrednich i ostatecznych.

5. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji tasiemców z rodziny Anoplocephalidae, Davaineidae, Dilepididae, Hymenolepididae i Mesocestoididae pasożytujących u stałocieplnych.

6. Chemioterapia tasiemczyc u ssaków i ptaków.

7. Robaki obłe. Systematyka, morfologia i biologia nicieni. Inwazje nicieni z rodziny Strongyloididae i Ancylostomatidae

8. Inwazje nicieni z rodziny Strongylidae i Chabertiidae u zwierząt gospodarskich

9. Inwazje nicieni z rzędu Oxyurida i Ascaridida u różnych zwierząt

10. Inwazje nicieni z rodziny Trichostrongylidae u przeżuwaczy. Zjawiska samowyleczenia (self-cure) i tzw. wiosennego skoku zarażenia (spring rise)

11. Inwazje nicieni z rodziny Dictyocaulidae, Metastrongylidae, Protostrongylidae i Syngamidae.

12. Inwazje nicieni z rzędu Enoplida.

13. Inwazje nicieni z rzędu Spirurida. Kolcogłowy

14. Zwalczanie tęgoryjców, glist, owsików i filarii oraz włośni i włosogłówek. Chemioterapia inwazji nicieni układu oddechowego ptaków i ssaków.

15. Chemioterapia inwazji powodowanych przez Chabertiidae, Strongylidae i Trichostrongylidae u przeżuwaczy, koni i świń.

Ćwiczenia (30 godz.)

1. Przywry z rodzaju Fasciola i Paramphistomum (dekantacja)

2. Przywry: Dicrocoelium, Prosthogonimus, Echinostomatidae

3. Przywry: Opisthorchis, Alaria (metoda wytrawiania)

4. Tasiemce: Diphyllobothriidae, Taeniidae (makroskopowe badanie kału i dekantacja; flotacja metodą Fülleborna i Willis-Schlaafa)

5. Wągrzyce i bąblowice

6. Tasiemce: Anoplocephalidae, Hymenolepididae (zmodyfikowana metoda McMastera)

7. Kolokwium z płazińców. Nicienie – węgorki i tęgoryjce.

8. Strongylidae (Fecalyzer; hodowla larw, metoda Baermanna, larwoskopia)

9. Glisty i owsiki (wymazy metodą przylepca celofanowego)

10. Trichostrongylidae (sekcja diagnostyczna przewodu pokarmowego)

11. Nicienie układu oddechowego ptaków i ssaków (metoda Vajdy, sekcja płuc)

12. Włośnie i włośnica (metoda wytrawiania i trychinoskopowa)

13. Trichuridae i Chabertiidae. Filarioidea (metoda Knotta)

14. Kolokwium z nicieni. Parazytologiczna ocena pastwisk i gleby (metoda Dady; metoda Baermanna).

15. Zaliczenie metod diagnostycznych. Repetytorium. Zaliczenie semestru

Literatura:

Bowman D.D. 2012. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Elsevier, Wrocław.

Furmaga S. 1983. Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. PWRiL.

Gundłach J.L., Sadzikowski A. B. 1995. Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt. Wyd. AR, Lublin.

Gundłach J.L., Sadzikowski A.B. 2004. Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL.

Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. Zarys parazytologii ogólnej. PWN.

Stefański W. 1968. Parazytologia weterynaryjna, t. I i II, PWRiL.

Stefański W., Żarnowski E. 1971. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt, PWRiL.

Tarczyński S. 1984. Zarys parazytologii systematycznej. PWN.

Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. 2007. Veterinary Parasitology. Blackwell Publishing, 3rd ed.

Ziomko I., Cencek T. 1999. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich: wybrane metody diagnostyczne. Drukarnia P. Włodarskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna biologię i rozróżnia gatunki pasożytów

- Rozpoznaje jednostki chorobowe na podstawie objawów

- Dobiera sposób leczenia do rozpoznanej inwazji

Umiejętności:

- Przeprowadza diagnostykę w kierunku poszczególnych inwazji przy użyciu poznanych metod

- Dobiera optymalną strategię postępowania w celu zwalczenia poszczególnych pasożytów

- Weryfikuje swoje decyzje w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia

Kompetencje społeczne:

- Wykazuje kompetencje w komunikowaniu się z innymi specjalistami oraz właścicielami i opiekunami zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia (2 w semestrze). Zaliczenie metod. Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Bogdan Kania, Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)