Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw III: Mleko i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.EL32.SI.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw III: Mleko i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Żywienie Człowieka, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat roli i znaczenia mleka i produktów mleczarskich w żywieniu człowieka oraz wpływu procesów technologicznych na wartość odżywczą mleka.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Charakterystyka składu podstawowego, wartości odżywczej i właściwości fizykochemicznych mleka. Substancje bioaktywne w mleku.

Wpływ wstępnych czynności technologicznych na skład i wartość odżywczą mleka.

Wpływ procesów termicznych na składniki i wartość odżywczą mleka spożywczego pasteryzowanego i sterylizowanego, mleka zagęszczonego i mleka w proszku.

Charakterystyka drobnoustrojów niepożądanych i pożądanych w mleczarstwie. Bakterie probiotyczne i ich wykorzystanie w mleczarstwie.

Podział, charakterystyka i rola mlecznych napojów fermentowanych w żywieniu człowieka.

Masło i tłuszcz mlekowy w żywieniu człowieka. Możliwości modyfikacji składu i wartości odżywczej tłuszczu mlekowego.

Sery podpuszczkowe dojrzewające i sery twarogowe – charakterystyka i rola w żywieniu człowieka.

Białkowe preparaty mleczarskie, ich wartość odżywcza i zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Tematyka ćwiczeń:

Analiza jakości i wartości odżywczej mleka.

Ocena wpływu metod produkcji na cechy jakościowe i wartość odżywczą koncentratów i preparatów białkowych mleka.

Ocena wpływu procesu technologicznego na skład i wartość odżywczą serów.

Ocena wartości odżywczej i zdrowotnej różnych rodzajów mleka fermentowanego.

Analiza wartości odżywczej masła i produktów masłopodobnych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Cichosz G., Czeczot H. Żywieniowy fenomen mleka. KZSM. Olsztyn-Warszawa, 2013.

2. Ziajka S. (red.). Mleczarstwo. Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2008.

3. Mleko. Technika i technologia. 2013.Tetra Pak Processing Systems AB, Lund, 2013.

Uzupełniająca:

1. Molska I. Zarys mikrobiologii mleczarskiej. PWRiL, Warszawa, 1988.

2. Ziajka S. (red.) Mleczarstwo – zagadnienia wybrane. T. 2. Wydawnictwo ART. Olsztyn, 1997.

3. Przegląd Mleczarski.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- skład podstawowy, właściwości fizykochemiczne, jakość higieniczną oraz wartość odżywczą mleka surowego, z uwzględnieniem zawartości i roli substancji bioaktywnych;

- wpływ procesów termicznych i membranowych stosowanych w mleczarstwie na wartość odżywczą mleka i produktów mleczarskich. Teoretyczne podstawy produkcji mleka spożywczego pasteryzowanego i sterylizowanego oraz koncentratów mlecznych;

- podstawowe rodzaje i gatunki bakterii fermentacji mlekowej oraz podstawy wytwarzaniu mlecznych produktów fermentowanych. Znaczenie mleka fermentowanego w żywieniu człowieka;

- rolę masła, serów podpuszczkowych i twarogowych oraz produktów przerobu serwatki w żywieniu człowieka. Podstawy technologiczne ich produkcji.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- ocenić wartość odżywczą mleka surowego oraz produktów mleczarskich na podstawie ich składu, właściwości fizykochemicznych oraz jakości higienicznej Posługując się właściwie dobranymi metodami badań potrafi wyciągnąć wnioski z uzyskanych rezultatów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- pracy w grupie i pełnienia w niej różnych ról; - przyjęcia odpowiedzialności, uznania ryzyka i skutków ekonomicznych, społecznych, żywieniowych i zdrowotnych właściwego pozyskiwania i obchodzenia się z mlekiem surowym oraz wpływu parametrów technologicznych na wartość odżywczą mleka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący pytania testowe i jedno pytanie otwarte; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych,

- 1 kolokwium z zakresu ćwiczeń - test jednokrotnego wyboru (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Magda Filipczak-Fiutak, Katarzyna Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)