Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw I: Produkty mleczarskie jako przekąski do piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.EL11.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw I: Produkty mleczarskie jako przekąski do piwa
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wyrobu serów mogących stanowić przekąski do piwa.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Charakterystyka składu mleka, właściwości fizykochemicznych i przydatności technologicznej do produkcji serów.

Kryteria podziału i systematyka serów. Dodatki stosowane w produkcji serowarskiej.

Technologia wytwarzania wybranych rodzajów serów podpuszczkowych dojrzewających.

Technologia wytwarzania serów twarogowych dojrzewających i smażonych.

Technologia wytwarzania serów topionych.

Tematyka ćwiczeń:

Produkcja sera twarogowego smażonego z kminkiem.

Produkcja sera ementalskiego i serów z masy parzonej, wędzonych i niewędzonych - Mlekovita Zakopane.

Analiza serów.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ziajka S. (red.) 2008. Mleczarstwo. Wydawnictwo UWM Olsztyn.

2. Ziajka S. (red.) 1997. Mleczarstwo – zagadnienia wybrane. T. 2. Wydawnictwo ART. Olsztyn.

3. Mleko. Technika i technologia. 2013.Tetra Pak Processing Systems AB, Lund.

Uzupełniająca:

1. Przegląd Mleczarski

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- skład i właściwości oraz przydatność technologiczną mleka do produkcji serów, a także potrafi ogólnie scharakteryzować różne rodzaje serów, mogących stanowić przekąski do piwa.

- teoretyczne podstawy produkcji wybranych rodzajów serów podpuszczkowych dojrzewających oraz twarogowych niedojrzewających, dojrzewających i smażonych.

- budowę, zasadę działania i zastosowanie podstawowych urządzeń przemysłu mleczarskiego stosowanych w produkcji serów.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- wyprodukować w skali laboratoryjnej ser twarogowy smażony z kminkiem

- wymienić i opisać urządzenia stosowane w przemysłowej produkcji serów dojrzewających i z masy parzonej.

- ocenić jakość i cechy organoleptyczne różnych rodzajów serów na podstawie ich składu i właściwości fizykochemicznych. Posługując się właściwie dobranymi metodami badań potrafi wyciągnąć wnioski z uzyskanych rezultatów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- pracy w grupie i pełnienia w niej różnych ról.

- odpowiedzialności, ryzyka i skutków ekonomicznych, społecznych, żywieniowych i zdrowotnych przestrzegania parametrów technologicznych w produkcji serów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej przedmiotu 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Agnieszka Pluta-Kubica, Włodzimierz Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)