Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny 3 E: Bakterie i grzyby strzępkowe w tradycyjnych fermentacjach w podłożu stałym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.ES31.SM.TTZEZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny 3 E: Bakterie i grzyby strzępkowe w tradycyjnych fermentacjach w podłożu stałym
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom wiadomości dotyczących wykorzystania bakterii i grzybów strzępkowych w fermentacji substratów roślinnych tradycyjnymi metodami.

Pełny opis:

Wykłady:

Fermentacja mlekowa produktów roślinnych: mikroorganizmy wykorzystywane w fermentacji mlekowej (spontanicznej i kontrolowanej). Rodzaje substratów. Technologie otrzymywania tradycyjnych produktów na drodze fermentacji mlekowej. Półprzemysłowa i przemysłowa produkcja tradycyjnych wyrobów. Korzyści płynące z procesu fermentacji (detoksykacja substratów, poprawa właściwości funkcjonalnych, wartości odżywczej i strawności).

Fermentacja alkaliczna: charakterystyka mikroorganizmów, tradycyjne technologie otrzymywania produktów na drodze fermentacji alkalicznej, korzyści płynące z procesu fermentacji.

Fermentacja grzybowa w podłożu stałym (SSF). Ogólna charakterystyka. Charakterystyka grzybów strzępkowych wykorzystywanych w tradycyjnych technologiach. Technologie otrzymywania wyrobów w procesie SSF.

Przemysłowa produkcja tradycyjnych wyrobów. Zmiany biochemiczne substratów podczas SSF.

Ćwiczenia:

Otrzymanie produktów z różnych substratów roślinnych na drodze fermentacji grzybowej (Rhizopus oligosporus, Neurospora intermedia).

Porównanie składu otrzymanych produktów z nasionami gotowanymi konwencjonalnie.

Literatura:

Podstawowa:

1. Industrialization of indigenous fermented foods. Red. Stainkraus K.H. 2nd ed. Marcel Dekker, Inc. 2004.

2. Indigenous fermented foods of Southeast Asia. Red. Owens J.D. CRC Press. 2015

Uzupełniająca:

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.), 2019. Mikrobiologia techniczna tom I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

-możliwości wykorzystania drobnoustrojów w procesach tradycyjnych fermentacji żywności pochodzenia roślinnego; zależności pomiędzy przebiegiem i warunkami prowadzenia procesów fermentacyjnych a składem otrzymanych produktów.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

-samodzielnie otrzymać wybrane produkty metodą fermentacji w podłożu stałym; samodzielnie wykonać analizę podstawowego składu i aktywności antyoksydacyjnych otrzymanych produktów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

-ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego; docenienia korzyści wynikających z zastosowania drobnoustrojów w produkcji tradycyjnej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych. Udział w ocenie końcowej modułu 40%.

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej (pytania testowe i otwarte); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Stodolak
Prowadzący grup: Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)