Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych B
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Technologia Żywności, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia związane z doświadczalnictwem oraz statystyczną analizą danych

Pełny opis:

Treści nauczania:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. Zarys teorii eksperymentu (DOE). Schemat i metody planowania badań doświadczalnych. Doświadczalnictwo rolnicze - proste doświadczenia systematyczne i losowe.

Opracowywanie wyników pomiarów – kontrola danych, zapis liczb, błąd pomiaru, niepewność pomiarowa, zależności fizyczne.

Rozkład normalny, parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne. Analiza rzetelności i pozycji. Testowanie hipotez statystycznych.

Relacje między zmiennymi. Wykresy korelacyjne, współczynnik korelacji i determinacji. Modelowanie zależności między zmiennymi. Analiza regresji.

Analiza wariancji - klasyfikacja prosta i dwukierunkowa. Podstawy analizy podobieństwa, metoda głównych składowych.

Realizowane efekty uczenia się DSA_B_W1; DSA_B_W2; DSA_B_K1

Ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

Tematyka zajęć Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Hodowli Komórek. Zasady planowania eksperymentu in vitro z wykorzystaniem linii komórkowych. Metody analizy wyników. Bioinformatyczne bazy danych.

Planowanie doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych, określenie problemu badawczego, budowa i weryfikacja hipotezy badawczej, najczęstsze błędy w analizie wyników.

Planowanie eksperymentu naukowego w zakresie badań ankietowych. Metody analizy wyników.

Realizowane efekty uczenia się DSA_B_U1; DSA_B_U2; DSA_B_K1; DSA_B_K2

Literatura:

Literatura:

Podstawowa 1. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. IV uzup. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2019.

2. Rabiej M.: Statystyka z programem Statistica. Helion, Gliwice, 2012.

Uzupełniająca 1. Konieczka P., Namieśnik J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WN-T, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się:

Kod składnika opisu Opis Odniesienie do (kod)

efektu kierun-kowego dyscypliny

WIEDZA - zna i rozumie:

DSA_B_W1 zasady planowania i przeprowadzania w praktyce doświadczeń naukowych. TŻ2_W04 TŻ2_W07 RT

DSA_B_W2 zaawansowane techniki statystycznej kontroli i analizy danych pomiarowych oraz metody modelowania zależności pomiędzy zmiennymi. TŻ2_W07 RT

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

DSA_B_U1 samodzielnie planować i opisywać eksperymenty naukowe, wraz prawidłowym przeprowadzanemu zaawansowanych obliczeń statystycznych i graficznego przedstawiania danych korzystając z zaawansowanych narzędzi informatycznych (programy komputerowe). TŻ2_U03 TŻ2_U07 RT

DSA_B_U2 samodzielnie wyszukać, pozyskać oraz wykorzystać dostępne źródła informacji, korzystając z baz danych, w tym także elektronicznych. TŻ2_U01 RT

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

DSA_B_K1 ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. TŻ2_K05 RT

DSA_B_K2 prawidłowego określania priorytetów służących realizacji określonego zadania. TŻ2_K08 RT

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu opisowego (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej przedmiotu 50%.

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych sprawozdań z ćwiczeń – udział w ocenie końcowej modułu 50%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Aneta Kopeć, Anna Sadowska-Rociek, Olga Sularz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Dyląg, Kinga Dziadek, Ewelina Piasna-Słupecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)