Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZRZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 R
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień związanych z tworzeniem się produktów reakcji Maillarda ich wpływie na jakość produktów spożywczych.

Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień związanych z procesami kleikowaniem i retrogradacją skrobi ich wpływie na jakość produktów spożywczych, zwłaszcza węglowodanowych.

Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień związanych z możliwością wzbogacenia pieczywa i ciastek w surowce bądź odpady przemysłowe będące źródłem błonnika i polifenoli, a kształtowanie jakości i bezpieczeństwa żywności.

Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień związanych z wpływem metody suszenia i sterylizacji na jakość wyrobów uszlachetnionych z ziemniaka.

Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień związanych z jakością produktów węglowodanowych, a zastosowaniem surowców i dodatków pomocniczych w technologii żywności.

Przygotowanie prezentacji dotyczących aktualnych i nowoczesnych trendów w jakości i bezpieczeństwie produktów spożywczych.

Literatura:

podstawowa

1. wybrane publikacje z czasopisma „Żywność. Technologia. Jakość”

2. wybrane publikacje z czasopisma „Przegląd Zbożowo-Młynarski”

3. wybrane publikacje z czasopisma „Przegląd Piekarsko-Cukierniczy”

uzupełniająca

1. wybrane publikacje z czasopisma „Przemysł Spożywczy“

2. wybrane publikacje z czasopisma „Cukiernictwo i Piekarstwo”

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych w zakresie przetwórstwa żywności oraz jakości produktów spożywczych.

teorie, fakty, procesy oraz związane z nimi metody stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwej jakości produktów spożywczych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym i innych środowiskach. Potrafi uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję, w której prezentuje swoje stanowisko, uzasadnia je, argumentuje za przyjęciem lub odrzuceniem hipotezy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy technologicznej i/lub w badaniach naukowych.

uznania znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności, kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie :

- przygotowanej prezentacji dotyczącej wybranego zakresu tematycznego - udział w ocenie końcowej modułu 70%,

- uczestnictwa w dyskusji tematycznej - udział w ocenie końcowej modułu 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul, Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Dorota Gumul, Sławomir Pietrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gałkowska, Dorota Gumul
Prowadzący grup: Dorota Gałkowska, Dorota Gumul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)