Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 B
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie zasad korzystania z baz danych literaturowych, wyszukiwania i korzystania z literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Omówienie zasad przygotowania prezentacji. Wybór tematów prac seminaryjnych.

Przedstawianie przez studentów prezentacji seminaryjnych na wybrany temat z szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa żywności w oparciu o różne źródła naukowe.

Pełny opis:
Literatura:

PODSTAWOWA

nauki rolnicze - dyscyplina technologia żywności i żywienia

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

wykłady

Podstawowa

1. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

2. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

S1B_W1 podstawowe zasady korzystania z baz danych literaturowych oraz źródeł drukowanych.

Potrafi:

S1B_U1 sformułować cel, zakres prezentacji, wyszukiwać z różnych źródeł i zestawiać literaturę, konstruować tabele, wykresy i inne elementy graficzne prezentacji w oparciu o literaturę zagraniczną, z wykorzystaniem programu Power point lub innego.

S1B_U2 dokonać prawidłowej prezentacji ustnej i pisemnej informacji i wiedzy z zakresu dietetyki.

Jest gotów do:

S1B_K1 ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

S1B_K2 dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką związaną z żywieniem człowieka i bezpieczeństwem żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na podstawie obecności i ocen z prezentacji.

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sikora
Prowadzący grup: Elżbieta Sikora, Jerzy Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Barbara Borczak, Joanna Kapusta-Duch, Jerzy Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)