Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.SBZ.SL.RZEKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia biznesu
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA/ECTS: 2/semestr 4

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu socjologii biznesu. Na treść wykładów składać się będzie krótki przegląd historii myśli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem różnić miedzy głównymi nurtami socjologii i ekonomii oraz zaprezentowanie różnych koncepcji człowieka w gospodarce. W części ćwiczeniowej kursu słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, istotą skutecznej motywacji do działania, a także sposobami komunikowania się oraz skutecznych negocjacji opartych na zasadach. Program przewiduje również ćwiczenia praktyczne.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin):

1-2. Socjologia ekonomiczna a socjologia biznesu - definicje, dyscypliny oraz problemy badawcze.

3-4. Trzy koncepcje człowieka w gospodarce - człowiek społeczny, ekonomiczny, społeczno – ekonomiczny.

5. Historia myśli społecznej – nurt socjologiczny i ekonomiczny.

6-7. Rozwój społeczno - gospodarczy.

8-9. Gospodarka i polityka jako czynniki rozwoju.

10.Nierównomierność tempa rozwoju w czasie i w przestrzeni. Przemieszczanie się przodujących ośrodków rozwoju.

11-12. Kapitał ludzki i kulturowy

13-14. Kapitał społeczny.

15. Próba oszacowania inwestowania w kapitał ludzki.

Ćwiczenia (15 godzin):

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Pozyskiwanie i rozwój pracowników. Stosunki pracownicze.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

4. Rola i funkcje komunikacji niewerbalnej.

5. Środowisko pracy.

6. Proksemika jako forma organizacji przestrzeni.

7. Motywowanie do działania. Kariera i jej funkcja motywacyjna.

8. Istota motywacji pracowniczej.

9. Przetarg pozycyjny czy negocjacje wokół meritum. Jak negocjować skutecznie.

10.Zasady procesu negocjacji.

11.Gry negocjacyjne.

12.Rodzaje zachowań nieasertywnych. Definicje i fundamenty zachowania asertywnego.

13.Techniki asertywności.

14.Komunikacja perswazyjna, strategie zachowań perswazyjnych.

15.Umiejętność postępowania w sytuacji konfliktowej. Procesy rozwiązywania konfliktów.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego (1 ECTS) 33 godzin

w tym:

wykłady (15 godzin)

ćwiczenia i seminaria (15 godzin)

konsultacje (2 godziny)

udział w badaniach (0 godzin)

obowiązkowe praktyki i staże (0 godzin)

udział w egzaminie i zaliczeniu (1 godzina)

praca własna 27 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa.

2) Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

3) Ratajczak Z. i inni. 2016. Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Wydawnictwo Difin.

Uzupełniająca:

1). Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2). Morawski W., 2001. Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- dysponuje wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, istoty skutecznej motywacji do działania, a także sposobów komunikowania się;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwić skuteczne negocjacje w oparciu o zasady;

Umiejętności:

- potrafi określić miejsce człowieka w gospodarce;

- potrafi wskazać techniki mające na celu wywieranie wpływu społecznego;

- zdobywa umiejętności pozwalające na skuteczne negocjowanie;

Kompetencje społeczne:

- zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Ocena końcowa - egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Ćwiczenia:

- aktywność w realizacji zadań

Ocena końcowa= 0,8 ocena z egzaminu+ 0,2 ocena z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)