Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L
R.F4.GTCH.SL.RZEKXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNKI STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości gospodarczego wykorzystywania obszarów chronionych, ich znaczenia dla lokalnej społeczności oraz kompetencji różnych organów w zakresie zarządzania tymi obszarami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wiadomości na temat Krajowego Systemu Obszarów Chronionych i Sieci Natura 2000 w Polsce oraz możliwości inwestowania i prowadzenia działalności rolniczej, leśnej, łowieckiej i rybackiej na obszarach wchodzących w skład tych systemów.

Strona przedmiotu
R.F4.MOZ.SL.RZAXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych (menedżerskich) lub pracowników wykonawczych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z ewolucją metod organizacji i zarządzania, cykl życia organizacji, metody twórczego rozwiązywania problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Strona przedmiotu
R.F4.PRO.SL.RZEKX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Zarządzanie i Ekonomia/ECTS 2/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Cel przedmiotu: nabycie przez studentów wiedzy o podstawach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz o polityce rolnej i polityce strukturalnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Tematyka wykładów obejmuje trzy obszary wiedzy tj.:1) Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej: historia UE, instytucje UE, podstawy prawne, zasady jednolitego rynku;

2) Wspólna Polityka Rolna: cele, zasady, zasada wzajemnej zgodności, ewolucja reformy WPR, organizacja rynków rolnych, dopłaty bezpośrednie;

3) polityka regionalna UE: programy przedakcesyjne, fundusze strukturalne, plany i programy operacyjne w tym PROW 2007-2013 oraz 2014-2020.

W ramach ćwiczeń studenci nabywają umiejętności i kompetencje w zakresie aplikacji wniosków o środki pomocowe UE w ramach I i II filaru WPR.

Strona przedmiotu
R.F4.SBZ.SL.RZEKX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA/ECTS: 2/semestr 4

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu socjologii biznesu. Na treść wykładów składać się będzie krótki przegląd historii myśli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem różnić miedzy głównymi nurtami socjologii i ekonomii oraz zaprezentowanie różnych koncepcji człowieka w gospodarce. W części ćwiczeniowej kursu słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, istotą skutecznej motywacji do działania, a także sposobami komunikowania się oraz skutecznych negocjacji opartych na zasadach. Program przewiduje również ćwiczenia praktyczne.

Strona przedmiotu
R.F4.SPP.SL.RZEKX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA/ ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Strona przedmiotu
R.F4.SMD.SL.RZEKX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Strona przedmiotu
R.F4.SPO.SL.RZEKXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem ruchu spółdzielczego, zasadami funkcjonowania różnych typów spółdzielni oraz roli i miejscu spółdzielczości w gospodarce narodowej Polski i UE. Główną problematyką merytoryczną będzie więc wykazanie specyfiki działalności spółdzielni i jej roli w zakresie spełniania celów gospodarczych i społecznych.

Spółdzielczość Polski po zmianie systemu społeczno-gospodarczego w naszym kraju przeszła restrukturyzację w różnych ich aspektach funkcjonowania. Uwaga słuchaczy zostanie skierowana na funkcjonowanie spółdzielni w warunkach gospodarki rynkowej, na problemy zakładania spółdzielni, prawo spółdzielcze, statut, zarządzanie spółdzielnią oraz na miejsce i rolę spółdzielni w krajach UE.

Strona przedmiotu
R.F4.SRW.SL.RZEKX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 2/ semestr 4

Zarządzanie ECTS 2/ semestr 4

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowym dylematem strategicznym – wyborem drogi rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Student poznaje aktualnie obowiązujące strategie rozwoju rolnictwa i wsi na poziomie krajowym i lokalnym. W kontekście tych dokumentów zapoznaje się z przeobrażeniami na obszarach wiejskich. Celem przedmiotu jest omówienie i przedyskutowanie założeń różnych koncepcji rozwoju wsi i rolnictwa oraz ich przydatności. U podstaw prowadzonych w ramach kursu rozważań leży identyfikacja głównych problemów rozwojowych polskiej wsi.

Strona przedmiotu
R.F4.WR.SL.RZAXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wycena w rolnictwie stanowi istotną część nauk ekonomiczno-rolniczych. Wyceny (taksacje) rolnicze jako nauki o wycenie dóbr w rolnictwie należy traktować jako uzupełnienie zarówno zagadnień prowadzenia i organizacji gospodarstw rolniczych, jak i nauk o rachunkowości. W ramach tego kursu studenci zostają wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne szacowania wartości składników majątku gospodarstwa rolnego.

Strona przedmiotu
R.F4.ZUT.SL.RZAXY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Zarządzanie/ECTS 2/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług turystycznych, ich cech oraz różnych kryteriów podziału. Materiał obejmuje także kwestie związane z zarządzaniem jakością oraz promocją w hotelarstwie.

Treści kształcenia obejmują:

Istotę usług turystycznych oraz ich podział, cechy i charakterystykę zarządzania nimi. Funkcje turystyki oraz zarządzanie popytem, podażą i ceną w zakresie usług turystycznych.

Strona przedmiotu
R.F4.ZSP.SL.RZAXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Zarządzanie / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SL

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz specyfiką zarządzania w sektorze publicznym. Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest zwrócenie uwagi słuchaczy na istotę dobra wspólnego oraz zarządzania mieniem publicznym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)