Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.GOD.SI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie odpadami
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona Środowiska 4 sem. stacj inż obow. Monitoring środowiska i zagrozenia ekosystemów
Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: /semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadami. Podział i klasyfikacja oraz sposoby zagospodarowania odpadów. Kryteria wykorzystania odpadów w rolnictwie. Osady ściekowe - powstawanie, właściwości, warunki i sposoby przyrodniczego i rolniczego wykorzystania. Odpady komunalne - powstawanie, charakterystyka, sposoby zagospodarowania (składowanie, kompostowanie, spalanie). Odpady niebezpieczne. Wybrane zagadnienia odzysku i recyklingu.

Cel kursu: zapoznanie z problematyką prawną i metodami gospodarowania odpadami

Pełny opis:

Wykłady

1-2. Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadami

3-4. Osady ściekowe - powstawanie, właściwości, warunki i sposoby przyrodniczego i rolniczego wykorzystania.

5-6. Systemy gromadzenia i usuwania odpadów,

7-8. Kompostowanie.

9-10. Składowanie odpadów, Gospodarka odciekami i produkcja biogazu z odpadów

11-12. Odpady opakowaniowe.

13-15. Odpady niebezpieczne.Termiczne unieszkodliwianie odpadów.

Ćwiczenia audytoryjne/laboratoryjne

1a. Pobieranie prób odpadów, ustalenie kosztów pobrania prób.

2l. Obowiązki wytwarzającego odpady.

3a. Oznaczenie składu morfologicznego odpadów, wskaźniki nagromadzenia, ewidencja odpadów, Technologie zbioru i transportu odpadów komunalnych. Założenia do projektu zagospodarowania osadów ściekowych i plany gospodarki odpadami.

4l.Zagospodarowanie osadów ściekowych.

5a. Planowanie obciążenia kompostowni.

6l. Odpady opakowaniowe, charakterystyka materiałów, opakowań, Opłata produktowa,; dokumentacja gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

7a. Procedury wdrażania programu usuwania azbestu. Pisemne sprawdzenie wiadomości.

8l. Właściwości odpadów niebezpiecznych; test aktywności biologicznej, badania biodegradowalności.

9a. Zużyty sprzęt AGD - obowiązki i procedury w modelu zagospodarowania.

10l. Żywotność składowiska; Kryteria i procedury dopuszczenia odpadów do składowania; wymywalność, naliczanie opłat za składowanie odpadów.

Ćwiczenia terenowe

Odbywają się na terenie składowiska odpadów komunalnych (składowisko, sortownia, kompostownia) w Baryczy i zakładów gospodar. odpadami.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 47 godz.2 ECTS

w tym: wykłady godz. 15

ćwiczenia i seminaria godz. 30

konsultacje godz.

udział w badaniach godz.

obowiązkowe praktyki i staże godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu godz.2

e-lerning godz.

Praca własna godz. 53 2 ECTS

Literatura:

podstawowa:

1. Rosik-Dulewska Czesława, Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Naukowe PWN, 2008 i wydania późniejsze

2. Bilitewski B., Hardtle G. Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami, Wyd. Seidel Przywecki Warszawa 2003

uzupełniająca:

Zapoznanie się z oficjalną stroną

1. Ministerstwa Środowiska

http://www.mos.gov.pl/kategoria/197_odpady/

2. składowiska Barycz:

http://www.mpo.krakow.pl/barycz/index.php

oraz informacjami o funkcjonowaniu zakładów komunalnych i innych, świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student w zakresie

Wiedza:

- student zna nomenklaturę i obieg podstawowych dokumentów w zakresie problematyki przedmiotu,

- posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o planach gospodarki odpadami;

Umiejętności:

- ukierunkowuje zagospodarowanie odpadów i wskazuje metody odzysku lub unieszkodliwiania wybranych odpadów.

- samodzielnie sporządza projekt planu zagospodarowania osadów ściekowych,

Kompetencje:

- umie samodzielnie sporządzić raport z wykonania określonego zadania - związanego z problematyką zajęć,

- rozumie wielokierunkowość zagadnień i potrzebę ich aktualizacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

ćwiczeń obejmują indywidualny projekt zagospodarowania osadów ściekowych (do 15 IV), weryfikację WPGO (do 30 V) oraz kolokwium z zakresu usuwania azbestu oceniane w skali punktowej 0-5; sprawozdania z zajęć na zaliczenie; ocena podsumowująca jest średnią ważoną z ocen i zaliczeń w trakcie semestru.

W przypadku ćwiczeń terenowych:

aktywne uczestnictwo; przedstawienie schematu blokowego wybranej instalacji do unieszkodliwiania odpadów (kompostownia, sortownia, składowisko, stacja odzysku biogazu).

Schemat musi zawierać dane techniczne urządzeń oraz informacje o ilości przyjmowanych i przetwarzanych odpadów.

Schemat blokowy należy oddać najpóźniej 1 tydzień po odbyciu ćwiczeń terenowych na składowisku.

Forma zaliczenia jak w przypadku sprawozdania z zajęć.

Udział ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej:

0,5 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)