Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla roślin i nasiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.HRN.SI.RROXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla roślin i nasiennictwo
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Teoretyczne podstawy hodowli odmian roślin rolniczych oraz zasady funkcjonowania nasiennictwa od rejestracji odmiany poprzez warunki reprodukcji i kontrolę materiału siewnego. Podczas zajęć przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu osiągnięć hodowlanych, sposobów gromadzenia, indukowania i wykorzystania zmienności genetycznej dla potrzeb hodowli roślin z uwzględnieniem metod konwencjonalnych, biotechnologicznych oraz z wykorzystaniem zjawiska heterozji. Przedstawione zostaną zasady funkcjonowania i organizacji hodowli roślin i nasiennictwa, podstawy prawne, organizacja produkcji i kontroli materiału siewnego.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Rola hodowli w produkcji roślinnej. Organizacja hodowli roślin w Polsce.

3-4.Ośrodki pochodzenia roślin, bioróżnorodność, ochrona zasobów genowych, banki genów

5-6. Materiał wyjściowy dla hodowli, mutacje oraz ich praktyczne wykorzystanie w hodowli roślin, poliploidy, rośliny transgeniczne

7-8. Konwencjonalne metody hodowli roślin samo- i obcopłodnych, Zabiegi stosowane w hodowli (krzyżowanie, selekcja)

9-10. Hodowla heterozyjna (hipotezy tłumaczące zjawisko heterozji, przykłady wykorzystania heterozji

u roślin rolniczych)

11-12. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin, mieszańce oddalone generatywne oraz somatyczne

13-14. Kierunki oraz osiągnięcia hodowli roślin w tworzeniu postępu biologicznego

15-16. Podstawy prawne nasiennictwa, zadania nasiennictwa (rola odmiany w produkcji roślinnej)

17-18. Organizacja i zadania COBORU - rejestracja odmian - badania OWT i WGO, prawa i obowiązki hodowców

19-20. Konieczność zachowania odmiany. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe: finansowanie, organizacja i zadania

21-22. Organizacja i kontrola produkcji nasiennej

23-24. Podstawowe ogniwa kontroli produkcji nasiennej. Systemy kwalifikacji

25-26. Obrót i zaopatrzenie w materiał siewny

27-28. Uszlachetnianie i marketing nasion

29-30. Międzynarodowa współpraca w zakresie nasiennictwa

Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne:

1-2. Analiza sposobów rozmnażania roślin uprawnych

3-4. Genetyczne konsekwencje sposobu rozmnażania, obliczanie frekwencji genów i genotypów w populacjach roślin samo- i obcopylnych

5-6. Zmienność w hodowli roślin - cechy jakościowe i ilościowe, sposoby działania genów, odziedziczalność cech i sposoby szacowania

7-8. Selekcja naturalna i sztuczna. Skuteczność i intensywność selekcji. Reakcja na selekcję. Metody selekcji na jedną cechę i wiele cech. Selekcja przed kwitnieniem i po kwitnieniu roślin obcopylnych. Selekcja u diploidów i autopoliploidów

9-13. Sposoby zwiększania zmienności dla potrzeb hodowli (biologia kwitnienia i technika krzyżowania wybranych gatunków roślin uprawnych, mutageneza, autopoliploidyzacja, wykorzystanie mutacji genomowych w hodowli roślin, krzyżowanie oddalone)

14-17. Analiza wybranych metod stosowanych w hodowli roślin samopylnych

18-21. Analiza wybranych metod wykorzystywanych w hodowli roślin obcopylnych

22-24. Hodowla heterozyjna (etapy hodowli odmian mieszańcowych, sposoby oceny linii, wykorzystanie różnych zjawisk biologicznych do kontrolowanego krzyżowania przy produkcji nasion mieszańcowych). Tworzenie i wykorzystanie odmian syntetycznych

25-27. Charakterystyka technik hodowli roślin. Techniki oceny odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne

28-31. Podstawowe pojęcia w nasiennictwie, analiza wyników doświadczeń PDO

32-34. Planowanie produkcji nasiennej na przykładzie zbóż z uwzględnieniem współczynnika rozmnażania i częstotliwości odnawiania

35-36. Ocena polowa na przykładzie zbóż i ziemniaków – obowiązujące przepisy i sporządzanie dokumentacji

37-38. Kontrola weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka oraz ocena cech zewnętrznych

39. Ocena laboratoryjna materiału siewnego na przykładzie zbóż i roślin strączkowych – rodzaje i metody pobierania prób, oznaczanie czystości nasion, energii i zdolności kiełkowania, sporządzanie dokumentacji materiału siewnego

40. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Duczmal K. Tucholska H. Nasiennictwo. Tom I. PWRiL, Poznań, 2000

2. Kuraczyk A., Packa D., Wiwart M., Hodowla roślin, Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wyd. UWM 2003, skrypt udostępniony na ćwiczeniach

3. Michalik B. red. 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. PWRiL Poznań

Literatura uzupełniająca:

1. Kang M.S. 2002.Crop improvement. Chalanges in the twenty first century. Food Product Press

2. Simmonds N.W., Podstawy hodowli roślin, PWRiL 1987

3. Szymczyk R. Odmianoznawstwo i ocena odmian. PWRiL, Poznań, 2006

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

- opisuje podstawowe pojęcia, metody i efekty hodowli roślin

- posiada podstawową wiedzę o organizacji hodowli roślin i nasiennictwa, rejestracji odmian i produkcji materiału siewnego oraz uregulowaniach prawnych w nasiennictwie

- charakteryzuje źródła zmienności stosowane w hodowli roślin (roślinne zasoby genowe, mutanty oraz rośliny transgeniczne)

- zna i charakteryzuje sposoby rozmnażania roślin rolniczych oraz etapy hodowli od gromadzenia materiałów wyjściowych poprzez krzyżowanie i selekcję do uzyskania odmiany

- zna dokumentację stosowaną w obrocie materiałem siewnym

Umiejętności:

- oblicza frekwencję genów i genotypów w populacjach roślin samo- i obcopylnych

- szacuje wartość hodowlaną na podstawie odziedziczalności cech w populacjach roślin rolniczych

- dobiera metodę hodowli do określonego gatunku uprawnego z uwzględnieniem sposobu rozmnażania roślin i sposobu dziedziczenia cech

- wykonuje podstawowe zabiegi stosowane w hodowli nowych odmian (izolacja, kastracja, zapylanie)

- ocenia materiał siewny i planuje rozmiary produkcji nasiennej

Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność ochrony roślinnych zasobów genowych występujących naturalnie w ośrodkach pochodzenia roślin oraz genotypów wytworzonych na drodze sztucznej selekcji, jako potencjalnego źródła zmienności

- organizuje pracę w zespole w celu wykonania określonego zadania

- dostrzega relacje pomiędzy hodowlą roślin a postępem biologicznym w produkcji roślinnej, rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego (stosowanie nowoczesnych metod biotechnologicznych) i zmian w ustawodawstwie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca wykłady na podstawie: egzaminu pisemnego z całości wiedzy przedstawionej na wykładach w formie testu jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte (zagadnienia problemowe, wyjaśnienie podstawowych definicji).

Ocena końcowa =0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)