Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18Z - Semestr zimowy 2017/2018
17/18L - Semestr letni 2017/2018
18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
18/19L - Semestr letni 2018/2019
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
19/20L - Semestr letni 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18Z 17/18L 18/19Z 18/19L 19/20Z 19/20L 20/21Z 21/22Z 22/23Z
R.3s.BIO.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 5/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularną organizacją życia, budową i właściwościami związków organicznych budujących organizmy, ich przemianami oraz mechanizmami regulacji procesów metabolicznych i przenoszenia energii. Studenci zostaną też zapoznani z podstawowymi technikami analiz biochemicznych.

Omówione zostaną zagadnienia związane z postrzeganiem przyrody jako zbioru funkcjonalnie ze sobą powiązanych prostych przemian decydujących o złożoności układów biologicznych dzięki wzajemnym powiązaniom i regulacjom.

Strona przedmiotu
R.3s.BIO.SI.RROXZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 4/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularną organizacją życia, budową i właściwościami związków organicznych budujących organizmy, ich przemianami oraz mechanizmami regulacji procesów metabolicznych i przenoszenia energii. Studenci zostaną też zapoznani z podstawowymi technikami analiz biochemicznych.

Omówione zostaną zagadnienia związane z postrzeganiem przyrody jako zbioru funkcjonalnie ze sobą powiązanych prostych przemian decydujących o złożoności układów biologicznych dzięki wzajemnym powiązaniom i regulacjom.

Strona przedmiotu
R.4s.FIR.SI.RROXY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo/ECTS 6/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość biologii i chemii organicznej

Celem studiów fizjologii roślin z biochemią jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć:

a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej,

b) fizyko-chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów,

c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery,

d) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Strona przedmiotu
R.3s.GEN.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zrozumienie przez studentów mechanizmów dziedziczenia cech i powstawania zmienności organizmów. Studenci nabywają umiejętności interpretacji sposobu dziedziczenia cech na podstawie fenotypów potomstwa. Tematyka kursu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej. W ramach kursu omawiane będą: podstawowe prawa dziedziczenia, oddziaływania alleliczne i niealleliczne genów, dziedziczenie cech autosomalnych, sprzężonych z płcią oraz zależnych od informacji pozajądrowej, zmienność organizmów oraz praktyczne wykorzystanie genetyki do ulepszania roślin i zwierząt hodowlanych. W ramach kursu omawiane są również zagadnienia dotyczące natury, powielania i przekazywania informacji genetycznej, organizacji genomu organizmów eukariotycznych, struktury i ekspresji genów.

Strona przedmiotu
R.3s.HRN.SI.RROXZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: Teoretyczne podstawy hodowli odmian roślin rolniczych oraz zasady funkcjonowania nasiennictwa od rejestracji odmiany poprzez warunki reprodukcji i kontrolę materiału siewnego. Podczas zajęć przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu osiągnięć hodowlanych, sposobów gromadzenia, indukowania i wykorzystania zmienności genetycznej dla potrzeb hodowli roślin z uwzględnieniem metod konwencjonalnych, biotechnologicznych oraz z wykorzystaniem zjawiska heterozji. Przedstawione zostaną zasady funkcjonowania i organizacji hodowli roślin i nasiennictwa, podstawy prawne, organizacja produkcji i kontroli materiału siewnego.

Strona przedmiotu
R.3s.OEG.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Rolnictwo / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SI

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro i mikro ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu. Studenci poznają strukturę rolnictwa, cechy szczególne i wielkość zasobów czynników produkcji w rolnictwie, zasady funkcjonowania rynku rolnego i praw ekonomicznych na rynkach rolnych. W ramach wykładów zostaną wprowadzeni w teorię czynników produkcji, teorię kosztów, teorię produkcji oraz wybrane elementy ekonomii instytucjonalnej. Poznają strukturę agrobiznesu oraz zadania i sposób działania wybranych instytucji otoczenia rolnictwa. Ponadto zapoznają się z systemem podatkowym w rolnictwie oraz organizacją gospodarstw rolnych i zasadami obliczania podstawowych kategorii produkcji i dochodów.

Strona przedmiotu
R.3s.PRZ.SI.RROXX.H brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fizjologii, żywienia oraz hodowli zwierząt gospodarskich (bydło, owce, trzoda chlewna, konie i kury). Przedstawienie możliwości adaptacji fizjologicznej ustroju do różnych warunków środowiska. Poprzez poznanie prawidłowych wartości fizjologicznych wskaźników umożliwienie oceny zdrowia, wzrostu i rozwoju zwierząt. Zapoznanie ze sposobami racjonalnego żywienia zwierząt oraz z wpływem poszczególnych składników pokarmowych na efekty produkcyjne różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Charakterystyka podstawowych grup pasz, z uwzględnieniem możliwości ich konserwacji i stosowania w praktycznym żywieniu zwierząt. Zapoznanie z normami żywieniowymi oraz z zasadami układania dawek pokarmowych i sporządzania bilansu pasz w gospodarstwie. Omówienie znaczenia gospodarczego i zapoznanie ze sposobami utrzymywania i użytkowania zwierząt gospodarskich. Zagrożenia ekologiczne w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
R.3s.RAR.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość rolna

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 3/ semestr 3

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu sposobu gromadzenia danych o producentach rolnych oraz monitorowania tego zjawiska w sposób zgodny z zasadami stosowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Słuchacz zostanie również zapoznany z zasadami ewidencji podatku VAT w rolnictwie. W ramach sprawozdawczości sporządzany będzie Raport indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Strona przedmiotu
R.4s.ZAM.SI.RROXY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowy zasób wiedzy marketingowej dotyczącej gospodarki żywnościowej. Przedmiot pozwala przygotować słuchaczy do roli menedżerów podejmujących pracę w różnych ogniwach agrobiznesu, do działania w warunkach wolnego rynku.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)