Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.EKN.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego.Studia nad specyfiką określonego problemu poprzez zastosowanie uznanych metod ekonometrycznych.

W czasie zajęć student nabywa umiejętności w zakresie stosowania w praktyce metod ekonometrycznych. Student kształtuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego poprzez analizę i sprawdzenie wszystkich założeń.

Pełny opis:

Wykłady:15 godz.

1.Rozwój historyczny dyscypliny. Teoria ekonomii a modelowanie ekonometryczne.

2.Definicje modelu ekonometrycznego i jego składowe

3.Podział modeli ekonometrycznych

4.Wybór postaci analitycznej modelu

Linearyzacja postaci nieliniowych

5-6.Metody wyboru zmiennych objaśniających

7.Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów

8-9. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów

10-11. Ekonometryczne modele produkcji, funkcje Cobb – Douglasa, analiza wpływu postępu techniczno- organizacyjnego na wielkość produkcji

12. Analiza substytucji nakładów

13. Współczynnik Hirscha

14-15. Ekonometryczna analiza kosztów produkcji oraz wydajności pracy

Ćwiczenia: 15godz.

1. Powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu metod statystycznych

2. Omówienie pojęć związanych z modelem ekonometrycznym

3. Wybór postaci analitycznej modelu z jedną i wieloma zmiennymi objaśniającymi

4. Wykonywanie ćwiczeń z zakresu linearyzacji

5. Optymalny wybór zmiennych objaśniających- metoda Z. Helwiga

6. Optymalny wybór zmiennych objaśniających cd - metoda S. Bartosiewiczowej

7. Sprawdzian

8-9 Estymacja modeli z jedną zmienną objaśniającą

10. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej modelu

11-12 Estymacja modeli z dwoma zmiennymi objaśniającymi oraz modeli nieliniowych

13. Analiza ocen parametrów funkcji Cobb- Douglasa

15. Sprawdzian

Literatura:

1. Praca zb.pod red. K.Kukuły: Wprowadzenie do ekonometrii, Wydanie Naukowe PWN W-wa,2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o modelowaniu procesów gospodarczych.

-identyfikuje główne determinanty tych procesów.

Umiejętności:

-dokonuje estymacji modeli liniowych a także wybranych modeli o postaci nieliniowej.

- umie interpretować parametry modelu, zarówno parametry strukturalne jak i struktury stochastycznej

- potrafi dokonać symulacji zjawisk na bazie oszacowanego modwlu.

Kompetencje społeczne:

-zaliczenie przedmiotu daje studentowi umiejętność budowy modeli zjawisk społeczno-gospodarczych. Ich celem jest analiza oraz przewidywanie skali zachodzących zmian jak również symulacja złożonych zjawisk związanych z gospodarką.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny

Ćwiczenia:

Oceny wystawia się za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- opracowanie materiału wykładowego, przegląd notatek i zalecanej literatury,

zapoznanie się z metodyką obliczeń i jej przyswojenie - 30 godz.

- wykonanie zadań domowych i obliczeń zalecanych na ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 4 godz.

Ogółem: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)