Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia-kręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOK.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia-kręgowce
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Sukces ewolucyjny kręgowców. Charakterystyka poszczególnych gromad kręgowców. Kręgowce fauny Polski.

Pełny opis:

WYKŁADY

Skąd wzięły się obecne kręgowce

Charakterystyka strunowców i kręgoustych.

Ryby – przystosowania do środowiska wodnego.

Płazy – wyjście kręgowców na ląd

Gady – cień dawnej świetności

Ptaki – sukces termoregulacji.

Ssaki - zróżnicowanie siedliskowe

Ssaki – różnorodność gatunkowa

Fauna krajowa

ĆWICZENIA

Wprowadzenie do strunowców (osłonice, bezczaszkowce)

Krągłouste, ryby chrzęstnoszkieletowe

Ryby kostnoszkieletowe

Płazy – różnorodność gatunkowa i adaptacje środowiskowe

Gady – różnorodność gatunkowa i adaptacje środowiskowe

Ptaki - morfologiczne i anatomiczne zmiany związane z adaptacją do lotu

Bioróżnorodność ptaków

Ssaki – anatomia i morfologia

Ssaki – charakterystyka wybranych rzędów

Rozpoznawanie i inwentaryzacja wybranych gromad kręgowców.

Ćwiczenia zaliczeniowe

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Grabda E. Zoologia - Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 1985.

4. Publikacje własne jako pierwszy autor i współautorstwo prac z tego zakresu dostępne na stronach Biblioteki Głównej UR w Krakowie, jak i na stronach zewnętrznych.

5. Prace dyplomowe (promotor prac) – dostępne w Bibliotece Głównej UR w Krakowie, również poprzez system USOS w formie streszczeń (abstraktów).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Opisuje poszczególne grupy taksonomiczne kręgowców

Rozpoznaje różnorodność gatunkową kręgowców

Charakteryzuje adaptacje kręgowców do różnych środowisk

Zna przedstawicieli kręgowców krajowych

UMIEJĘTNOŚCI

Opisuje znaczenie gatunków fauny krajowej w różnych typach siedlisk

Weryfikuje status liczebnościowy i przestrzenny wybranych gromad kręgowców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Wrażliwy na różne typy zagrożeń dla przedstawicieli gatunków krajowych kręgowców

Postrzega relacje między środowiskiem a adaptacjami ewolucyjnymi gatunków

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hędrzak
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hędrzak
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hędrzak
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)