Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia i rozród ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.FIR.SM.HZOIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i rozród ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami fizjologii ryb doskonałokostnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji związanych z dojrzewaniem płciowym i rozrodem. Poznają funkcjonowanie układu krwionośnego, oddechowego, wydalniczego (w kontekście utrzymania homeostazy jonowej i osmotycznej organizmu) czy nerwowego. Duży nacisk położony będzie na układ endokrynny ryb doskonałokostnych, z uwzględnieniem mechanizmu hormonalnej kontroli dojrzewania płciowego ryb (rola podwzgórza w gonadotropowej funkcji przysadki mózgowej: kontrola uwalniania gonadotropin przez GnRH i dopaminę). Studenci zapoznają się z różnorodnymi formami płciowości u ryb, (niektórych unikalnych dla ryb na tle innych kręgowców), przebiegiem gametogenezy i metodami stymulowania rozrodu ryb w akwakulturze.

Pełny opis:

W ramach wykładów Studenci zapoznaja się z następującymi zgadnieniami:

Układ krwionośny ryb doskonałokostnych, oddychanie ryb, układ wydalniczy i utrzymanie homeostazy osmotycznej u ryb słodkowodnych i morskich, budowa i funkcje pęcherza pławnego ryb, gruczoły wydzielania wewnętrznego, formy płciowości,

rola podwzgórza w kontroli tropowej funkcji przysadki mózgowej, GnRH i dopamina jako główne czynniki kontrolujące sekrecję gonadotropin, hormonalna stymulacja rozrodu ryb.

W ramach ćwiczeń Studenci będą uczestniczyć w następujących zajęciach:

- pobieranie prób krwi od ryb, wykonywanie i barwienie rozmazów i ich analiza mikroskopowa

- oznaczanie poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie i określenie wpływu temperatury na proces oddychania ryb

- pomiar ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych różnych gatunków ryb oraz oznaczanie zawartości jonów amonowych i amoniaku

- zasady oznaczania poziomu LH karpia metodą ELISA

- metody przyżyciowego pobierania oocytów i oznaczanie ich dojrzałości

- obserwacje i ocena ruchliwości plemników

- techniki aplikowania preparatów hormonalnych rybom

- pobieranie przysadek mózgowych do hypofizacji

- iniekcja analogów GnRH i środków antydopaminergicznych w celu stymulacji rozrodu u ryb karpiowatych

Literatura:

The physiology of fishes. Evans D. CRC Press. 1998

Fish physiology. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. Vol. I – X. 1969 – 1983

Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozmie:

metody i zastosowanie biotechnik rozrodu w chowie i hodowli ryb o dużym znaczeniu gospodarczym, budowę i funkcjonowanie układu dokrewnego ryb doskonałokostnych, molekularne mechanizmy działania hormonów w komórkach docelowych, hormonalnie stymulowany rozród ryb

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

opisać zasadę oznaczania stężenia LH we krwi przy użyciu testu ELISA, posługiwać się metodami analitycznymi, interpretować i weryfikować wyniki analiz oraz diagnozować stan fizjologiczny tarlaków ryb, regulować termin wystąpienia owulacji oraz przygotować samicę do pozyskiwania ikry, identyfikować gamety i zarodki oraz nimi manipulować, rozpoznawać stan fizjologiczny zwierząt, zarządzać stadem zwierząt w zakresie reprodukcji stosując zdobytą wiedzę i opracowywać nowe koncepcje.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka oraz do przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze akwakultury, dbałości o dobrostan zwierząt oraz kształtowania stanu środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Jarosław Chyb, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)