Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt I sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt I sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L
H.1s.APR.SM.HZOIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami występującymi w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Strona przedmiotu
H.1s.BRZ.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student posiądzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie technik wspomaganego rozrodu zwierząt w tym między innymi: sterowania cyklem rujowym, pozyskiwania i hodowli in vitro ocytów, transplantacji zarodków, metod uzyskiwania zarodków w warunkach in vitro, mikromanipulacji na gametach i zarodkach oraz i ich kriokonserwacji. Student będzie miał możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z biotechnologicznymi metodami wspomagania rozrodu zarówno w aspekcie klinicznym jak i na poziomie komórkowym w laboratorium.

Strona przedmiotu
H.1s.FIR.SM.HZOIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami fizjologii ryb doskonałokostnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji związanych z dojrzewaniem płciowym i rozrodem. Poznają funkcjonowanie układu krwionośnego, oddechowego, wydalniczego (w kontekście utrzymania homeostazy jonowej i osmotycznej organizmu) czy nerwowego. Duży nacisk położony będzie na układ endokrynny ryb doskonałokostnych, z uwzględnieniem mechanizmu hormonalnej kontroli dojrzewania płciowego ryb (rola podwzgórza w gonadotropowej funkcji przysadki mózgowej: kontrola uwalniania gonadotropin przez GnRH i dopaminę). Studenci zapoznają się z różnorodnymi formami płciowości u ryb, (niektórych unikalnych dla ryb na tle innych kręgowców), przebiegiem gametogenezy i metodami stymulowania rozrodu ryb w akwakulturze.

Strona przedmiotu
H.1s.FIZ.SM.HZOIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozszerzonymi pojęciami dotyczącymi funkcjonowania organizmu w stanie fizjologicznym oraz podczas zaburzonej homeostazy. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien wybrać odpowiednią analizę do diagnostyki zmian funkcjonowania organizmu, prawidłowo ocenić i zastosować jej wyniki.

Strona przedmiotu
H.1s.INZ.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel nauczania: zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Zootechnika z podstawowymi pojęciami inżynierii genetycznej oraz nowoczesnymi metodami i technikami laboratoryjnymi: techniką klonowania genów do wektorów, Southern blot, Northern blot, PCR, RT-PCR, Real-time PCR oraz technikami stosowanymi w transgenezie zwierząt.

Efekt kształcenia: rozumienie i poznanie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej oraz technik stosownych w warunkach laboratoryjnych do rekombinacji materiału genetycznego, wprowadzania fragmentów DNA do komórek innego organizmu, klonowania genów i całych organizmów. Poznanie nowoczesnych metod badania ekspresji genów.

Strona przedmiotu
H.1s.MET.SM.HZOIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel nauczania: zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Zootechnika z metodami laboratoryjnymi stosowanymi w naukach zootechnicznych. Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące analityki laboratoryjnej oraz metod spektrofotometrycznych, izotopowych i immunologicznych stosowanych w diagnostyce weterynaryjnej i badaniach na zwierzętach. Słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami produkcji przeciwciał mono- i poliklonalnych oraz ich zastosowaniem w metodach i technikach laboratoryjnych, takich jak: RIA, RRA, ELISA, Western blot, immunocytochemia. W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu będą wykonywać analizy z zastosowaniem izotopów i przeciwciał w celu oznaczania substancji we krwi i tkankach.

Strona przedmiotu
H.1s.OBR.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zasady obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku krajowym i międzynarodowym i podstawy przetwórstwa. Omówione zostaną metody konserwacji surowców i produktów zwierzęcych (mleka, mięsa, jaj, wełny i pierza) oraz podstawowe techniki przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego a także przechowywanie, pakowanie i znakowanie produktów finalnych. Student zapozna się z obowiązującymi systemami kontroli jakości.

Strona przedmiotu
H.1s.PRA.SM.HZOIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest udział studenta w badaniach naukowych prowadzonych w jednostce oraz przeprowadzenie zaplanowanych doświadczeń do pracy dyplomowej.

Etap I - przygotowanie teoretyczne- dyskusje, wstępne opracowanie poszczególnych etapów pracy dyplomowej;

Etap II - praca pod kierunkiem promotora/opiekuna w laboratorium, przejście wszystkich etapów pracy badawczej - od pozyskania materiału biologicznego do analiz laboratoryjnych, zabezpieczenie próbek analitycznych, wybór metody/testu analitycznego i interpretacja uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
H.1s.PRO.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt gospodarskich a efektywnością ich produkcji. Prezentacja systemów chowu zwierząt sprzyjających kształtowaniu krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Omówienie roli i znaczenia zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych, organizacji żywienia zwierząt przeżuwających z maksymalnym wykorzystaniem trwałych użytków zielonych i terenów niewykorzystywanych rolniczo, charakterystyki systemów certyfikacji (kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów) zgodności w rolnictwie ekologicznym, przedstawienie ras zwierząt predysponowanych do chowu proekologicznego, jako surowiec do wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych w UE. Planowanie produkcji w warunkach gospodarstwa ekologicznego i agroturystycznego

Strona przedmiotu
H.1s.STA.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami Statystyki Matematycznej. Niezbędne jest rozpoczęcie tego wykładu od wprowadzenia elementów kombinatoryki (symbol n-silnia, symbol Newtona, permutacja, wariacja, kombinacja) oraz podstaw rachunku prawdopodobieństwa (definicja i własności prawdopodobieństwa, pojęcie zmiennej losowej, rozkład zmiennej losowej, dystrybuanta i gęstość rozkładu, podstawowe rozkłady zmiennych losowych). Kolejne wykłady poświęcone są zagadnieniom Statystyki Matematycznej tzn. 1) wprowadzeniu podstawowych pojęć statystycznych (populacja generalna i próba, rozkład teoretyczny i empiryczny, test i hipoteza statystyczna, błędy związane z testowaniem hipotez, poziom istotności i obszar krytyczny testu, charakterystyki z próby), 2) omówieniu metod estymacji (definicja i własności estymatorów, metody wyznaczania estymatorów, estymacja przedziałowa i punktowa), 3) omówieniu testów służących do weryfikacji hipotez m.in. o średnich i wariancjach.

Strona przedmiotu
H.1s.WAR.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)