Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia i inwazjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.5s.PiI.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parazytologia i inwazjologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student charakteryzuje pasożyty i ich żywicieli, zna biologię i cykle rozwojowe pasożytów. Rozpoznaje i opisuje objawy kliniczne oraz zmiany anatomopatologiczne powodowane przez pasożyty. Zna metody diagnostyki parazytologicznej oraz stosuje optymalne sposoby zwalczania chorób inwazyjnych. Posiada wiedzę o zagrożeniach zoonozami pasożytniczymi dla człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

1. Zagadnienia z zakresu parazytologii ogólnej. Terminologia parazytologiczna

2. Zagadnienia z zakresu inwazjologii

3. Oddziaływania w układzie pasożyt-żywiciel. Reakcje immunopatologiczne oraz immunoprofilaktyka inwazji pasożytniczych

4. Środki przeciwpasożytnicze. Substancje czynne leków

5. Pasożytnicze stawonogi – systematyka i biologia. Epidemiologia i epizootiologia inwazji pasożytów zewnętrznych. Pasożyty spośród skorupiaków: Copepoda, Branchiura i Pentastomida

6. Akarozy ptaków i ssaków. Inwazje roztoczy z rzędu Ixodida (Metastigmata) i Mesostigmata

7. Pasożytnicze roztocze z rzędu Prostigmata i Astigmata.

8. Pasożytnicze rzędy owadów: Phthiraptera i Siphonaptera

9. Pasożytnicze muchówki – Diptera

10. Zwalczanie inwazji stawonogów

11. Systematyka, morfologia i biologia pierwotniaków. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji pierwotniaków z rzędu Kinetoplastida, Haemosporida i Piroplasmida

12. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji pierwotniaków z rzędu Trichomonadida i Diplomonadida pasożytujących u ptaków i ssaków

13. Patologia, epidemiologia i epizootiologia oraz prewencja inwazji pierwotniaków z rzędu Eucoccidida

14. Pasożytnicze Sarcodina, Microspora i Ciliophora

15. Chemioprofilaktyka i chemioterapia chorób pierwotniaczych

Ćwiczenia (30 godz.):

1. Kleszcze i obrzeżki. Ptaszyńce, roztocz szczurzy (poszukiwanie pasożytów na zwierzęciu – miejsca predylekcyjne; badanie środowiska – flagowanie, płachta, parasol entomologiczny; inspekcja budynków – omiatanie, ściółka: lejek Tullgrena)

2. Roztocze pszczele: Varroa destructor i Acarapis woodi (badanie osypu pszczół, metoda Svobody)

3. Świerzbowce i nużeńce. Cheyletiella (zeskrobiny, odruch uszno-stopowy)

4. Wszy i wszoły. Pluskwiaki różnoskrzydłe (poszukiwanie pasożytów na zwierzęciu – miejsca predylekcyjne; wyczeski; test przylepcem)

5. Pchły. Narzępikowate.

6. Gzy i gzawice.

7. Muchówki synantropijne i pastwiskowe. Muszyce fakultatywne.

8. Kolokwium z zakresu arachnoentomologii weterynaryjnej. Diagnostyka koproskopowa (metoda McMastera z wirowaniem)

9. Kokcydia z rodzaju Eimeria u drobiu i królików [1] (sporulacja)

10. Kokcydia z rodzaju Eimeria u drobiu i królików [2]. Oznaczanie do gatunku wysporulowanych oocyst

11. Inwazje wiciowców u zwierząt [1]: Trypanosoma sp., Leishmania sp.,

12. Inwazje wiciowców u zwierząt [2]: Trichomonas sp. i Giardia sp. (metody hodowli; szybkie testy diagnostyczne oparte na metodzie immunochromatograficznej; diagnostyka molekularna)

13. Inwazje sporowców krwi: Babesia sp., Plasmodium sp. (rozmazy krwi cienkie i grube: barwienie metodą Giemzy)

14. Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Cryptosporidium sp. (metody immunoenzymatyczne – test ELISA; diagnostyka molekularna)

15. Kolokwium z zakresu protoparazytologii. Repetytorium. Zaliczenie semestru

Literatura:

Bowman D.D. 2012. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Elsevier, Wrocław.

Furmaga S. 1983. Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. PWRiL.

Gundłach J.L., Sadzikowski A. B. 1995. Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt. Wyd. AR, Lublin.

Gundłach J.L., Sadzikowski A.B. 2004. Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL.

Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. Zarys parazytologii ogólnej. PWN.

Stefański W. 1968. Parazytologia weterynaryjna, t. I i II, PWRiL.

Stefański W., Żarnowski E. 1971. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt, PWRiL.

Tarczyński S. 1984. Zarys parazytologii systematycznej. PWN.

Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. 2007. Veterinary Parasitology. Blackwell Publishing, 3rd ed.

Ziomko I., Cencek T. 1999. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich: wybrane metody diagnostyczne. Drukarnia P. Włodarskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna biologię i rozróżnia gatunki pasożytów

- Rozpoznaje jednostki chorobowe na podstawie objawów

- Dobiera sposób leczenia do rozpoznanej inwazji

Umiejętności:

- Przeprowadza diagnostykę w kierunku poszczególnych inwazji przy użyciu poznanych metod

- Dobiera optymalną strategię postępowania w celu zwalczenia poszczególnych pasożytów

- Weryfikuje swoje decyzje w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia

Kompetencje społeczne:

- Wykazuje kompetencje w komunikowaniu się z innymi specjalistami oraz właścicielami i opiekunami zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia (2 w semestrze). Zaliczenie metod. Egzamin po VI semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Bogdan Kania, Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Agata Pietrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)