Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SEDi.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Dietetyka, 7 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Omówienie cech i struktury publikacji naukowej. Typy publikacji naukowych. Wykorzystanie słów kluczowych do indeksowania artykułów,

Przygotowanie wystąpienia ustnego – scenariusz wystąpienia, wygłaszanie referatu, referat z komputera, zachowanie się w dyskusji.

Przygotowanie publikacji naukowej do druku – maszynopis, wykorzystanie programów komputerowych, wygląd strony, tabele, liczby, symbole wzory, ilustracje. Korekta maszynopisu. Technika pisania, język, składnia, ortografia, odmiana nazw i nazwisk, słowniki.

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu pracy dyplomowej z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Cytowania, zestawienie bibliografii. Wykorzystanie baz danych bibliograficznych.

Przedstawienie, przez pracowników Jednostki, działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu, badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt. założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników prowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków,

Opracowanie materiału doświadczalnego potrzebnego do przygotowania pracy inżynierskiej.

Literatura:

1. Weiner J. 2012 lub nowsze. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

2. Majchrzak J., Mendel T. metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2005.

http://www.pttz.org/zyw/

www.sciencedirect.com

www.onlinelibrary.wiley.com

www.springer.com

Efekty uczenia się:

Wiedza:

podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla studiowanego kierunku,

podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

Umiejętności:

formułować cel, zakres pracy, zestawć literaturę, przygotować tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy seminaryjnej i inżynierskiej. Prawidłowo interpretuje wyniki i odnosi do danych literaturowych, wyciąga wnioski.,

precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotować i przedstawić pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie), dyskutować wyniki.

Kompetencje:

aktywności w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień z obszaru technologii żywności i żywienia człowieka ,

konstruktywnej krytyki oraz rozważenia propozycji innych osób.,

podjęcia dokształcania i doskonalenia zawodowego, dostrzega różnice między kontynuacją kształcenia a podjęciem pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie:

- aktywnego uczestnictwa w dyskusji (30%),

- obecności (20%),

- przygotowania 3 prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptaszek
Prowadzący grup: Karen Khachatryan, Anna Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptaszek
Prowadzący grup: Lesław Juszczak, Marcin Łukasiewicz, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptaszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)