Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.ETOS9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia stosowana
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami różnych form zachowania zwierząt. Studenci zostaną zapoznani z typowymi sposobami naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju, jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja) wybranych gatunków zwierząt, a także z procesami uczenia się zwierząt i wykorzystaniem tych umiejętności dla potrzeb człowieka. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla różnorodnych potrzeb człowieka.

Pełny opis:

Problematyka:

Podstawowe pojęcia - terminologia, zarys historii

Klasyfikacja i charakterystyka różnych form zachowania

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania różnych form zachowania zwierząt

Sposoby przekazywania informacji w świecie zwierząt, porozumiewanie się, uczenie się

Zachowania agonistyczne i agresywne, hierarchia socjalna

Cykliczność różnych form zachowania zwierząt, chronobiologia

Możliwości praktycznego wykorzystania różnych form zachowania zwierząt gospodarskich przy ich obsłudze

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych.

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania psów w dogoterapii i ratownictwie

Specyfika zachowań wybranych gatunków zwierząt gospodarskich

Kształtowanie środowiska chowu zgodnie z naturalnymi potrzebami zwierząt, podstawowe wymogi i praktyczna ocena poziomu dobrostanu

Metodologia prowadzenia obserwacji I badań behawioralnych

Osprzęt wykorzystywany do realizacji badań nad zachowaniem zwierząt, rejestracji i obróbki danych eksperymentalnych

Praktyczne aspekty wykorzystania wyników badań behawioralnych – testy wyboru

Literatura:

1. Kaleta T. - Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. Wyd. SGGW 2003.

2. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

3. Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell. - Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja zachowanie i procesy poznawcze COAPE 2013.

4. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

5. Trojan M. (red) - Zachowanie się zwierząt, Vizja Press & IT, W-wa 2007.

6. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. - Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

7. Sambraus H.H. - Nutztierethologie, Paul Parey Verlag Berlin 1978.

8. Lorenz K. - I tak człowiek trafił na psa (So kam der Mensch auf den Hund) PIW Erica, W-wa 2006.

9. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

10. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

11. Klocek C. - Genetyczne uwarunkowania zachowania świń. Trzoda Chlewna 7, 2007, 24-26.

12. Grandin T., C. Johnson - Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2010

13. Grandin T., C. Johnson - Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011

14. Broom D.M., Fraser A.F. Domestic Animals behaviour and welfare, 4th edition, CABI, 2007

15. Marchant-Forde J.N. The Welfare of Pigs, Springer, 2009

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Wiedza

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Identyfikuje zachowania nietypowe u zwierząt i potrafi im przeciwdziałać

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Kompetencje społeczne

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Część zajęć zgodnie z tematyką realizowanych jest praktycznie z udziałem zwierząt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Małgorzata Gumułka, Czesław Klocek, Angelika Magiera, Jacek Nowicki, Weronika Penar, Adam Tofilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Michał Kmiecik, Stanisław Łapiński, Sylwia Łopuch, Jacek Nowicki, Sylwia Pałka, Krzysztof Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Michał Kmiecik, Stanisław Łapiński, Sylwia Łopuch, Jacek Nowicki, Sylwia Pałka, Krzysztof Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)