Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TTDDZ.T
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały przygotowane i udostępnione przez prowadzącego.

Jako materiały pomocnicze można wykorzystać dowolny skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

właściwości najważniejszych związków organicznych. Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych. Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

posługiwać się podstawowym szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

opisywać wykonane doświadczenia chemiczne oraz interpretować obserwowane wyniki reakcji chemicznych, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Przygotować pisemne sprawozdanie na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

rozwiązać praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej związków organicznych.

przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym oraz używania organicznych substancji chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

W tym roku zostaną przeprowadzone dwa kolokwia, szczegółowa tematyka zostanie podana studentom w ramach harmonogramu zajęć. Żeby uzyskać zaliczenia obydwa kolokwia muszą być zaliczone co najmniej na ocenę -dostateczną (45% punktów). Dopuszcza się jedno kolokwium ocenione na 40-45%, ale wówczas drugie musi być na co najmniej 50%. Ocena z kolokwiów stanowi 20% oceny z przedmiotu.

Sprawozdania na ocenę z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (indywidualne lub drużynowe). Czas na napisanie sprawozdania - 2 tygodnie. Po tym czasie ocena niedostateczna. Sprawozdanie może być raz oddane do poprawy. W przypadku sprawozdań można mieć oceny niedostateczne i nadal uzyskać zaliczenie, jeśli tylko średnia ocena jest nie mniejsza niż 3,0. Ocena ze sprawozdania uwzględnia także ocenę z wykonania ćwiczenia. Waga oceny ze sprawozdań to 10%.

Zakres tematów:

Oczyszczanie związków organicznych (krystalizacja, destylacja, hydrodestylacja, chromatografia kolumnowa lub TLC).

Oczyszczanie związków organicznych poprzez wykorzystanie ich właściwości kwasowych lub zasadowych.

Wybrane reakcje charakterystyczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów, kwasów, chlorków i bezwodników kwasowych, estrów (w tym tłuszczy), aminokwasów, białek, cukrów.

Szczegółowy zakres na poszczególne zajęcia będzie udostępniony przez platformę Teams

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują zaplanowane w harmonogramie ćwiczenia laboratoryjne.

Zapoznają się z sposobami pracy ze szkłem laboratoryjnym charakterystycznym dla chemii organicznej (np. montaż aparatury szklanej wykorzystujący połączenia szlifów).

Przeprowadzają oczyszczanie związków organicznych wybranymi metodami (destylacja, krystalizacja, chromatografia kolumnowa lub TLC).

Przeprowadzają wybrane reakcje charakterystyczne związków organicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 11/ szczegóły
2 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 11/ szczegóły
3 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 13/ szczegóły
4 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 14/ szczegóły
5 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 18:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 13/ szczegóły
6 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 18:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Technologii Żywności
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)