Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Biologia stosowana- elektywy 3 semestr 2020-2021 HBIOZ.SL3.20-21

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z
H.GHZ.AIK9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych.

Strona przedmiotu
H.RAZ.AMM9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obraz anatomiczny i histologiczny narządów płciowych samców i samic ssaków oraz ptaków domowych. U samic przedstawiona zostanie budowa anatomiczna i histologiczna jajników z uwzględnieniem oogenezy i funkcji hormonalnej (pęcherzyki jajnikowe dojrzałe i ciałko żółte), jajowodów, macicy, pochwy, przedsionka i zewnętrznych narządów płciowych. U samców studenci zapoznają się z różnicami gatunkowymi w budowie i funkcji jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych oraz cewki moczowo-płciowej.

Strona przedmiotu
H.RAZ.APZ9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.AWIP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja zróżnicowania fauny ptaków zasiedlających różne typy siedlisk. Wykazanie wymogów pokarmowych i lęgowych, a także przyczyn i zakresu degradacji siedlisk w Polsce. Wykazanie znaczenia gospodarstw rybackich w zachowaniu zasobów awifauny wodnej.

Strona przedmiotu
H.RAZ.BTE9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W związku z rozwojem terroryzmu światowego, niesie za sobą realne zagrożenie atakiem bioterrorystycznym. Wiedza studentów na temat podstawowych patogenów mogących mieć zastosowanie w sytuacji ataku bioterrorystycznego jest mała W ramach elektywu zostanie przedstawiona historia stosowania broni biologicznej, charakterystykę patogenów stosowanych do ataku bioterrorystycznego i podstawowe objawy chorobowe

Strona przedmiotu
H.GHZ.DFMB9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników badań. Przedstawione zostaną różne rodzaje aparatów oraz różne techniki fotograficzne stosowane w zależności od zamierzonego celu. Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą fotografia cyfrowa po omówieniu każdego zagadnienia możliwe będzie przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z natychmiastową obserwacją efektów przy użyciu techniki multimedialnej. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami przekonać się jak zmienia się zdjęcie w zależności od intencji i umiejętności fotografującego co przyczyni się do wyeliminowania podstawowych błędów i poprawy jakości dokumentacji fotograficznej prac magisterskich.

Strona przedmiotu
H.GHZ.ETOS9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami różnych form zachowania zwierząt. Studenci zostaną zapoznani z typowymi sposobami naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju, jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja) wybranych gatunków zwierząt, a także z procesami uczenia się zwierząt i wykorzystaniem tych umiejętności dla potrzeb człowieka. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla różnorodnych potrzeb człowieka.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów krajowych i tropikalnych. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka. Ochrona gatunkowa. Fauna krajowa płazów i gadów na tle fauny europejskiej i światowej. Gatunki spotykane w hodowlach. Biologia zmiennocieplnych czworonogów, najważniejsze zagrożenia środowiskowe oraz znaczenie tych zwierząt jako bioindykatorów.

Strona przedmiotu
H.GHZ.HPZ9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Histologia jest podstawą nauk biologicznych i medycznych. Jej znajomość jest niezbędna do zrozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych, a także do opanowania umiejętności obserwowania zmian budowy wskazujących na zaburzenia tych procesów.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową histologiczną poszczególnych narządów organizmu zwierzęcego (wraz z ich budową ultrastrukturalną) z uwzględnieniem zmian zachodzących w filogenezie. Omawiane będą relacje między strukturą mikroskopową a funkcją komórek, tkanek i narządów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przegląd i rozpoznawanie przy pomocy mikroskopu świetlnego wybranych preparatów tkanek i narządów.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.MOP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia z przedmiotu "Metody oceny i poprawy jakości wód" jest poznanie metod oceny oraz sposobów przeciwdziałania i poprawy czystości wód w szczególności w kontekście zjawisk związanych z zanieczyszczeniem wód na terenach rolniczych, którego skutkiem jest między innymi eutrofizacja.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PAR9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych zasad zależności w układzie pasożyt-żywiciel w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu adaptacji do pasożytowania. Poznanie wpływu różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt, zwłaszcza uwzględniających wykorzystanie możliwości ograniczania rozmiarów inwazji. Charakterystyka poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt gospodarskich, a szczególnie epizootiologii i inwazjologii. Zasady diagnozowania poszczególnych rodzajów parazytoz oraz szacowanie rodzaju i rozmiarów inwazji.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PZL9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka epizootiologii powszechnych parazytoz u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod ograniczania inwazji. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej oraz żyjących w Polsce.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PODH9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wpływem środowiska naturalnego (lub sztucznego) na zdrowie ludzi i zwierząt. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pomiarów oraz sposobami eliminacji niekorzystnych czynników środowiska, przy jednoczesnym wprowadzaniu elementów sprzyjających ochronie zdrowia zapewniających jednostce i społeczeństwu komfort rozwoju psychicznego i fizycznego. Przedmiot obejmuje zaganiania dotyczące wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt hałasu, wilgotności powietrza, zapylenia, światła, szkodliwych domieszek gazowych, pól geo i elektromagnetycznych. Ponadto studenci zostaną zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz sposobami postępowania ze szkodnikami w budynkach mieszkalnych i inwentarskich.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bioróżnorodność ssaków różnych typów środowisk i ich adaptacje. Fauna krajowa ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. Podział systematyczny ssaków (Prototheria, Metatheria, Eutheria). Podstawy paleontologii. Fauna krajowa – znaczenie, ochrona gatunkowa. Ślady i tropy ssaków. Podstawy preparowania ssaków.

Strona przedmiotu
H.GHZ.POP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres wykładów obejmie problematykę gospodarowania, sporządzania planów ochrony i ich realizacji w 23 parkach narodowych na terenie Polski. Słuchaczom zaprezentowana będzie historia i uzasadnienie powołania każdego parku, uwarunkowania przyrodnicze. Dla każdego parku:

•przedstawiona będzie charakterystyka ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej ze szczegółowym uwzględnieniem ochrony gatunków flory i fauny oraz zagrożeń przyrody ożywionej i nieożywionej,

•wyróżniona będzie charakterystyczna fauna i flora (gatunki reliktowe i endemity).

W ramach omawianych zagadnień uwzględniona zostanie tematyka dotycząca Sieci Natura 2000 oraz obszarów chronionych o znaczeniu międzynarodowym (rezerwaty biosfery, obiekty dziedzictwa światowego) i ogólnoświatowej klasyfikacji obszarów chronionych.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.ZSU9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością szkodników fauny bezkręgowej i kręgowej zasiedlającej obszary rolne i leśne.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)