Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 6/semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Głównym celem przedmiotu w części botanicznej jest poznanie budowy i funkcjonowania roślin okrytonasiennych jako organizmów wywierających różnorodny wpływ na środowisko i egzystencję człowieka. Przedstawione zostaną najważniejsze aspekty budowy i rozmnażania roślin oraz charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae z wyróżnieniem gatunków chronionych we florze Polski.

Celem części zoologicznej przedmiotu jest przegląd organizmów zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów, szkodników, zwierząt pożytecznych oraz użytkowych. Przedstawiona zostanie systematyka i filogeneza zwierząt oraz elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w aspekcie rozwoju rodowego, a także w powiązaniu z warunkami życia zwierząt. Na tle fauny występującej w biosferze omówiona zostanie różnorodność fauny Polski i jej znaczenie dla człowieka.

Strona przedmiotu
R.1s.EKN.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz procesami zachodzącymi współcześnie w gospodarce i mającymi źródło w gospodarce.

W części wykładowej omawiane są zagadnienia związane z rozumieniem i ewolucją systemu gospodarczego w cywilizacji zachodniej, podstawowe polityki gospodarcze - fiskalna i monetarna; zjawiska makroekonomiczne takie jak wzrost/rozwój gospodarczy, koniunktura gospodarcza, inflacja/deflacja i problemy rynku pracy. Studenci otrzymują wprowadzenie do kategorii mikroekonomicznych np. związanych z rynkiem i rodzajami konkurencji we współczesnej gospodarce.

Część ćwiczeniowa odnosi się do problematyki środowiskowej w gospodarce. Zajęcia mają na celu uświadomienie znaczenia i wartości usług ekosystemowych. Zgłębienie problematyki i metod radzenia sobie ze środowiskowymi efektami zewnętrznymi; zrozumienie ekonomicznych skutków współczesnych problemów środowiskowych i odpowiedzialności świata gospodarki za zachodzące procesy.

Strona przedmiotu
R.2s.FIZ.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska / ECTS: 4 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: Fizyka na poziomie gimnazjum i liceum o profilu podstawowym.

Cel przedmiotu: Uświadomienie studentom piękna i prostoty praw fizyki rządzących światem przyrody i zależności pomiędzy nimi oraz ukazanie fenomenu życia na Ziemi - uwarunkowanego splotem sprzyjających zjawisk fizycznych i fizycznych własności materii (np. wody) jak również zwrócenie uwagi studentów na zagrożenia dla zdrowia płynące z różnych wynalazków technicznych (np. telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych).

Opis ogólny: Budowa materii. Wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej. Elementy kinematyki i dynamiki. Podstawy hydromechaniki. Elementy reologii. Elementy elektrodynamiki i magnetyzmu. Drgania i fale. Podstawy spektroskopii. Elementy termodynamiki. Elementy akustyki i optyki geometrycznej.

Strona przedmiotu
R.1s.GLB.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych zagadnień dotyczących zjawisk geologicznych, procesów geomorfologicznych oraz pedogenicznych. Poznanie wszystkich funkcji gleby i antropogenicznego zagrożenia gleb i utworów skalnych. Umiejętność czytania map tematycznych - geologicznych, glebowych i glebowo-rolniczych. Tematyka wykladów obejmować będzie budowę Ziemi, pochodzenie minerałów i skał. Tektonikę płyt. Procesy endogeniczne i egzogeniczne. Rzeźbotwórczą działalność sił zewnętrznych. Geologię historyczną - stratygrafię. Przegląd form geomorfologicznych. Charakterystykę skał macierzystych gleb Polski. Czynniki glebotwórcze. Funkcjonowanie trójfazowego układu gleby i rola jego komponentów – uziarnienie, próchnica, woda glebowa i jej dostępność, powietrze i właściwości termiczne. Właściwości sorpcyjne i buforowe. Charakterystykę gleb Polski - systematyka. Waloryzację użytkową. Zwrócenie uwagi na przyczyny degradacji gleb i ich ochronę.

Strona przedmiotu
R.1s.MAT.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 6 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kształcenia jest wprowadzenie teorii z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej stanowiącej podbudowę metod matematycznych przydatnych w badaniach rolniczych.

Program nauczania obejmuje zagadnienia dotyczące analizy funkcji jednej zmiennej wraz z rachunkiem różniczkowym i jego zastosowaniami a także tematykę związaną z własnościami przestrzeni wektorowych.

Strona przedmiotu
R.1s.OWI.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 1 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów wymienionego powyżej kierunku studiów z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym (np. rozpoznawanie sytuacji plagiatu, naruszenia prawa do wizerunku).

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Strona przedmiotu
R.1s.TIN.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Pogłębienie umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz podstawowych typów programów użytkowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)