Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z
H.ZHB.ALER9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych

Strona przedmiotu
H.KBZ.GATU9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących ekorozwoju. Utrzymanie wypasu wspólnotowego w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Hodowla owiec na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją. Dlatego też wypas zwierząt nie powinien być postrzegany jako sztywny proces produkcyjny lecz element kształtowania krajobrazu z zachowaniem wszelkich form ochrony środowiska rolniczego i przyrodniczego. Wypas zwierząt i związana z tym gospodarka pasterska są niewątpliwie ważnym elementem ekonomicznym jak również umożliwiają pogodzenie problemów społeczno-gospodarczych z zachowaniem odpowiedniej bioróżnorodności charakterystycznej dla danego regionu Polski i Europy.

Strona przedmiotu
H.IRB.OCZ9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rodzajami ścieków i metodami ich oczyszczania ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych metod oczyszczania ścieków. Przedstawione zostaną podstawy procesów tlenowych i beztlenowych. Omówione zostanie również oczyszczanie ścieków w stawach, w gruncie oraz w oczyszczalniach hydrofitowych. Studenci poznają metody usuwania związków azotu i fosforu oraz bezpośrednio zapoznają się z technologicznymi procesami oczyszczania ścieków w oczyszczalni „Kujawy”/”Płaszów”.

Strona przedmiotu
H.KBZ.BIOT9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć biotechnologii rozrodu dotyczących sterowania i kontrolowania procesami rozrodu na przykładzie owiec i kóz. Zadaniem przedmiotu jest ponadto zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań, jakie prowadzone są w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych z zakresu interakcji endokrynnych hormonów wykazujących rytmy okołosezonowe. W ramach przedmiotu przekazana zostanie wiedza dotycząca metod stymulacji i synchronizacji rui, zapłodnienia in vitro, transferu zarodków, hodowli in vitro komórek szyszynki, komórek jajnika oraz gruczołu mlekowego, klonowania somatycznego i udziału tych metod w praktyce wspomaganego rozrodu.

Strona przedmiotu
H.IRB.BIO9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przejście od ekstensywnego gospodarowania do intensywnych metod przemysłowych w akwakulturze dokonało się w kilku ostatnich dekadach. Jednym z najważniejszych problemów w rozwoju akwakultury i możliwości wprowadzania programów genetycznego doskonalenia jest kontrola rozrodu ryb. W ramach przedmiotu "Biotechnologia rozrodu ryb" omawiane są problemy jakie występują w rozrodzie wielu cennych gospodarczo gatunków ryb, które nie owulują spontanicznie w warunkach hodowli oraz nie produkują odpowiedniej ilości i jakości spermy. Przedstawione są też techniki prowokowania owulacji i spermacji u tych gatunków przy pomocy dostępnych preparatów hormonalnych. Techniki te stosowane są nie tylko w przypadku niepowodzenia w rozradzaniu niektórych gatunków, ale także w przypadku koniecznej synchronizacji ostatniego etapu dojrzewania oocytów i owulacji u samic w warunkach chowu przemysłowego.

Strona przedmiotu
H.ZHT.DZIK9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu jest przybliżenie biologii dziko żyjących gatunków świń, różnorodności form i cech przystosowawczych poszczególnych gatunków do środowiska bytowania. Charakterystyka siedlisk jak również cechy adaptacyjne poszczególnych gatunków i możliwości ich wykorzystania oraz znaczenie gospodarcze i kulturowe.

Strona przedmiotu
H.ZHB.BYDL9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje aktualne zagadnienia dotyczące chowu i hodowli bydła mięsnego. Studenci zostaną zapoznani z organizacją i technologiami stosowanymi

w produkcji żywca wołowego, systemami utrzymania i żywienia oraz standardami związanymi z ich dobrostanem. Omówione zostaną czynniki wpływające na efektywność produkcyjną i ekonomiczną hodowli bydła mięsnego oraz jakość wołowiny i metody jej modyfikacji.

Strona przedmiotu
H.ZHB.FER9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZHT.DETE9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na efektywność tuczu świń. Zdobycie wiedzy z zakresu przyczyn występowania mięsa wadliwego oraz wskaźników stosowanych w ocenie jakości surowca. Przedstawienie: pojęć stosowanych w przemyśle mięsnym, różnych sposobów klasyfikacji żywca i tusz wieprzowych oraz współczesnych i tradycyjnych metod utrwalania i przechowywania wyrobów wieprzowych jak również przepisów na przygotowanie potraw.

Strona przedmiotu
H.IRB.DEG9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.KBZ.DIAG9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykłada m. in. rolę genu i genomu jako źródła informacji dla celów diagnostycznych oraz zjawisko polimorfizmu DNA. Student ocenia jakość i ilość izolowanego z materiałów biologicznych gDNA. Zaznajamia się ze zjawiskiem mutacji oraz metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. Zapoznaje się z możliwościami zastosowania metody PCR w hodowli zwierząt. Praktycznie przeprowadza amplifikację fragmentów wybranych genów i przy zastosowaniu metody RFLP rozpoznaje genotypy zwierząt i interpretuje wyniki analiz laboratoryjnych, identyfikując obecność genów o dużym efekcie. Przeprowadza analizę polimorfizmu loci mikrosatelitarnych w kontekście ustalania pokrewieństwa i badań filogenetycznych. Przedstawione są metody przesiewowego badania mutacji (SNP) w populacjach zwierzęcych m.in. PCR-SSCP, TGGE, DGGE.

Strona przedmiotu
H.ZWR.DOBR9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z problematyką chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w warunkach dobrostanu, w aspekcie obowiązujących przepisów unijnych. Studenci zostaną zapoznani z kryteriami oceny dobrostanu zwierząt oraz z dobrostanem zwierząt w transporcie i uboju zwierząt.

Efekty kształcenia: Studenci poznają szczegółowe wymagania odnośnie utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych w różnych systemach utrzymania, oraz zapoznają się ze wskaźnikami oceny dobrostanu zwierząt.

Strona przedmiotu
H.ZPS.D9.SI.HZOHY.R brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZHT.ETOL9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Strona przedmiotu
H.IRB.EUT9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy kurs ma na celu charakteryzację procesów prowadzących do nadmiernego użyźnienia środowiska wodnego, skutkujących masowym pojawianiem się organizmów fitoplanktonowych.

Strona przedmiotu
H.GDZ.GENR9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dziedziczenia cech jakościowych u ryb, mechanizmy współdziałania genów nieallelicznych, mechanizmy determinacji płci i ich kontrolę; dziedziczenie grup krwi. W dziale genetyki populacji omawiane są: efektywna wielkość populacji, struktura genetyczna, depresja inbredowa, parametry genetyczne cech użytkowych u ryb (masa ciała i wiek przy tarle, ilość i wielkość ikry, przeżywalność narybku, odporność na choroby, masa ciała i tempo wzrostu, jakość mięsa i wykorzystanie paszy). Prezentowane są metody hodowli ryb karpiowatych i łososiowatych (systemy kojarzeń, metody selekcji – rodzinowa, między rodzinami, na jedną i wiele cech równocześnie), a także cele hodowlane u ryb oraz metody szacowania wartości hodowlanej i postępu genetycznego. Zmiana genomu i zestawu chromosomów (tri- i tertaploidyzacja, gynogeneza i androgeneza). Ryby transgeniczne (metody uzyskiwania).

Strona przedmiotu
H.ZWR.PSYC9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZWR.HIGI9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć z przedmiotu Higiena Środowiska Wiejskiego studenci zostaną zapoznani z tematyką możliwych zagrożeń występujących na terenach wiejskich związanych z produkcją rolniczą jak i problemami socjalno bytowymi mieszkańców wsi.

Strona przedmiotu
H.ZHB.IMMU9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie charakterystyka działania układu immunologicznego, związki chemiczne jako hapteny i modulatory sygnałów pobudzenia, toksyczne oddziaływanie metali na komórki układu odpornościowego, patofizjologiczne skutki działania immunotoksyn na układ odpornościowy, ocena układu odpornościowego u osobników eksponowanych na immunotoksyny, ocena potencjału immunotoksycznego czynników środowiskowych na zwierzętach.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w immunotoksykologii oraz testami oceniającymi określone składowe układu immunologicznego, a także określającymi stopień narażenia na substancje immunotoksyczne i alergizujące.

Strona przedmiotu
H.KBZ.INSO9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZHT.INSO9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności unasieniania loch

Strona przedmiotu
H.IRB.INT9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na skutek zamierzonych lub nierozmyślnych działań ludzi na przestrzeni wieków doszło do wielu różnych translokacji i introdukcji roślin i zwierząt w środowisku, które nie pozostały bez wpływu na faunę i florę. Podczas tego kursu studenci poznają niektóre przykłady takich działań człowieka w środowisku wodnym wraz z konsekwencjami dla środowiska. Studenci wezmą udział w licznych dyskusjach na temat celowości translokacji i introdukcji zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.

Strona przedmiotu
H.IRB.MAN9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy dotyczącej genetycznych metod wpływających na wartość hodowlaną ryb jak również na determinację płci i funkcjonowanie układu rozrodczego na różnych etapach rozwoju osobniczego.

Na wykładach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące tych aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego i rozrodu ryb. Ćwiczenia dotyczyć będą praktycznych sposobów wpływania determinację płci, dojrzewanie płciowe i rozród (m.in. techniki wykorzystywane w odwracaniu płci, tworzeniu populacji jednopłciowych, sterylizacji tymczasowej i permanentnej).

Strona przedmiotu
H.ZHT.MET9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej definicji dobrostanu, aspektów etycznych, prawnych i ekonomicznych. Uzyskanie umiejętności określania poziomu dobrostanu różnych grup technologicznych świń na podstawie wielu kryteriów oceny, Zdobycie umiejętności określania wpływu interakcji człowiek – zwierzę na poziom dobrostanu, rozpoznawania przyczyn jego niskiego poziomu oraz znalezienia możliwości poprawy.

Strona przedmiotu
H.ZWR.MIKR9.SI.HZOHY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w zakresie mikromanipulacji na gametach i zarodkach ssaków. Na wykładach omawiany jest rozwój badań nad pozaustrojową produkcją zarodków ssaków, cele i metody zapłodnienia in vitro, uzyskiwania zwierząt klonalnych i transgenicznych a także sztuczna partenogeneza, komórki macierzyste i możliwości ich wykorzystania

Strona przedmiotu
H.ZHT.NIEK9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nietypowe kierunki i sposoby użytkowania świń, chów trzody chlewnej prowadzony zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego

Strona przedmiotu
H.ZHB.WYPR9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z oceny jakości i wyprawy skór zwierzęcych, perspektywy rozwoju przemysłu skórzanego w kraju i na świecie, charakterystykę przydatności garbarskiej poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, budowę topograficzną, anatomiczną i histologiczną skór oraz ich skład chemiczny, zabiegi pielęgnacyjne w czasie wychowu, metody pozyskiwania i konserwacji skór surowych, podstawy fizykochemiczne wyprawy skór gotowych, charakterystykę uszkodzeń i wad skóry oraz najczęstsze przyczyny i sposoby ich eliminowania, klasyfikację skór, wykorzystanie odpadów przemysłu skórzanego, praktyczne metody konserwacji skór miękkich.

Strona przedmiotu
H.ZHB.WOLO9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie wpływu uwarunkowań technologiczno-ekonomicznych na efektywność produkcji mleka i żywca wołowego oraz teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania decyzji produkcyjnych przy wykorzystaniu metod modelowania matematycznego. Zaprezentowane zostaną zasady konstruowania matematycznych modeli procesów produkcyjnych wraz z metodami ich rozwiązywania Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wyznaczone zostaną optymalne strategie produkcji mleka i żywca wołowego w różnych uwarunkowaniach produkcyjno-ekonomicznych

Strona przedmiotu
H.ZHT.TRZO9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom prawidłowej organizacji fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem dostępnych metod i urządzeń wpływających na efektywność

i funkcjonalność procesu produkcji.

Strona przedmiotu
H.IRB.POK9.SI.HZOHY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji dotyczących rodzajów pokarmu naturalnego ryb, sposobów jego pozyskiwania przez ryby, zmienności jego składu i ilości a także charakteryzacji i metod hodowli organizmów, które mogą być wykorzystywane jako pokarm.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)