Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw VIII: Surowce i półprodukty w przemyśle koncentratów spożywczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F7.EL82.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VIII: Surowce i półprodukty w przemyśle koncentratów spożywczych
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na zajęciach z tego przedmiotu student zapoznaje się z charakterystyką surowców i półproduktów wykorzystywanych w przemyśle koncentratów spożywczych. Poznaje technologie wytwarzania najważniejszych koncentratów spożywczych. Nabywa umiejętności oceny jakości i zestawiania receptur koncentratów spożywczych różnych typów oraz poznaje ich wymagania przechowalnicze. Zapoznaje się ze szczegółową charakterystyką koncentratów spożywczych z poszczególnych grup asortymentowych obecnych na rynku oraz tych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Specyfika i znaczenie przemysłu koncentratów spożywczych w gospodarce żywnościowej. Teoretyczne podstawy odwadniania produktów żywnościowych stosowane w przemyśle koncentratów spożywczych.

Surowce i półprodukty stosowane w produkcji koncentratów obiadowych. Koncentraty i hydrolizaty białkowe oraz wzmacniacze smaku i zapachu.

Surowce i półprodukty stosowane w produkcji koncentratów deserów oraz dodatków do ciast i deserów

Koncentraty barwiące i aromatyczne – właściwości, surowce, zastosowania.

Koncentraty witaminowe i nutraceutyki – znaczenie, surowce i technologie produkcji wybranych grup koncentratów

Odżywki i koncentraty dla dzieci – znaczenie, surowce, wymagania jakościowe. Produkcja odżywek suchych i konserw.

Koncentraty obiadowe, zestawianie receptur oraz ocena jakości produktów i komponentów.

Koncentraty deserów i napojów, zestawianie receptur oraz ocena jakości produktów i komponentów.

Kawy, herbaty i koncentraty dla dzieci. Koncentraty witaminowe i nutraceutyki, ocena jakości surowców i produktów gotowych.

Literatura:

Podstawowa

1. Praca zbiorowa: Technologia koncentratów spożywczych. WNT, Warszawa 1970.

2. Wybrane publikacje z miesięcznika „Przemysł Spożywczy”

Uzupełniająca

1. Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Świderskiego. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. PWN, Warszawa, 2003.

2. Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Świderskiego. Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010.

3. Kazimierz Bogdański: Zarys Technologii Koncentratów Żywnościowych, Witaminowych i Odżywek, tom 1 i 2. PWN Warszawa, Łódź 1966/1967.

4. Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora: Towaroznawstwo Żywności. WSiP 2004.

5. Biuletyn Informacyjny Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu – wybrane pozycje.

6. Nowe metody zagęszczania i suszenia żywności. Materiały z sympozjum pod redakcją Arnolda Spicera. WNT, Warszawa 1980.

7. Romuald Wojtal, Marek Trojan: Ćwiczenia z analizy technologicznej surowców i produktów przemysłu spożywczego. PWN, Warszawa-Poznań 1974

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować surowce roślinne, zwierzęce oraz przetworzone półprodukty wykorzystywane do produkcji koncentratów spożywczych.

Ma ogólną wiedzę na temat procesów zachodzących podczas wytwarzania i przechowywania koncentratów spożywczych.

Potrafi scharakteryzować podstawowe asortymenty koncentratów spożywczych

Umiejętności

Potrafi ocenić jakość surowców i półproduktów oraz gotowych koncentratów spożywczych.

Potrafi zestawiać receptury wybranych asortymentów koncentratów spożywczych.

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie pracy zespołowej. Potrafi współpracować z grupą, a w razie potrzeby zorganizować pracę zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie wymienia i nie potrafi scharakteryzować surowców roślinnych, zwierzęcych i przetworzonych półproduktów wykorzystywanych do produkcji koncentratów. spożywczych. Nie wymienia zmian przechowalniczych, jakim podlegają składowane surowce.

Nie potrafi wymienić procesów zachodzących podczas wytwarzania i przechowywania koncentratów spożywczych.

Nie potrafi wymienić podstawowych asortymentów koncentratów spożywczych

Umiejętności

Nie potrafi ocenić jakości surowców i półproduktów ani gotowych koncentratów spożywczych.

Nie potrafi zestawiać receptur wybranych asortymentów koncentratów spożywczych.

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje tylko pracę innych osób nie dając nic od siebie.

Na ocenę 3

Wiedza

Wymienia, ale nie potrafi scharakteryzować surowców roślinnych, zwierzęcych i przetworzonych półproduktów wykorzystywanych do produkcji koncentratów spożywczych. Wymienia zmiany przechowalnicze, jakim podlegają składowane surowce.

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania półproduktów wykorzystywanych do produkcji koncentratów spożywczych, ale nie potrafi ich szczegółowo opisać.

Wymienia podstawowe asortymenty koncentratów spożywczych, ale nie potrafi ich scharakteryzować.

Umiejętności

Potrafi bardzo ogólnie ocenić jakość surowców i półproduktów oraz gotowych koncentratów spożywczych.

Potrafi zestawiać receptury wybranych asortymentów koncentratów spożywczych, ale nie rozumie roli poszczególnych składników.

Kompetencje społeczne

Pracuje tylko dla siebie, nie uwzględnia potrzeb całej grupy.

Na ocenę 4

Wiedza

Wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce oraz przetworzone półprodukty wykorzystywane do produkcji koncentratów spożywczych. Opisuje zmiany przechowalnicze, jakim podlegają składowane surowce.

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania półproduktów wykorzystywanych do produkcji koncentratów spożywczych i potrafi je scharakteryzować.

Wymienia podstawowe asortymenty koncentratów spożywczych i potrafi je scharakteryzować.

Umiejętności

Potrafi ocenić jakość surowców i półproduktów oraz gotowych koncentratów spożywczych.

Potrafi zestawiać receptury wybranych asortymentów koncentratów spożywczych i rozumie rolę poszczególnych składników.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą ale nie wykonuje w sposób odpowiedzialny powierzonego mu zadania.

Na ocenę 5

Wiedza

Wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce oraz przetworzone półprodukty wykorzystywane do produkcji koncentratów spożywczych oraz proponuje nowe rozwiązania dotyczące bazy surowcowej. Opisuje szczegółowo zmiany przechowalnicze, jakim podlegają składowane surowce.

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania półproduktów wykorzystywanych do produkcji koncentratów spożywczych i potrafi je scharakteryzować oraz zaproponować modyfikacje parametrów technologicznych w celu zoptymalizowania tych procesów.

Wymienia podstawowe asortymenty koncentratów spożywczych, potrafi je scharakteryzować oraz potrafi zaproponować ich rozwój.

Umiejętności

Potrafi ocenić jakość surowców i półproduktów oraz gotowych koncentratów spożywczych oraz podać przyczyny opisywanego stanu rzeczy.

Potrafi zestawiać receptury wybranych asortymentów koncentratów spożywczych, rozumie rolę poszczególnych składników oraz potrafi modyfikować receptury aby uzyskać pożądany efekt.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Maciejaszek
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Maciejaszek
Prowadzący grup: Mateusz Kucharek, Ireneusz Maciejaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)