Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy III: Nowoczesne techniki wykrywania zafałszowań żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.EK31.SM.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy III: Nowoczesne techniki wykrywania zafałszowań żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką zafałszowań żywności oraz możliwościami ich identyfikacji. Przedstawione zostaną najczęściej występujące sposoby fałszowania różnych grup produktów spożywczych. W ramach wykładu omówione zostaną podstawy wybranych metod instrumentalnych, które wykorzystuje się do weryfikacji autentyczności żywności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie takim metodom, jak spektrofluorymetria, wysokosprawna chromatografia cieczowa i elektroforeza żelowa. Studenci będą mieli możliwość praktycznego zastosowania tych metod w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. Oczekiwanym efektem ukończenia zajęć z tego przedmiotu jest świadomość problemu fałszowania żywności oraz umiejętność właściwego doboru narzędzi do oceny autentyczności żywności.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Problem fałszowania żywności

Metody spektroskopowe wykorzystywane do identyfikowania zafałszowań

Chromatografia jako narzędzie do wykrywania niepożądanych dodatków

Metody elektroforetyczne i immunochemiczne stosowane w badaniach autentyczności żywności

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Badania autentyczności olejów roślinnych metodami fluorymetrycznymi

Wykorzystanie HPLC do oznaczania niepożądanych dodatków do żywności

Wykrywanie zafałszowań serów i produktów mięsnych za pomocą elektroforezy SDS-PAGE

Literatura:

Podstawowa

1. Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Wydział Technologii Żywności, Poznań 2001

3. Targoński Z., Stój A. Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 2005, 4 (45) Supl., 30 40

Uzupełniająca

1. Praca zbiorowa, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa, 1980

2. Witkiewicz Z., „Podstawy chromatografii”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005

3. Gniot-Szulżycka J., Leźnicki A., Komoszyński M., Wojczuk B. Materiały do ćwiczeń z biochemii. Białka – metody ilościowego oznaczania, rozdziału i oczyszczania. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Orientuje się w tematyce fałszowania żywności

Wykazuje znajomość podstaw metod instrumentalnych, które można wykorzystać do identyfikacji zafałszowań żywności

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi dobrać odpowiednią metodę i przeprowadzić wstępne czynności w procesie badań do identyfikacji autentyczności żywności

Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Rozumie znaczenie pracy zespołowej. Chętnie współpracuje z innymi, a w razie potrzeby organizuje pracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego sprawdzianu wiadomości (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawozdania z wykonanych ćwiczeń - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)