Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.ATSB.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami pomiarów przemysłowych oraz sterowania procesami produkcyjnymi.

Pełny opis:

Pojęcie regulacji i sterowania automatycznego w przemyśle spożywczym. Pojecie obiektu sterowania.

Elementy rachunku operatorowego i transmitancja operatorowa (funkcja przejścia).

Identyfikacja obiektów sterowania. Elementy opisu statycznego i dynamicznego obiektów. Pojęcie stabilność - podstawowe kryteria.

Regulator PID i pojęcie sprzężenia zwrotnego.

Pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Przetworniki A/D i D/A. Twierdzenie o próbkowaniu.

Pomiar temperatury - termometry rozszerzalnościowe, rezystancyjne, termoelektryczne, emisyjne.

Pomiar ciśnienia: manometry i próżniomierze mechaniczne, piezoelektryczne. Badanie przemysłowych układów pomiaru ciśnienia.

Identyfikacja obiektu sterowania i dobór parametrów PID w przypadku sterowania impulsowego - na przykładzie sterowania temperaturą cieczy w zbiorniku.

Literatura:

1. M. Ludwicki, M. Ludwicki , Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności, PWN, 2015.

2. Luyben W. L. "Modelowanie, symulacja i sterowanie procesów przemysłu chemicznego" WNT, 1976.

3. Douglas J. M. "Dynamika i sterowanie procesów": tom I i II, WNT, 1976.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zna i rozumie pojęcia zawiązane ze sterowaniem i automatyką procesów produkcyjnych. Rozumie pojęcie sprzężenia zwrotnego. Rozumie potrzebę stosowania regulacji w ciągach produkcyjnych.

Zna różne rodzaje i przeznaczenie czujników stosowanych do pomiarów wielkości fizycznych w ciągach technologicznych.

Zna podstawowe właściwości statyczne i dynamiczne układów pomiarowych i regulacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi zinterpretować na schemacie technologicznym układy pomiarowe, pętle sprzężenia zwrotnego.

Potrafi dobrać rodzaj czujnika i jego parametry do danego przypadku pomiarowego.

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 50% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)