Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna technologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.OTZY.SI.TTZCX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogólna technologia żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z Ogólnej technologii żywności jest zapoznanie studentów z metodami produkcji i utrwalania żywności poprzez przekazanie im zasad doboru surowców oraz prowadzenia operacji i procesów jednostkowych. Szczególny nacisk położony jest na wpływ parametrów czynności technologicznych na właściwości, bezpieczeństwo i jakość żywności. Omawiane są poszczególne operacje wstępne, mechaniczne, termiczne i dyfuzyjne oraz procesy fizykochemiczne, chemiczne i biotechnologiczne pod kątem zasad ich przeprowadzania i wpływu na ich przebieg takich parametrów, jak temperatura, pH, szybkość, czas, aktywność wody i in. Wiele uwagi poświęca się metodom utrwalania żywności z zastosowaniem niskich i wysokich temperatur oraz opartych na jej odwadnianiu, a także wykorzystaniu metod chemicznych i biologicznych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Charakterystyka surowców dla przemysłu spożywczego i ich przygotowanie do przetwarzania.

Technologia żywności jako zespół operacji i procesów jednostkowych. Kryteria jakości żywności oraz wpływ procesów technologicznych na jakość. System HACCP.

Właściwości reologiczne surowców i produktów spożywczych. Operacje mechaniczne w technologii żywności. Rozdrabnianie, rozdzielanie, mieszanie, formowanie, dozowanie.

Właściwości cieplne żywności. Operacje termiczne. Mechanizm przenoszenia ciepła. Grzejnictwo konwencjonalne i elektroniczne. Ogrzewanie, parowanie, gotowanie, prażenie. Chłodzenie.

Operacje dyfuzyjne. Mechanizm przenoszenia masy. Ekstrakcja. Destylacja i rektyfikacja.

Operacje i procesy fizykochemiczne. Krystalizacja. Zjawiska sorpcyjne. Tworzenie emulsji. Koagulacja i żelifikacja.

Procesy chemiczne w technologii żywności. Hydroliza. Zobojętnianie. Uwodornianie i transestryfikacja tłuszczów. Modyfikowanie białek i skrobi.

Procesy biotechnologiczne. Produkcja biomasy. Procesy fermentacyjne. Procesy z wykorzystaniem enzymów.

Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur. Pasteryzacja i sterylizacja. Zasada HTST. Fasteryzacja.

Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur. Chłodzenie, podmrażanie i zamrażanie. Pakowanie produktów w modyfikowanej atmosferze.

Nietermiczne metody utrwalania żywności. Ciśnieniowanie, metody radiacyjne, chemiczne utrwalanie i inne. Kombinowane sposoby utrwalania żywności. Technologia płotków.

Zagęszczanie żywności. Pojęcie aktywności wody. Zagęszczanie przez odparowanie, kriokoncentracja i zastosowanie technik membranowych.

Suszenie żywności. Systemy suszenia – suszenie naturalne i sztuczne. Suszenie sublimacyjne.

Dodatki funkcjonalne stosowane w produkcji żywności. Perspektywy nauki o żywności, nowe trendy.

Zapoznanie studentów z warunkami pracy i zaliczenia ćwiczeń.

Zagęszczanie

Ekstrakcja

Wirowanie i filtracja

Suszenie

Mikrofale i podczerwień w technologii żywności

Destylacja i rektyfikacja

Techniki chłodnicze i zamrażalnicze w technologii żywności

Procesy technologiczne a barwa produktów spożywczych

Aromat produktów spożywczych, aspekty technologiczne i analityczne

Optymalizacja parametrów operacji cieplnych – laboratorium wirtualne

Termiczne utrwalanie żywności

Mieszanie

Chemiczne utrwalanie żywności

Układy dyspersyjne oraz ich znaczenie w technologii żywności

Podsumowanie ćwiczeń

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk. Ogólna Technologia Żywności, WNT, Warszawa, 2004.

2. E. Hajduk i wsp. Ogólna Technologia Żywności – skrypt do ćwiczeń, UR, Kraków, 2010.

3. Praca zbiorowa pod red. P. Lewickiego. Inżynieria Procesowa i Aparatura Przemysłu Spożywczego, WNT, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. W.N. Stabnikow, W.D. Popow, W.M. Łysianskij, F.A. Riedko. Procesy i Aparaty w Przemyśle Spożywczym. WNT, Warszawa, 1978.

2. N.N. Potter, J.H. Hotchkiss. Food Science, Chapman & Hall, N. York, 1995.

3. Praca zbiorowa pod red. O.R. Fennemy. Food Chemistry, Marcel Dekker, N. York, 1985.

4. Praca zbiorowa pod red. O.R. Fennemy. Physical Principles of Food Preservation, Marcel Dekker, N. York, 1975.

5. Praca zbiorowa pod red. I.A. Tauba, R.P. Singha. Food Storage Stability, C.R.C. Press, Boca Raton, 1997.

6. Praca zbiorowa pod red. J.G. Brennana. Food Processing Handbook, Wiley-VCH, Weinheim, 2006.

7. R.P. Singh, F. Erdogdu. Virtual Experiments in Food Processing. RAR Press, Davis, CA, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować surowce roślinne, zwierzęce oraz pomocnicze wykorzystywane do produkcji żywności.

Ma ogólną wiedzę na temat fizycznych, chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych procesów zachodzących podczas wytwarzania i przechowywania żywności.

Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii narzędzi i materiałów pozwalających na bezpieczne wytworzenie i utrwalenie żywności.

Umiejętności

Potrafi nadać formę matematyczną badanym zjawiskom fizycznym i chemicznym, przedstawić wyniki w formie tabel, wykresów oraz zinterpretować je pisemnie lub ustnie

Przeprowadza w warunkach laboratoryjnych niektóre operacje i procesy typowe dla przemysłu spożywczego (suszenie, destylacja, filtracja, wirowanie, ekstrakcja, desulfitacja, zagęszczanie, zamrażanie, sterylizację, chemiczne utrwalanie), potrafi je kontrolować i opisywać. Zna podstawowe metody analityczne stosowane do oceny przeprowadzanych operacji i procesów

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie pracy zespołowej. Chętnie współpracuje z innymi, a w razie potrzeby organizuje pracę w grupie

Rozumie odpowiedzialność jaka ciąży na technologu żywności i ma świadomość skutków zaniedbań w dziedzinie jaką reprezentuje

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia i nie potrafi scharakteryzować surowców roślinnych, zwierzęcych i pomocniczych wykorzystywanych do produkcji żywności.

Nie potrafi wymienić operacji i procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności.

Nie potrafi wymienić podstawowych metod przetwarzania i utrwalania żywności.

Nie potrafi zastosować właściwego wzoru do zadanych obliczeń, nie potrafi wyników przedstawić w postaci tabeli ani wykresu.

Nie potrafi obsługiwać prostych urządzeń laboratoryjnych. Nie zna wymaganych na ćwiczeniach metod analitycznych i nie potrafi ich zastosować. Nie jest w stanie opisać realizowanego procesu ani go przeprowadzić.

Stara się korzystać tylko z pracy innych osób.

Nie jest świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na technologu żywności oraz nie rozumie skutków zaniedbań w dziedzinie jaką reprezentuje.

Na ocenę 3

Wymienia, ale nie potrafi scharakteryzować surowców roślinnych, zwierzęcych i pomocniczych wykorzystywanych do produkcji żywności.

Ma świadomość operacji i procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności, ale nie potrafi ich szczegółowo opisać.

Wymienia podstawowe metody przetwarzania i utrwalania żywności, ale nie zna zasady ich działania.

Zna właściwy wzór, ale nie podstawia właściwych danych do jego obliczenia. Nie umie przedstawić wyników w postaci tabeli.

Potrafi obsługiwać proste urządzenia laboratoryjne z pomocą nauczyciela oraz wymieniać wymagane metody analityczne ale nie potrafi ich opisać i samodzielnie zastosować na ćwiczeniach. Potrafi bardzo ogólnie opisać działanie aparatury procesowej, ale nie potrafi jej zastosować

Pracuje tylko dla siebie, nie uwzględnia potrzeb całej grupy.

Jest świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na technologu żywności ale nie odzwierciedla tego w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce oraz pomocnicze wykorzystywane do produkcji żywności.

Ma świadomość operacji i procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności i potrafi je scharakteryzować.

Wymienia podstawowe metody przetwarzania i utrwalania żywności i potrafi omówić zasady ich działania.

Stosuje do obliczeń właściwe dane, ale zapomina o jednostkach, robi matematyczne błędy w obliczeniach. Przedstawia wyniki na wykresie, ale nie potrafi ich zinterpretować

Potrafi zastosować właściwą metodę analityczną ale nie zna zasady jej działania, właściwie posługuje się prostymi urządzeniami laboratoryjnymi. Potrafi z pomocą nauczyciela przeprowadzić realizowany na ćwiczeniach proces.

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą ale nie wykonuje w sposób odpowiedzialny powierzonego mu zadania.

Jest świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na technologu żywności i częściowo uwidacznia to w swoim działaniu.

Na ocenę 5

Wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce oraz pomocnicze wykorzystywane do produkcji żywności oraz proponuje nowe rozwiązania dotyczące bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego.

Ma świadomość operacji i procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności i potrafi je scharakteryzować oraz zaproponować modyfikacje parametrów technologicznych w celu zoptymalizowania tych operacji i procesów.

Wymienia podstawowe metody przetwarzania i utrwalania żywności, potrafi omówić zasady ich działania oraz zaplanować procesy technologiczne w oparciu o te metody.

Potrafi bezbłędnie wyliczyć wynik z danych otrzymanych na ćwiczeniu, przedstawić go w tabeli, którą sam projektuje lub na wykresie. Wykres potrafi zinterpretować

Rozumie zasady działania stosowanej na ćwiczeniach aparatury procesowej i potrafi samodzielnie przeprowadzić realizowany na ćwiczeniach proces. Zna i stosuje samodzielnie metody analityczne, właściwie odczytuje wyniki przy pomocy pomiarowego sprzętu laboratoryjnego.

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadanie.

Rozumie odpowiedzialność jaka ciąży na technologu żywności, ma świadomość skutków zaniedbań w dziedzinie jaką reprezentuje i uwzględnia to w swoim działaniu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)